Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.6.3 Tilbagekaldelse eller suspension af en AEO-bevilling

Tilbagekaldelse

En tilbagekaldelse af en AEO-bevilling kan ske når en eller flere af de kriterier, for at udstede AEO-bevillingen ikke længere er opfyldt eller hvis bevillingshaveren selv ønsker at tilbagekalde bevillingen.

Se EUTK, artikel 28, stk. 1 litra a) og litra b).

En tilbagekaldelse af en AEO-bevilling berører ikke en eventuel positiv afgørelse, der er truffet for den samme bevillingshaver, medmindre AEO-status var en betingelse for denne positive afgørelse, eller afgørelsen byggede på et af AEO-kriterierne i EU-toldkodeksens artikel 39, som ikke længere er opfyldt.

En tilbagekaldelse eller ændring af en positiv afgørelse, der er truffet for en bevillingshaver, berører ikke automatisk vedkommendes AEO-bevilling.

Hvis en bevillingshaver har både AEOC- og AEOS-bevilling, og kriteriet som omhandler Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer (se afsnit F.A.4.4.5 Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer) ikke længere er opfyldt, tilbagekaldes AEOC-bevillingen, og AEOS-bevillingen bevarer sin gyldighed.

Når en bevillingshaver har både AEOS- og AEOC-bevilling, og kriteriet som omhandler Sikkerheds- og sikringsstandarder (se  afsnit F.A.4.4.6 Sikkerheds- og sikringsstandarder) ikke længere er opfyldt, tilbagekaldes AEOS-bevillingen, og AEOC-bevillingen bevarer sin gyldighed.

Således gælder det, at når der er udstedt en kombineret AEOC- og AEOF-bevilling, er det derfor muligt kun at tilbagekalde den ene af disse bevillinger.

Se GF artikel 34.

Hvis en AEO-bevilling tilbagekaldes af SKAT kan bevillingshaveren først søge om en ny AEO-bevilling 3 år efter tilbagekaldelsen.

Se DF artikel 11, stk. 1 d) og stk. 2.

 

Tilbagekalder toldmyndighederne en positivt afgørelse, der er truffet på baggrund af ansøgerens AEO-status, skal dette oplyses til den toldmyndighed, der gav bevillingen til AEO- status, såfremt dette er en anden myndighed.

Se artikel 35 GF.

Suspension

Den kompetente toldmyndighed kan også suspendere en AEO-bevilling i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre denne, når de finder at en AEO virksomhed ikke overholder betingelserne for bevillingens udstedelse.

Suspension betyder, at en AEO-bevilling ikke er gældende i en given periode.

Den kompetente toldmyndighed kan suspendere en AEO-bevilling i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre denne i følgende tilfælde:

  1. når pågældende toldmyndighed ikke råder over alle nødvendige elementer til at træffe en afgørelse om annullering, tilbagekaldelse eller ændring af en AEO-bevilling

  2. når betingelserne for AEO-bevillingen ikke er opfyldt, eller at indehaveren af AEO-bevillingen ikke overholder de forpligtelser, der følger med denne afgørelse og SKAT mener, at indehaveren af bevillingen bør gives tid til at træffe foranstaltninger for at kunne overhold forpligtelserne

  3. når indehaveren af en AEO-bevilling selv anmoder om suspension, fordi vedkomne midlertidigt er ude af stand til at opfylde de betingelser der er fastsat i AEO-bevillingen.

Se EUTK artikel 23, stk. 4, litra b) samt DF artikel 16.

Suspensionsperiodens længde og ophør fremgår af DF artikel 17 - 18.

Hvis en AEO-bevilling suspenderes som følge af manglende overholdelse af et eller flere AEO-kriterier skal andre afgørelser til samme bevillingshaver, som er truffet på grundlag af det/de samme kriterier, også suspenderes.

En suspension af en afgørelse vedrørende toldlovgivningen, hos en indehaver af en AEO-bevilling, indebærer ikke automatisk suspension af AEO-bevillingen.

Det er ligeledes muligt for en AEO godkendt virksomhed, der har både AEOC- og AEOS-bevilling, kun af få suspenderet den ene af disse bevillinger.

Se DF artikel 30.

Se også vedr. EUTK artikel 23 i afsnit A.A.5.4 Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.