Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.A.14.1.6 Dispositioner, der ikke er omfattet

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår bestemmelsen om omgørelse ikke finder anvendelse. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 29.

Afsnittet indeholder:

  • Disposition, der er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition
  • Specielt reguleret i skattelovgivningen
  • Told- og afgiftsområdet
  • Alternativ til omgørelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

A.A.14.2 - Omvalg.

A.A.14.3 - Skatteforbehold.

Disposition, der er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition

Hvis en disposition er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition, skal der ikke søges om omgørelse.

En fejlagtig indbetaling på kapitalpensionsordning blev skattemæssigt annulleret uden brug af omgørelsesmuligheden i skatteforvaltningsloven. Se TFS2000.798.LSR.

Se også

A.A.7.5.

Specielt reguleret i skattelovgivningen

I de tilfælde, hvor de skattemæssige virkninger af en privatretlig disposition er specielt reguleret i skattelovgivningen, behandles anmodningen ikke som omgørelse.

Tilbagebetaling af indbetalte beløb på skattemæssigt begunstigende pensionsordninger kunne ændres uden anvendelse af omgørelsesmuligheden i skatteforvaltningsloven. Se TFS1998.682.TSS og TFS1999.738.TSS.

Se også

Ligningsvejledningen, Almindelig del 2010-1, afsnit A.C.1.1.1 Formål og anvendelsesområde.

Told- og afgiftsområdet

Der eksisterer ikke en tilsvarende bestemmelse som SFL (skatteforvaltningsloven) § 29 vedrørende told- og afgiftsområdet.

Dog anses gaveafgift for omfattet af SFL (skatteforvaltningsloven) § 29.

Alternativ til omgørelse

I følgende tilfælde kan der i stedet for muligheden for omgørelse vælges:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

TFS2000.798.LSR

Fejlekspedition ikke omfattet af omgørelsesmuligheden.

 
Skatteforvaltningen 
TFS1999.738.TSS

Ændring uden anvendelse af omgørelsesmuligheden.

Tilsvarende:

TFS1998.682.TSS

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.