Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.14.1.4 Pligt til vejledning om muligheden for omgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens pligt til at vejlede om muligheden for omgørelse og Skatterådets bemyndigelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, stk. 2.

I forbindelse med varsling af en ansættelsesændring, der udspringer af en privatretlig disposition, skal Skatteforvaltningen vejlede om muligheden for omgørelse, hvis omgørelse efter en konkret vurdering må anses for et nærliggende og relevant alternativ for den skattepligtige.

Vejledningspligten gælder navnlig, hvor den privatretlige disposition er indgået mellem interesseforbundne parter, og dette er Skatteforvaltningen bekendt.

Bemærk

Der skal ikke vejledes i de tilfælde, hvor det må anses for åbenbart, at betingelserne for at tillade omgørelse ikke er opfyldt.

Se A.A.7.4.1 Vejledningspligt.

Bemyndigelse til Skatterådet efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, stk. 2

Skatterådet har efter bemyndigelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, stk. 2, foreslået følgende ordlyd til vejledning i forbindelse med muligheden for omgørelse:

"Som et alternativ til at påklage den foreslåede ændring af skatteansættelsen henledes opmærksomheden på muligheden for at anmode om tilladelse til skattemæssig omgørelse, såfremt betingelserne i SFL § 29 er opfyldt.

Hvis, der anmodes om tilladelse til omgørelse, skal der med anmodningen betales et gebyr, der i 2017 er på 2.300 kr."

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM- meddelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2020.514.BR

SKAT havde ikke vejledt om muligheden for omgørelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 29, da en partsrepræsentant ved en mail meddelte SKAT, at en handel med et sommerhus var hævet, og at overdragelsessummen og lejeindtægten for huset som konsekvens heraf var reguleret tilbage. Retten fandt, at det ikke kunne udledes af mailen, at der var anmodet om omgørelse, som desuden forudsætte betaling af et gebyr. Som følge heraf havde SKAT ikke tilsidesat sin vejledningspligt.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.