Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.A.8.2.1.2.1 Genoptagelsesfristen

Indhold

Dette afsnit handler om borgernes frist for anmodning om ordinær genoptagelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel - frister
  • Krav til anmodningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel - frister

Hvis en borger/virksomhed ønsker ansættelsen af indkomstskat, ejendomsværdiskat, grundskyld eller dækningsafgift ændret, skal der senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb anmodes om genoptagelse af ansættelsen. En anmodning om genoptagelse vedrørende indkomståret 2015 skal således senest indgives den 1. maj 2019. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 2.

Bestemmelsen blev med sin nugældende formulering indsat ved L 175 fra 2003 på baggrund af Fristudvalgets anbefalinger. Se Betænkning 1426/2003 og SSL § 34, stk. 2. Ved L 110 blev bestemmelsen uændret overført til SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 2.

Anmodningsfristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 2, omhandler det tidspunkt, hvor anmodningen senest skal være kommet frem til Skatteforvaltningen. Det er ikke tilstrækkeligt, at anmodningen er afsendt på fristdagen.

Det er borgerens ansvar, at anmodningen modtages af Skatteforvaltningen senest på det angivne tidspunkt. Borgeren bærer således risikoen for, at Skatteforvaltningen rettidigt modtager anmodningen fra Post Danmark. Hvis fristdagen er en lørdag, søn- eller helligdag, vil modtagelse den førstkommende hverdag være rettidig.

Hvis en anmodning om genoptagelse indleveres i en ekspedition i Skatteforvaltningen, skal den for at være rettidig, afleveres senest ved normal lukketid for den pågældende dag. Hvis en anmodning ligger i en af Skatteforvaltningens postkasser ved tømningen dagen efter fristdagen, er der en formodning for, at anmodningen er lagt i postkassen efter normal lukketid.

Ved digital genoptagelse er fristen 1. maj kl. 23.59.

Genoptagelse af gaveafgift omfattes ikke af bestemmelsen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 9. Se C.A.6.2 Afgiftspligtige gaver.

Ved kontrollerede transaktioner og ved selskabers omstruktureringer er fristen forlænget til 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se A.A.8.2.1.5 Forlænget frist ved kontrollerede transaktioner og A.A.8.2.1.8 Forlænget frist ved omstruktureringer.

Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse, eller for, hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en eventuel genoptagelse.

Bemærk 

Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt en skatteyder havde adgang til at modregne uudnyttet negativ skat af et tab på anparter i 2010 i slutskatten for indkomstårene 2013 og 2014 i medfør af PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 5, selv om han ikke havde selvangivet tabet for 2010, og betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for dette indkomstår ikke var opfyldt.

Højesteret fandt, at den tidligere bestemmelse i SSL § 35, stk. 1, nr. 2 - som er videreført i SSL § 34 og siden SFL (skatteforvaltningsloven) § 26 - gav hjemmel til, at såvel skattemyndighederne som den skattepligtige kunne kræve, at skatteansættelsen blev foretaget på et korrekt grundlag for de indkomstår, der lå inden for de ordinære ansættelsesfrister, selv om det nødvendiggjorde ændring af grundlaget for en skatteansættelse eller et fremførselsberettiget underskud, der lå uden for disse frister.

Højesteret fandt herefter, at skatteyderen for indkomstårene 2013 og 2014 var berettiget til en ændret bedømmelse af grundlaget for fremførselsberettiget underskud i 2010, selv om fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 var udløbet, da han fremsatte sin anmodning herom, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 2. Han havde derfor krav på, at skatteansættelsen for 2013 og 2014 blev foretaget på det grundlag, der ville have været det rette, hvis grundlaget for fremførselsberettiget underskud fra 2010 var opgjort korrekt. Se SKM2020.531.HR.

Skattestyrelsen har d. 19. juni 2023 sendt et styresignal om dommens betydning for dansk praksis i høring.

Krav til anmodningen

Ønsker selskaber, foreninger mv., som er omfattet af pligt til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt, at få genoptaget ansættelsen, skal selskabet eller foreningen mv. indgive anmodning og dokumentation digitalt i TastSelv Erhverv, jf. BEK nr. 1303 af 14/11/2018, § 6.

Fysiske personer, som i henhold til bekendtgørelse nr. 1197 af 25.11.2019, § 1, stk. 1, skal indgive digitalt oplysningsskema senest d. 1. juli i året efter indkomstårets udløb, skal ligeledes anmode om genoptagelse ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser. Se bekendtgørelse nr. 1197 af 25.11.2019, § 3.

Se afsnit A.A.7.6 Digital kommunikation om Digital kommunikation

 For øvrige borgere/virksomheder er der ingen formkrav i forbindelse med anmodning om genoptagelse, og anmodningen kan derfor fremsættes digitalt, med fysisk post eller mundtligt.

 De fleste borgere/virksomheder vil imidlertid benytte muligheden for selv at ændre skatteansættelsen via TastSelv i stedet for at indgive anmodning til Skatteforvaltning om genoptagelse.

 Henvender en borger/virksomhed sig uden bilagsdokumentation for at få sin skatteansættelse genoptaget, skal borgeren vejledes om muligheden for selv at ændre via TastSelv.

Hvis borgeren ikke ønsker eller ikke har mulighed for at benytte TastSelv, skal Skatteforvaltningen tilbyde at indberette den ønskede ændring. Samtidig skal borgeren informeres om, at der kan blive tale om en efterfølgende kontrol og eventuel ændring.

