Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.6.3 Tilbagekaldelse eller suspension af en AEO-bevilling

Tilbagekaldelse

En tilbagekaldelse af en AEO-bevilling kan ske når en eller flere af de kriterier, for at udstede AEO-bevillingen ikke længere er opfyldt eller hvis bevillingshaveren selv ønsker at tilbagekalde bevillingen.

Se EUTK, artikel 28, stk. 1 litra a) og litra b).

En tilbagekaldelse af en AEO-bevilling berører ikke en eventuel positiv afgørelse, der er truffet for den samme bevillingshaver, medmindre AEO-status var en betingelse for denne positive afgørelse, eller afgørelsen byggede på et af AEO-kriterierne i EU-toldkodeksens artikel 39, som ikke længere er opfyldt.

En tilbagekaldelse eller ændring af en positiv afgørelse, der er truffet for en bevillingshaver, berører ikke automatisk vedkommendes AEO-bevilling.

Hvis en bevillingshaver har både AEOC- og AEOS-bevilling, og kriteriet som omhandler Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer (se afsnit F.A.4.4.5 Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer) ikke længere er opfyldt, tilbagekaldes AEOC-bevillingen, og AEOS-bevillingen bevarer sin gyldighed.

Når en bevillingshaver har både AEOS- og AEOC-bevilling, og kriteriet som omhandler Sikkerheds- og sikringsstandarder (se  afsnit F.A.4.4.6 Sikkerheds- og sikringsstandarder) ikke længere er opfyldt, tilbagekaldes AEOS-bevillingen, og AEOC-bevillingen bevarer sin gyldighed.

Således gælder det, at når der er udstedt en kombineret AEOC- og AEOF-bevilling, er det derfor muligt kun at tilbagekalde den ene af disse bevillinger.

Se GF artikel 34.

Hvis en AEO-bevilling tilbagekaldes af SKAT kan bevillingshaveren først søge om en ny AEO-bevilling 3 år efter tilbagekaldelsen.

Se DF artikel 11, stk. 1 d) og stk. 2.

 

Tilbagekalder toldmyndighederne en positivt afgørelse, der er truffet på baggrund af ansøgerens AEO-status, skal dette oplyses til den toldmyndighed, der gav bevillingen til AEO- status, såfremt dette er en anden myndighed.

Se artikel 35 GF.

Suspension

Den kompetente toldmyndighed kan også suspendere en AEO-bevilling i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre denne, når de finder at en AEO virksomhed ikke overholder betingelserne for bevillingens udstedelse.

Suspension betyder, at en AEO-bevilling ikke er gældende i en given periode.

Den kompetente toldmyndighed kan suspendere en AEO-bevilling i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre denne i følgende tilfælde:

  1. når pågældende toldmyndighed ikke råder over alle nødvendige elementer til at træffe en afgørelse om annullering, tilbagekaldelse eller ændring af en AEO-bevilling

  2. når betingelserne for AEO-bevillingen ikke er opfyldt, eller at indehaveren af AEO-bevillingen ikke overholder de forpligtelser, der følger med denne afgørelse og SKAT mener, at indehaveren af bevillingen bør gives tid til at træffe foranstaltninger for at kunne overhold forpligtelserne

  3. når indehaveren af en AEO-bevilling selv anmoder om suspension, fordi vedkomne midlertidigt er ude af stand til at opfylde de betingelser der er fastsat i AEO-bevillingen.

Se EUTK artikel 23, stk. 4, litra b) samt DF artikel 16.

Suspensionsperiodens længde og ophør fremgår af DF artikel 17 - 18.

Hvis en AEO-bevilling suspenderes som følge af manglende overholdelse af et eller flere AEO-kriterier skal andre afgørelser til samme bevillingshaver, som er truffet på grundlag af det/de samme kriterier, også suspenderes.

En suspension af en afgørelse vedrørende toldlovgivningen, hos en indehaver af en AEO-bevilling, indebærer ikke automatisk suspension af AEO-bevillingen.

Det er ligeledes muligt for en AEO godkendt virksomhed, der har både AEOC- og AEOS-bevilling, kun af få suspenderet den ene af disse bevillinger.

Se DF artikel 30.

Se også vedr. EUTK artikel 23 i afsnit A.A.5.4 Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.