Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.2.7 Afgrænsning mellem afgørelser og andre tilkendegivelser

Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen mellem afgørelser og andre tilkendegivelser, eksempelvis vejledning.

Afsnittet indeholder:

  • Betydningen af borgerens/virksomhedens henvendelse
  • Forskelle på afgørelser og andre tilkendegivelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.
  • ►Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand◄

Betydningen af borgerens/virksomhedens henvendelse

Der opstår ofte tvivl om, hvorvidt en tilkendegivelse er en retlig afgørelse eller er udtryk for vejledning. Hvis borgeren/virksomheden anvender udtryk som "ansøgning", "anmodning" eller "klage" m.v., må henvendelsen som udgangspunkt forstås som et ønske om en afgørelse, men det er ikke i sig selv afgørende, at der er anvendt det nævnte ordvalg.

Hvis der ønskes svar vedrørende et faktum, der ikke er realiseret, er der tale om vejledning - med mindre der er tale om en anmodning om et bindende svar vedrørende en disposition, som spørgeren påtænker at foretage. Et bindende svar er utvetydigt en afgørelse.

Der er ligeledes tale om vejledning, hvis faktum er usikkert, og der er taget forbehold om, at myndighedens tilkendegivelse derfor er af vejledende karakter. Men hvis faktum i øvrigt er realiseret, vil et svar være udtryk for en afgørelse.

Eksempel (indgåelse af frivillig afdragsordning er ikke en afgørelse)

Landsskatteretten fandt, at det ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, at SKAT havde indgået en frivillig aftale med en bidragspligtig om en afdragsordning. Bidragsmodtageren havde derfor ikke adgang til at klage over indgåelse af afdragsordningen. Det forhold, at SKAT havde benævnt indgåelse af afdragsordningen som en afgørelse og havde partshørt bidragsmodtageren herom, kunne ikke føre til et andet resultat. Se SKM2017.636.SANST.

Eksempel (SKATs anmodning om at modtage gældserklæring var ikke en afgørelse)

SKAT anmodede en skyldner om at underskrive en gældserklæring for at afbryde forældelse og undgå udlægsforretning. Der var ikke tale om en forvaltningsafgørelse, men derimod faktisk forvaltningsvirksomhed, således at der ikke var grundlag for klage til Landsskatteretten. Se SKM2014.358.BR.

Eksempel (svar på forespørgsel var ikke en afgørelse)

Landsskatteretten afviste at behandle en klage over et svar på en forespørgsel om de affaldsafgiftsmæssige virkninger af en påtænkt disposition, fordi der ikke var tale om en afgørelse. Se TfS 1999.887.LSR.

Eksempel (svar på forespørgsel var ikke en afgørelse)

Uanset at der ved påbegyndelse af sagen var anvendt ordvalget "afgørelse", blev en stillingtagen til realrenteafgiftspligt anset for at være et svar på en forespørgsel, dvs. der var tale om vejledning. Se TfS 2000.606.VLR.

Forskelle på afgørelser og andre tilkendegivelser

I tvivlstilfælde er udgangspunktet, at et svar fra en myndighed med den formelle kompetence til at træffe afgørelse om det pågældende spørgsmål er en afgørelse, når tilkendegivelsen er rettet direkte til borgeren/virksomheden. Det gør ingen forskel, om svaret er givet skriftligt eller mundtligt.

I alle tilfælde er det vigtigt, at modtageren forstår, om denne har fået en vejledning, en udtalelse om faktiske forhold eller en egentlig retlig afgørelse. Myndigheden skal derfor udtrykkeligt angive, om der er tale om en afgørelse eller en vejledende udtalelse. Omvendt er myndighedens ordvalg ikke i sig selv afgørende for tilkendegivelsens retlige betydning, jf. SKM2008.757.LSR, der er omtalt nedenfor.

Eksempel (SKATs svar blev anset for en vejledende udtalelse)

I denne sag havde et skattecenter taget skriftlig stilling til et aktuelt tilfælde om anvendelse af gulpladebil. Selv om skattecentret havde brugt ordet "afgørelse", fandt Landsskatteretten, at det var en vejledende udtalelse. Der blev lagt vægt på, at dispositionen endnu ikke var foretaget, at reglerne om bindende svar ikke var anvendt, og at der ikke var udarbejdet sagsfremstilling i henhold til SFL (skatteforvaltningsloven) § 19. Se SKM2008.757.LSR.