Se afsnit A.A.8.2.1.2.2 Betingelser for genoptagelse Betingelser for genoptagelser, Forbehold for senere ændringer

For at Skatteforvaltningen kan genoptage skatteansættelsen efter anmodning, skal anmodningen være tilstrækkeligt konkretiseret. Anmodningen skal sandsynliggøre, at ansættelsen er forkert.

Vestre Landsret fandt i SKM2007.275.VLR, at en oplysning om, at der var igangsat undersøgelser, og at en anmodning om genoptagelse af et afgiftstilsvar kunne forventes, ikke var en tilstrækkelig konkretiseret anmodning.

Det må antages, at en anmodning om genoptagelse af ansættelsen, der fremsættes inden fristens udløb, er rettidig, også for et andet forhold end det, anmodningen oprindeligt og rettidigt var begrundet med. Det er en forudsætning, at der inden fristens udløb er fremsendt dokumentation også for det "andet forhold". Vestre Landsret har fastslået dette vedrørende den parallelle bestemmelse om genoptagelse af en ejendomsvurdering i SFL § 33, stk. 2. Se SKM2010.785.VLR.

Vedrørende kravene til anmodningen skal der henvises til en dom fra byretten, hvor en borgers bror indenfor den ordinære genoptagelsesfrist flere gange over for skattemyndighederne havde oplyst, at ansættelserne var forkerte. Byretten fandt ikke, at der på det grundlag var anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for 2000 og 2001, idet der ikke inden fristen i SSL § 34, stk. 2, var fremlagt nye oplysninger, der kunne begrunde en ændring. Kendelsen ved Landsskatteretten var afsagt med dissens. Se SKM2008.322.BR.

Helt ubegrundede anmodninger om genoptagelse kan afvises. Hvis det utvivlsomt skønnes, at en anmodning om genoptagelse udelukkende er ledsaget af oplysninger, der tidligere har dannet grundlag for sagen, vil Skatteforvaltningen efter omstændighederne kunne undlade at træffe en ny afgørelse. Skatteforvaltningen skal i stedet henvise til den tidligere trufne afgørelse og klagevejledningen heri.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme 

SKM2020.531.HR 

Sagen omhandlede, hvorvidt appellanten havde adgang til at modregne uudnyttet negativ skat af et tab på anparter i 2010 i slutskatten for indkomstårene 2013 og 2014 i medfør af PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 5, selv om han ikke havde selvangivet tabet for 2010, og betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for dette indkomstår ikke var opfyldt.

Højesteret fandt, at den tidligere bestemmelse i SSL § 35, stk. 1, nr. 2 - som er videreført i SSL § 34 og siden SFL (skatteforvaltningsloven) § 26 - gav hjemmel til, at såvel skattemyndighederne som den skattepligtige kunne kræve, at skatteansættelsen blev foretaget på et korrekt grundlag for de indkomstår, der lå inden for de ordinære ansættelsesfrister, selv om det nødvendiggjorde ændring af grundlaget for en skatteansættelse eller et fremførselsberettiget underskud, der lå uden for disse frister.

Højesteret fandt herefter, at appellanten ved skatteansættelsen for indkomstårene 2013 og 2014 var berettiget til en ændret bedømmelse af grundlaget for fremførselsberettiget underskud i 2010, selv om fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 var udløbet, da han fremsatte sin anmodning herom, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 2. Han havde derfor krav på, at skatteansættelsen for 2013 og 2014 blev foretaget på det grundlag, der ville have været det rette, hvis grundlaget for fremførselsberettiget underskud fra 2010 var opgjort korrekt.

Højesteret ændrede herefter landsrettens afgørelse, og tog appellantens påstand til følge.

Højesteret ændrede landsrettens afgørelse i SKM2020.57.VLR.

Skattestyrelsen har den 19. juni 2023 sendt et styresignal om dommens betydning for praksis i høring.

Landsretsdomme 

SKM2010.785.VLR

Anmodning om genoptagelse inden fristens udløb ansås for rettidig også for et andet forhold, der først efter fristen var anført som begrundelse for genoptagelse. Der var dog inden fristens udløb fremsendt dokumentation også for det andet forhold.

Afgørelsen vedrører den parallelle bestemmelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33.

SKM2007.275.VLR

Vestre Landsret afgjorde, at en oplysning om, at der var igangsat undersøgelser, og at en anmodning om genoptagelse af et afgiftstilsvar kunne forventes, ikke var en tilstrækkelig konkretiseret anmodning.

 

Byretsdomme

SKM2018.433.BR

Byretten fandt, at skatteyderen havde indsendt anmodningen om genoptagelse for sent, og at der allerede af denne grund ikke var adgang til genoptagelse. Byretten tog herefter ikke stilling til, om de nye oplysninger kunne føre til genoptagelse.

 

SKM2015.241.BR

Genoptagelsesanmodning indgivet rettidigt, men berostillet. Nye oplysninger indkommet efter genoptagelsesanmodningen skulle medtages i behandlingen.

 

SKM2008.322.BR

Genoptagelse nægtet. Ikke anmodet om genoptagelse inden fristen, hvor den skattepligtiges bror inden fristen havde oplyst, at den skattepligtiges ansættelser var forkerte.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.