Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.3.7 Tilfælde hvor flere involverede parter alle skal indgive anmodning

Indhold

Dette afsnit handler om de situationer, hvor det er obligatorisk, at alle involverede og skattemæssigt påvirkede parter i en disposition hver især skal indgive anmodning om bindende svar. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 22.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse eller fordeling af en afståelsessum
  • Gaveafgift
  • Kontrollerede transaktioner
  • Særligt om udenlandske parter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opgørelse eller fordeling af en afståelsessum

Ved anmodninger om bindende svar om opgørelsen af en afståelsessum eller fordelingen heraf, se AL (afskrivningsloven) § 45, stk. 1 og 2, samt EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 4 og 5, er det en betingelse, at alle parter i købsaftalen hver især skal indgive en anmodning. Det kan tilføjes, at hvis en sælger anmoder om bindende svar på et tidspunkt, hvor der endnu ikke eksisterer en aktuel identificeret køber, vil det alligevel være muligt at få bindende svar, jf. meddelelsen SKM2006.206.SKAT. Det fremgår af denne meddelelse, at det i givet fald skal tilføjes i det bindende svar, at det er en forudsætning for svarets bindende virkning, at en kommende køber lægger svaret til grund i selvangivelsen.

Gaveafgift

Ved anmodning om bindende svar om ansættelse af afgift af en gave skal såvel gavegiver som gavemodtager indgive anmodning.

Kontrollerede transaktioner

Ved en anmodning om bindende svar om ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat af en kontrolleret transaktion som beskrevet i LL (ligningsloven) § 2 skal alle involverede parter hver især indgive anmodning. Det samme gælder anmodninger vedrørende transaktioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab. Ved afgørelsen af, om der er tale om en hovedaktionær, finder definitionen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 anvendelse.

Særligt om udenlandske parter

Kravet om, at alle involverede parter hver især skal indgive anmodning om bindende svar, gælder ikke, hvis det er sikkert, at en part ikke bliver skattemæssigt berørt af svaret. Dette vil ofte være tilfældet for en udenlandsk part.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelser

SKM2006.206.SKAT

 Anmodninger om bindende svar fra flere involverede parter - SFL (skatteforvaltningsloven) § 22, stk. 2.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.