Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

E.2.2 Dødsboer, der er fritaget for beskatning

Et dødsbo er skattefritaget, hvis boets aktiver og dets nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen, dog ikke en tillægsboopgørelse, hver især ikke overstiger 2.595.100 kr. (2010-niveau), jf. § 6, stk. 1. 

Skatter og passivposter skal ikke indgå i aktiver og i nettoformue, når eventuel skattefrihed bedømmes
Såvel dødsboskat beregnet efter §§ 30 og 30 a som restskat eller overskydende skat for mellemperioden beregnet efter §§ 14 og 15 skal holdes uden for både boets aktivmasse og nettoformue ved bedømmelsen af, om boet er skattefritaget efter § 6, stk. 1 - 3, jf. § 6, stk. 4, nr. 1 og 2. Dette gælder, hvad enten der er tale om beløb i boets favør eller beløb i det offentliges favør.

Ved bedømmelsen af om boet er skattefritaget efter § 6, stk. 1 - 3, indgår tilbagebetaling efter DBSL (dødsboskatteloven) § 31 (carry back) heller ikke, hverken i aktivmassen eller i nettoformuen, ligesom passivposter efter BAL (boafgiftsloven) § 13a heller ikke indgår, jf. § 6, stk. 4, nr. 3 og 4.

Eftersom passivposter efter BAL (boafgiftsloven) § 13 a indgår i boopgørelsen, er det for bobehandlere, arvinger m.fl. nærliggende at tro, at passivposterne også skal indgå ved opgørelsen af nettoformuen, når boets skattefrihed skal bedømmes. Det er ikke tilfældet, eftersom der ikke er tale om et aktualiseret krav mod boet.

Ejerboliger og blandet benyttet ejendom
Ejerboliger, der skattemæssigt er omfattet af parcelhusreglen, medregnes ikke ved opgørelsen af boets aktiver, jf. § 6, stk. 5. Ejendomme, der er omfattet af den såkaldte parcelhusregel kan afstås skattefrit. Reglerne findes i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, suppleret med § 9 om blandet benyttede ejendomme. Der henvises til LV Erhvervsdrivende del afsnit E.J.1.

Dødsboet skal også beskattes, hvis skifteretten har tilladt, at opgørelse vedrørende nærmere afgrænsede dele af boet foretages efter boets afslutning, og hvis summen af boets aktiver og nettoformue i henholdsvis boopgørelsen og tillægsopgørelsen overstiger de ovenfor nævnte grænser for det indkomstår, hvori skæringsdagen i boopgørelsen ligger, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 6, stk. 3.

De nævnte beløbsgrænser reguleres årligt efter reglerne i PSL (personskatteloven) § 20. Med vedtagelsen af "Genopretning af dansk økonomi", er der dog indført en suspension af den årlige regulering efter PSL (personskatteloven) § 20. De nævnte beløbsgrænser fastfryses dermed på 2010-niveauet frem til og med 2013. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.