Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.8 Fastlæggelse af gebyr for anmodninger

Indhold

Dette afsnit handler om principperne for fastsættelse af det gebyr, der skal betales ved anmodning om bindende svar. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 23.

Afsnittet indeholder:

  • Ét gebyr pr. anmodning
  • Sondringen mellem én eller flere anmodninger
  • Tilbagebetaling af gebyr.

Ét gebyr pr. anmodning

Samtidig med indgivelsen af anmodning om et bindende svar skal der pr. anmodning betales et gebyr på 300 kr. (2010-niveau). Gebyret reguleres efter § 20 i personskatteloven og er på 400 kr. (2023). Selv om anmodningen om et bindende svar omfatter flere dispositioner og/eller flere spørgsmål, vil gebyret uændret være 400 kr.

Sondringen mellem én eller flere anmodninger

Denne sondring får navnlig betydning, når der anmodes om bindende svar om de skattemæssige virkninger af spørgerens disposition for andre end spørgeren. Hvis "de andre" er navneidentificerede, vil der være tale om anmodninger fra hver enkelt person, dvs. en situation med flere anmodninger. Der skal derfor betales ét gebyr pr. person, medmindre besvarelsen af anmodningen udelukkende beror på spørgerens egne dispositioner. I sidstnævnte situation vil der reelt være tale om én anmodning, selv om der formelt er tale om flere anmodninger. Se nærmere under A.A.3.4 Muligheden for at spørge om virkningerne for andre af spørgerens disposition

Tilbagebetaling af gebyr  

Et betalt gebyr tilbagebetales, såvel hvis anmodningen afvises, som hvis anmodningen tilbagekaldes inden svaret er afgivet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 23.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.