Eksempel (forbehold om senere modregning var ikke en afgørelse)

SKAT havde i forbindelse med en afdragsaftale i et brev taget forbehold for modregning i overskydende skat og børnefamilieydelse. Da SKAT anså brevet for at rumme en afgørelse, blev der givet klagevejledning til Landsskatteretten, der imidlertid afviste at behandle klagen. Begrundelsen herfor var, at der ikke var tale om en afgørelse, så længe modregning ikke var sket. Se SKM2008.1011.LSR.

Eksempel (fastsættelse af afdragsordning er en afgørelse)

På baggrund af en ombudsmandsudtalelse meddeler Skatteforvaltningen, at der er tale om en afgørelse, når restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter en afdragsordning på baggrund af den tabel, som fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1 (nu § 10, stk. 1). Se SKM2007.451.SKAT.

Eksempel (meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, var ikke en afgørelse)

En meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, var ikke en afgørelse, der kunne påklages, og klagen blev derfor afvist af Landsskatteretten. Se SKM2018.120.LSR

Eksempel (meddelelse fra SKAT om, at ejerboligfordelingen var slettet, var ikke en afgørelse)

En meddelelse fra SKAT til ejer af en ejendom om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014, blev ikke anset for en afgørelse, der kunne påklages til Landsskatteretten. Se SKM2018.121.LSR

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 2000.606.VLR

Realrenteafgift - svar på forespørgsel/vejledning.

 

Byretsdomme

SKM2014.358.BR

SKATs anmodning om at modtage gældserklæring var ikke en afgørelse.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2018.121.LSR

Landsskatteretten fandt, at en meddelelse fra SKAT til ejeren af en ejendom om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014, alene tjente som information om, at ejerboligfordelingen var slettet. Dette uanset, at meddelelsen fremstod som en vurderingsmeddelelse. Landsskatteretten afviste derfor klagen.

 

SKM2018.120.LSR

Landsskatteretten fandt, at en meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, alene tjente som information om, at fradraget var udløbet. Der forelå således ikke en afgørelse fra SKAT, som kunne påklages. Dette uanset, at meddelelsen fremstod som en vurderingsmeddelelse. Landsskatteretten afviste derfor klagen.

 

SKM2017.636.SANST

Landsskatteretten fandt, at det ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, når SKAT indgår en frivillig aftale med en bidragspligtig om en afdragsordning. Bidragsmodtageren havde derfor ikke adgang til at klage over indgåelse af afdragsordningen. Det forhold, at SKAT har benævnt indgåelse af afdragsordningen som en afgørelse og havde partshørt bidragsmodtageren herom, kunne ikke føre til et andet resultat.

 

SKM2008.1011.LSR

Forbehold om modregning - ikke afgørelse.

 

SKM2008.757.LSR

Gulpladebil - vejledning.

 

TfS 1999.887.LSR

Påtænkt disposition - ikke afgørelse.

 

SKAT

SKM2007.451.SKAT

Afdragsordning efter tabel - afgørelse.

 

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelse fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

FOB 2019-25

Skattestyrelsens Kundecenteret skulle ifølge ombudsmanden tydeligt formidle, at centerets tilkendegivelser alene havde vejledende karakter - navnlig for at sikre, at en borger eller virksomhed ikke fejlagtigt opfattede den modtagne vejledning som en afgørelse og indrettede sig i tillid hertil og derved risikerede at lide retstab.

Ved ombudsmandens gennemgang af sagsforløbene havde han set flere forløb, hvor der efter ombudsmandens opfattelse kunne komme tvivl om, hvorvidt der var tale om en afgørelse. Ombudsmanden nævnte som eksempler herpå svar om afslag på at fradrage forskellige udgifter, og hvor modtageren hverken i svarteksten eller på anden måde blev gjort opmærksom på, at svaret kun havde vejledende karakter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.