Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.A.14.1.3 Frister for omgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke frister der gælder i forbindelse med anmodning om omgørelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 29.

Der er ikke fastsat særskilte frister for at anmode om omgørelse. Imidlertid vil en tilladelse til omgørelse altid være ensbetydende med, at der skal ske ændring af skatteansættelsen. Det indebærer, at det i stedet for bliver de almindelige genoptagelsesfrister, der sætter tidsgrænsen for at udnytte muligheden for at bruge tilladelsen til omgørelse. Se A.A.8.2 Ændringer vedrørende skat.

Hvis en tilladelse til omgørelse gøres gældende:

  • Før udløbet af den ordinære ansættelsesfrist på 3 år og 4 måneder i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 2, vil de afledte ændringer af skatteansættelsen kun afhænge af, om betingelserne for at kunne tillade omgørelse er opfyldt. Se A.A.8.2.1.2.1 Genoptagelsesfristen.
  • Efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist er grundlaget for de nødvendige ansættelsesændringer bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 1. Se A.A.8.2.2.2.2.1 Ændringer i privat- eller offentligt grundlag.

Ved ekstraordinær genoptagelse skal omgørelse være gjort gældende inden 6 måneder efter, at borgeren er kommet til kundskab om det forhold, der gør, at der anmodes om tilladelse til omgørelse. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2. Se A.A.8.2.2.2.4 Reaktionsfristen - 6 måneder.

Kundskabstidspunktet vil være det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen har gennemført den utilsigtede skatteansættelse.

Efter anmodning er der mulighed for dispensation fra 6 måneders fristen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, sidste punktum. Se A.A.8.2.2.2.4 Reaktionsfristen - 6 måneder.

Hvis ansættelsen klages videre til næste klageinstans, løber fristen for at anmode om tilladelse fra det tidspunkt, hvor klage- eller domstolssagen er endeligt afsluttet.

Skatteforvaltningen har kompetence til at træffe afgørelse om såvel genoptagelse som omgørelse, herunder afgørelse om overholdelse af 6 måneders reaktionsfristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.