Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.10.2.2.5 Hvor skal klagen indgives

Indhold

Dette afsnit handler om, hvor en klage skal indgives til.

 • Regel
 • Ankenævns stedlige kompetence.

Regel

En klage over afgørelser truffet af

 • Skatteforvaltningen
 • Skatterådet
 • andre myndigheder, hvis afgørelser er henlagt til afgørelse i Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 3

skal indgives til Skatteankestyrelsen, medmindre skatteministeren har bestemt andet efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 14, stk. 2.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 a, stk. 1.

Ankenævns stedlige kompetence

Dette afsnit handler om

 • Skatteankenævns stedlige kompetence
 • Vurderingsankenævns stedlige kompetence
 • Motorankenævns stedlige kompetence
 • Undtagelser.

Skatteankenævns stedlige kompetence

Klage over en skatteansættelse behandles af det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl ved udløbet af det behandlede indkomstår, henholdsvis på dødstidspunktet eller fraflytningstidspunktet.

I øvrigt gælder følgende:

 • Forskudsregistrering

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl på tidspunktet for forskudsregistreringen

 • Begrænset skattepligt

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds indkomstkilden er beliggende

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl ved anmodning om svar.

Hvis det bindende svar vedrører overdragelse ved salg eller gave af et aktiv, lægges sælgerens/giverens bopæl til grund, medmindre der er flere sælgere/givere, eller de ikke er klageberettiget, i så fald lægges køberens/modtagerens bopæl til grund.

 • Værdiansættelse i forbindelse med overdragelse af et aktiv ved salg eller gave

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds sælgeren/giveren havde bopæl ved overdragelsen, medmindre der er flere sælgere/givere, eller de ikke er klageberettiget, i så fald lægges køberens/modtagerens bopæl til grund.

Se BEK nr. 769 af 28/05/2020 § 3

Se nærmere afsnit A.A.1.6.1.1 Sammensætning om skatteankenævnets stedlige kompetence.

Vurderingsankenævns stedlige kompetence

En klage over en ejendomsvurdering mv. skal behandles af det vurderingsankenævn, i hvis kreds ejendommen er beliggende.

Se ►BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 7.◄

Klagesager til Landsskatteretten, som helt eller delvist angår en ansættelse vedrørende fradrag for forbedring af grundværdi eller afslag på ordinær genoptagelse af en ansættelse vedrørende fradrag for forbedring af grundværdi (FFF-sager) overføres pr. 1. januar 2017 som udgangspunkt til forsat klagebehandling og afgørelse ved vurderingsankenævnene. Se § 3, stk. 10 i lov nr. 1665 af 20/12/2016. 

Se nærmere afsnit A.A.1.6.2.2 Opgaver.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fordeling på vurderingsankenævn af sagerne efter § 3, stk. 10, 1. pkt. Se § 3, stk. 13 i lov nr. 1665 af 20/12/2016.

Motorankenævns stedlige kompetence

Klage over en afgiftspligtig værdi m.v. af motorkøretøjer behandles af det motorankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl eller hjemsted på tidspunktet for indgivelsen af klagen. Har klageren ikke bopæl eller hjemsted i Danmark på dette tidspunkt, behandles klagen af Motorankenævn Sydjylland-Fyn.

Se ►BEK nr. 1043 af 22/06/2022.◄

Se afsnit A.A.1.11.

Undtagelser

Direktøren for Skatteankestyrelsen kan flytte behandlingen af en klage til et andet nævn, hvis:

 • Der er store forskelle i mængden af sager i motorankenævnene
 • Der er tvivl om, hvilket ankenævn der skal behandle klagen
 • Særlige omstændigheder gør det hensigtsmæssigt at flytte klagebehandlingen.

Se ►BEK nr. 1043 af 22/06/2022.◄ 

Klagebehandlingen skal flyttes, hvis:

 • En afgørelse fra domstolene betyder, at et klagepunkt skal behandles på ny af et ankenævn. Et ankenævn må ikke behandle det samme klagepunkt igen i denne situation. Direktøren for Skatteankestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, hvilket andet ankenævn der skal behandle sagen.

Se ►BEK nr. 1043 af 22/06/2022.◄

Se afsnit A.A.1.11.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.