Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.6 Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen

Indhold

Dette afsnit handler om de formelle krav til proceduren, når der anmodes om bindende svar.

Afsnittet indeholder:

  • De formelle krav til anmodningen
  • Særligt om høring
  • Syn og skøn ved bindende svar

De formelle krav til anmodningen

Det er et krav, at en anmodning om bindende svar skal være skriftlig. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 24, stk. 1. Spørgsmålet skal vedrøre en konkret disposition og skal være formuleret således, at der så vidt muligt kan svares ja eller nej. Se afsnit A.A.3.9.2 Afvisning som følge af spørgsmål af teoretisk karakter omkring afvisning. Desuden skal anmodningen rumme alle de relevante oplysninger, der er tilgængelige for spørgeren. Hvis Skatteforvaltningen/Skatterådet vurderer, at anmodningen er mangelfuldt oplyst, anmodes spørgeren om de manglende oplysninger. Der skal normalt gives en frist på 14 dage. Lykkes det ikke at få anmodningen tilstrækkelig oplyst, træffes afgørelse om afvisning, se afsnit A.A.3.9 Muligheden for afvisning af en anmodning.

Der er mulighed for at indgive elektronisk anmodning. Der henvises til fremgangsmåden på Skatteforvaltningens hjemmeside www.SKAT.dk.

Særligt om høring

Om Skatteforvaltningens/Skatterådets pligt til at høre spørgeren gælder:

Når svaret afgives af Skatterådet, skal der foretages høring efter bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 19. Dvs. at spørgeren skal have tilsendt et udkast til svar og indrømmes en frist på mindst 15 dage regnet fra brevets datering til at kommentere udkastet. Eventuelle bemærkninger og indsigelser fra spørgeren vil normalt ikke medføre, at der er pligt til fornyet høring af spørgeren.

Når svaret afgives af Skatteforvaltningen er der formelt ingen høringspligt efter bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 19, jf. samme paragrafs, stk. 5, nr. 7, men uanset dette er det besluttet at benytte en særlig fremgangsmåde, som går ud på, at der inden afgivelsen af svaret skal tages kontakt til spørgeren - eventuelt telefonisk - hvis en anmodning om bindende svar også rummer spørgerens forslag til besvarelse, og Skatteforvaltningens svar vil afvige fra spørgerens eget forslag til svar. Hvis spørgeren efter kontakten med Skatteforvaltningen finder behov for at se det begrundede forslag til bindende svar, skal det sendes til spørgeren med henblik på en kort frist for tilbagemelding med dennes eventuelle bemærkninger. Uanset dette skal der ske høring af spørgeren, hvis betingelserne i FVL § 19 er opfyldt. Se om denne bestemmelse i afsnit A.A.7.4.5 Høring

Syn og skøn ved bindende svar

Der findes ikke særskilte regler om syn og skøn i sager om bindende svar. Dette er ensbetydende med, at muligheden for syn og skøn kun eksisterer, når et svar skal gives af Skatterådet, der i henhold til SFL (skatteforvaltningsloven) § 4, stk. 3, har muligheden for at tillade syn og skøn.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.