Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

H.2 Seniorskattenedslag

Seniornedslaget er indført med "Lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer". Loven er gældende fra og med indkomståret 2010.

Målet med seniornedslaget er at øge beskæftigelsen blandt seniorer, ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Ordningen er midlertidig og gælder for personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 1, stk. 1. Det betyder, at personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere, har mulighed for at blive berettiget til seniornedslaget. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen.

For personer, der bliver 64 år i indkomstårene >2010, 2011 eller 2012<, kan der udbetales op til henholdsvis >62.080 kr., 82.780 kr. og 103.480 kr.< i alt, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 7, stk. 1-3. Personer der bliver 64 år i >2013< og til udløbet af ordningen, kan få udbetalt op til >103.500 kr.<, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 7, stk. 1 og 3.

Seniornedslaget udbetales/modregnes i slutskatterne på årsopgørelsen, i de to indkomstår hvor personen fylder henholdsvis 64 og 65 år. Et eventuelt overskydende beløb udbetales til skatteyderen.

Der ydes ikke godtgørelse (1. marts - 1. oktober i året efter indkomståret) af overskydende skat, som kan henføres til seniornedslaget, jf. kildeskattelovens § 62, stk. 2. Beløbet er dog "rentebærende", hvis det udbetales for sent, dvs. efter 1. oktober i året efter indkomståret.

Der skal opfyldes en række betingelser for at få seniornedslaget, herunder til indkomstgrundlaget, beskæftigelsesgraden og betalt arbejdsmarkedsbidrag. Nedenfor gennemgås de enkelte betingelser og beregningsregler for indkomståret >2013<:

Krav til skattepligt

I det indkomstår personen fylder 64 år, skal betingelserne for fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1 være opfyldt eller skattepligt efter samme lovs § 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 1, stk. 4 nr. 3.

Optjent seniornedslag (betalt arbejdsmarkedsbidrag)

Der kan højst udbetales et beløb svarende til det betalte arbejdsmarkedsbidrag for årene fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 7, stk. 1. For personer, der fylder 64 år i indkomståret >2013<, optjenes nedslag fra og med indkomståret >2009<, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 7, stk. 2. For personer, der fylder 64 år i >2013<, kan der således udbetales et beløb, svarende til det betalte arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene >2009, 2010, 2011, 2012 og 2013<. Desuden er der i de enkelte indkomstår loft over, hvor stort et beløb der kan optjenes, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 7, stk. 3.                               

Uanset om det optjente arbejdsmarkedsbidrag svarer til det faktisk betalte eller grundbeløb, omregnes beløbet til nutidsværdi. Som følge af, at reguleringen af beløbsgrænserne efter PSL (personskatteloven) § 20 ved lov nr. 725 af 25. juni 2010 er suspenderet, således at beløbsgrænserne er de samme for indkomstårene 2009-2013, har omregningen kun betydning for 2008. Nedenfor er de omregnede værdier, for hvor meget der maksimalt kan optjenes i de enkelte indkomstår:

Indkomstår                 Maksimalt beløb

2008                          20.680

2009                          20.700

2010                          20.700

2011                          20.700

2012                          20.700                

>2013                          20.700<

Seniorindkomsten:

Seniorindkomsten bruges dels  til at afgøre, om der er tjent for meget i de indkomstår, hvor personen er fyldt 57, 58 og 59 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 2, stk. 1-3 (for personer, der fylder 64 år i >2013 indkomstårene 2006, 2007 og 2008<). Seniorindkomsten bruges endvidere til at afgøre, om der er tjent for lidt i de indkomstår, hvor personen fylder 60, 61, 62, 63 og 64 år, jf. SNL § 3, dog ikke indkomstår før 2008 (for personer, der fylder 64 år i >2013 indkomstårene 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013<). Hvis indkomstgrænserne ikke er opfyldt, gives der ikke nedslag.

Seniorindkomsten er som udgangspunkt indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 2, stk. 1. Det er som hovedregel lønindtægt, honorarer og indkomst som selvstændig erhvervsdrivende. Indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger bliver også lagt til. Seniorindkomsten er summen af beløbene før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

I seniorindkomsten indgår sygedagpenge, men ikke DIS-indkomst og vederlag fra beskæftigelse med løntilskud, herunder fleks- og servicejob.

Seniorindkomst; indkomstloft

For at personer, der fylder 64 år i >2013<, kan få seniornedslag, skal gennemsnittet af seniorindkomsten i indkomstårene 2006, 2007 og 2008 være 523.000 kr. eller derunder, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 2, stk. 2.

Seniorindkomst; minimumsindkomst

Seniornedslaget for personer, der fylder 64 år i >2013<, er endvidere betinget af, at seniorindkomsten udgør mindst  80 % af den højeste dagpengesats i alle indkomstårene >2009, 2010, 2011, 2012 og 2013<, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 3:

                      Indkomstår                          80 % af den højeste dagpengesats
                      2008                                    158.939
                      2009                                    163.913
                      2010                                    170.017
                      2011                                    173.183
                      >2012                                    178.157<                      >2013                                    181.096<

Seniorindkomst; beskæftigelsesgrad

For at få seniornedslag skal der være indbetalt ATP som fuldtidsbeskæftiget i hvert indkomstår fra og med det indkomstår, hvori personen fylder 60 år, og til og med det indkomstår, hvori personen fylder 64 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 4, stk. 1 - dog ikke indkomstår før 2008. For personer, der fylder 64 år i >2013<, skal der således være indbetalt ATP som fuldtidsbeskæftiget i  indkomstårene >2009, 2010, 2011, 2012 og 2013<. Kravet gælder dog kun de indkomstår, hvor mindst 75 % af seniorindkomsten er lønindtægt, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 1, stk. 3. Man er fuldtidsbeskæftiget, når man har en beskæftigelsesgrad på mindst 90 %, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 4, stk. 4.

