Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvordan beregnes den grønne check?

H.1 Grøn check

Der er med "Lov nr. 472 af 12/06-2009 om skattefri for forhøjede energi- og miljøafgifter (grøn)", indført en skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter m.v. Loven har virkning fra og med indkomståret 2010.

Kompensationsbeløbet modregnes i skatterne på årsopgørelsen, jf. lovens § 4. Et eventuelt overskydende kompensationsbeløb udbetales sammen med øvrig overskydende skat, jf. samme lovbestemmelse.

Kompensationsbeløbet udgør 1.300 kr. til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og 300 kr. pr. barn, dog højst op til 2 børn, jf. lovens § 1, stk. 1 og 2. Lovens § 1, stk. 1-4, indeholder forskellige betingelser for kompensationsbeløbet. Kompensationsbeløbet til børnene udbetales som udgangspunkt til moderen, jf. lovens § 5, stk. 1.

For personer med indkomster over 362.800 kr. aftrappes kompensationsbeløbet, jf. lovens § 2. Aftrapningsgrundlaget svarer til det indkomstgrundlag, hvoraf der beregnes topskat. Indkomstaftrapningen for børn baseres på den voksne modtagers indkomst. Aftrapningsgrænsen reguleres årligt, men er dog fastfrosset frem til og med indkomståret 2013.

Det supplerende kompensationsbeløb for børn aftrappes for personer med indkomster over 362.800 kr. med tillæg af et fast beløb på 17.333 kr., jf. lovens § 2, stk. 2.

Som led i Genopretningspakken fra juni 2010 er den årlige regulering af beløbsgrænser suspenderet. Dermed fastfryses beløbsgrænserne på henholdsvis 362.800 kr. og 17.333 kr. på 2010-niveau. De årlige reguleringer genoptages fra og med indkomståret 2014.

Bemærk, at for helårssamlevende ægtefæller, beregnes aftrapningsbeløbet på baggrund af topskattegrundlaget efter reglerne i PSL (personskatteloven) § 7, stk. 7-9, jf. lovens § 2, stk. 3. Det betyder, at ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst udover 80.000 kr. bliver henført til indkomstgrundlaget hos den ægtefælle, der har det største beregningsgrundlag for topskat. Dette er også gældende for den supplerende kompensation for børn.

Aftrapningen af kompensationsbeløbet sker med et beløb svarende til 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger aftrapningsgrænsen med eventuelt tillæg for børn, jf. lovens § 2, stk. 1 og 2. Aftrapningen kan dog ikke overstige kompensationsbeløbet.

>Ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love er der med virkning fra og med indkomståret 2013 indført et skattefrit tillæg til grøn check på 280 kr. årligt til personer, der er fyldt 18 år med et topskattegrundlag, der ikke overstiger 212.000 kr. Tillægget bortfalder helt, hvis topskattegrundlaget overstiges med blot 1 kr. Betingelserne er derudover de samme som for den grønne check.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.