Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.14.1.5 Gebyr, krav til anmodning, tilladelse til omgørelse, klagevejledning

Indhold

Dette afsnit handler om gebyr, og hvilke krav der stilles til anmodningen, tilladelse til omgørelse og klageinstans.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyr
  • Krav til anmodningen om omgørelse
  • Tilladelse til omgørelse
  • Klageinstans og samtidig klage over ansættelse og anmodning om tilladelse til omgørelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Gebyr

Ved anmodning om omgørelse skal der betales et gebyr i 2022 på 2.500 kr. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, stk. 3.

Gebyret skal betales, før behandlingen af omgørelsesanmodningen påbegyndes.

Gebyret betales tilbage, hvis en anmodning om omgørelse tilbagekaldes. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis omgørelse nægtes.

Gebyret reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20.

Krav til anmodningen om omgørelse

Det er borgeren, der skal dokumentere, at betingelserne for omgørelse efter § 29, stk.1, nr. 1-5, er til stede. Se de særlige bemærkninger til den dagældende skattestyrelseslov § 37 C (nu SFL (skatteforvaltningsloven) § 29), Lovforslag nr. 192 af 4. marts 1999.

Borgeren skal detaljeret redegøre for, hvilke ændringer der skal ske i de privatretlige dispositioner. Der skal i anmodningen om tilladelse til omgørelse være en specificeret redegørelse for, hvordan der reguleres mellem parterne i den mellemliggende periode.

Alle, der bliver berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde omgørelsesanmodningen.

Da et selskab var opløst efter konkurs, kunne der ikke ske omgørelse af en aftale om et lån, hvor selskabet var den ene part. Se SKM2002.321.LR.

Skatterådet har udnyttet bemyndigelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, stk. 2, til at fastsætte generelle retningslinjer.

Det fremgår af disse retningslinjer, at der i anmodningen skal oplyses om indbyrdes kompensation for forbedringer, forringelser og afdrag på lån samt i hvilket omfang, der skal ske forrentning af beløb, der betales som led i omgørelsen. Endvidere skal parterne i anmodningen dokumentere, at der er enighed om omgørelsen, og hvordan omgørelsen skal gennemføres. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, stk. 1, nr. 5.

Tilladelse til omgørelse

Det er Skatteforvaltningen, der har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende anmodning om omgørelse. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, stk. 1.

Se også 

SKM2013.157.BR og SKM2010.245.BR, hvor byretten fandt, at der ikke var grundlag for at inddrage spørgsmålet om omgørelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, da der ikke hos kompetent myndighed var anmodet om omgørelse, og omgørelse derfor ikke var behandlet i det administrative klagesystem.

Klageinstans og samtidig klage over ansættelse og anmodning om tilladelse til omgørelse

Landsskatteretten er klageinstans for disse sager. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 11, stk. 1, nr. 1, og A.A.10.1 Klagestruktur.

Hvis en anmodning om omgørelse fremsættes overfor Skatteforvaltningen sideløbende med en verserende klage- eller domstolssag vedrørende skatteansættelsen, skal anmodningen om omgørelse som udgangspunkt sættes i bero, indtil der er truffet afgørelse i den verserende klage- eller domstolssag.

Hvis borgeren ikke er enig i, at sagen om omgørelse stilles i bero, skal en eventuel tilladelse til omgørelse betinges af, at tilladelsen udnyttes inden 3 måneder.

Ved udnyttelsen af tilladelsen bortfalder grundlaget for den verserende klage- eller domstolssag. En klage til Landsskatteretten blev afvist, da en tilladelse til omgørelse efter den tidligere praksis allerede var udnyttet. Se TFS.1995.45.LSR.

Hvis anmodningen om omgørelse først indgives efter afslutningen af klage- eller domstolssagen, løber 6 måneders fristen fra det tidspunkt, hvor klage - eller domstolssagen er endeligt afsluttet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2013.157.BR

Da en anmodning om tilladelse til omgørelse ikke var behandlet af kompetent skattemyndighed i det administrative klagesystem, tillod retten ikke inddragelse af spørgsmålet om omgørelse efter SFL § 48.

Se også SKM2010.245.BR

Landsskatteretskendelser

TFS1995.45.LSR

Ved udnyttelsen af tilladelse til omgørelse bortfaldt grundlaget for den verserende klagesag.

 

Ligningsrådet

SKM2002.321.LR

Opløsning af et selskab bevirkede, at der ikke kunne gives tilladelse til omgørelse af en aftale om et lån.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.