Hvis beskæftigelsesgraden er mindre end 90% i et eller flere af indkomstårene, hvor 75% af seniorindkomsten er lønindtægt, er det tilstrækkeligt, at gennemsnittet er på mindst 90%., jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 4, stk. 4.

Hvis der er forskudt indkomstår, er der ikke i de år krav om fuldtidsbeskæftigelse, uanset om 75 % af seniorindkomsten er lønindtægt, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 4, stk. 1.

Beskæftigelsesgraden skal heller ikke opfyldes i de indkomstår, hvor skatteyderen ikke er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller 2, stk. 1, nr. 1-4 eller stk. 2 og har erhvervet løn-, honorarer- eller arbejdsindkomst i et EU/EØS land (bortset fra det danske kongerige), jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 6, stk. 1 og 2.

Beskæftigelsesgraden beregnes af ATP, som videregiver oplysningerne til SKAT, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 5, stk. 1-3. Klage over beskæftigelsesgraden behandles af ATP, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 5, stk. 2.

Seniorindkomst; 40%-regel

Seniornedslaget  kan højst udgøre 40% af den del af seniorindkomsten, som personen optjener i det indkomstår, hvor denne fylder 64 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 7, stk. 4 nr. 2.  

Fordeling af seniornedslag

Seniornedslaget for personer, der fylder 64 år i >2013<, fordeles på årsopgørelserne for indkomstårene >2013 og 2014<. På årsopgørelsen for det indkomstår, hvori personen fylder 64 år, udbetales en forholdsmæssig andel ud fra det antal måneder i indkomståret, hvor personen er 64 år, inklusiv den måned, hvori personen bliver 64 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 8, stk. 1, og § 10.  

Resten af seniornedslaget udbetales på årsopgørelsen for det indkomstår, hvori personen fylder 65 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 8, stk. 2, og § 10.

Der kan dog ikke udbetales mere end en forholdsmæssig andel af 40% af seniorindkomsten i det pågældende år. Den forholdsmæssige andel for det indkomstår, hvori personen fylder 64 år, svarer til det antal hele måneder, personen er fyldt 64 år, inkl. den måned, hvori personen fylder 64 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 8, stk. 1. Den forholdsmæssige andel for det indkomstår, hvori personen fylder 65 år, svarer til det antal hele måneder, personen er 64 år i det pågældende år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 8, stk. 2. Den måned, hvori personen fylder 65 år, medregnes ikke.   

Personer der bliver 64 år i >2012<

Perioden udvides fra tre år til fire år. Dvs. at der kan optjenes arbejdsmarkedsbidrag fra og med det indkomstår, hvori skatteyderen bliver 61 år (indkomståret >2009<), i stedet for 62 år. Det betyder, at der kan udbetales yderligere 20.700 kr. (i 2010-niveau), dvs. et seniornedslag på i alt op til >82.800 kr.< Tilsvarende udvides perioden for betingelserne til indkomstgrundlaget om minimumsindkomst og beskæftigelsesgrad.

Personer der bliver 64 år i >2013< eller senere

Perioden udvides  til fem år. Dvs. at der kan optjenes arbejdsmarkedsbidrag fra og med det indkomstår, hvori skatteyderen bliver 60 år. Det betyder, at der kan udbetales yderligere 2 x 20.700 kr. (i 2010-niveau), dvs. et seniornedslag på i alt op til >103.500 kr.< Tilsvarende udvides perioden for betingelserne til indkomstgrundlaget om minimumsindkomst og beskæftigelsesgrad.

Beregning af seniornedslag ved dødsfald

Hovedreglen er, at ved dødsfald i det indkomstår, hvor senioren bliver enten 64 eller 65 år, beregnes og udbetales seniornedslaget uanset dødsbobehandlingsmåde, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 9, stk. 2-6, og § 11, stk. 2 og 3. Undtaget herfra er boudlæg efter § 18 i lov om skifte af dødsboer, dog kan beløbet udbetales til en evt. længstlevende ægtefælle uden om boet, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 11, stk. 2 nr. 4.

Ved dødsfald i det indkomstår, hvor skatteyderen bliver 64 år, svarer dette indkomstårs optjente nedslagsbeløb til arbejdsmarkedsbidraget af hele seniorindkomsten i samme år (dødsåret), jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 9, stk. 3. Der kan dog ikke optjenes mere end det maksimale grundbeløb for det givne dødsår (20.700 kr. i >2013<).

Seniorindkomsten i dødsåret skal ikke fordeles på antallet af måneder, hvor skatteyderen er 64 år. Dette gælder tilsvarende for det optjente seniornedslag.

Betingelserne for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget finder ikke anvendelse i det indkomstår, hvori en person afgår ved døden og er fyldt eller ville fylde 64 år, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 9, stk. 5.

Ved dødsfald i det indkomstår hvor skatteyderen bliver 65 år, er der ingen ændringer i forhold til levende ved beregningen/opgørelsen af seniornedslaget, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 9, stk. 6.

I uskiftede boer skal seniornedslaget overføres til modregning/udbetaling i slutskatten på længstlevende ægtefælles årsopgørelse, jf. SENIORL (seniornedslagsloven) § 11, stk. 2 nr. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.