Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvordan beregnes skatten for en ugift? Hvordan beregnes bundskatten? Hvordan beregnes topskatten?

B.2.1 Ugifte personer

Bundskat
Bundskattegrundlaget udgør den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Bundskatten beregnes i 2011 med 3,64% af dette grundlag, jf. PSL (personskatteloven) § 6, stk. 2. Bundskatten er for >2013 forhøjet til  >5,83<%<. Forhøjelsen på >2 procentpoint< er et led i aftrapningen af sundhedsbidraget. Frem til og med >2019< nedsættes sundhedsbidraget med 1 procentpoint hvert år. >Den yderligere forhøjelse på 0,19 procentpoint udover de 2 procentpoint er afledt af finanslovsaftalen for 2013 og indgår i finansieringen af afskaffelsen af fedtafgiften.< 

Topskat

Beregningsgrundlaget for topskatten for en >ugift< person opgøres efter PSL (personskatteloven) § 7, stk. 1, som den personlige indkomst og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst.Topskat beregnes kun af kapitalindkomst ud over 40.000 kr.

>Til og med indkomstår 2012 blev der til den personlige indkomst tillagt fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven), stk. 1, dvs. indskud til privattegnede og arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger. Med 2012-skattereformen, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012 (og bekendtgørelse af 21. december 2012 om beskatning af pensionsordninger), blev fradragsretten og bortseelsesretten afskaffet fra og med indkomståret 2013, dog ikke ved bagudforskudt indkomstår 2013 og ved arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner, i det omfang der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest den 31. december 2012, og kun til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2016.<   

Topskatten beregnes som 15% af ovennævnte beregningsgrundlag, i det omfang det overstiger et bundfradrag på >421.000 kr. (2013), jf. 2012-skattereformen, lov nr. 921 af 18. september 2012.< Der gives nedslag for skatteloft, se afsnit B.6.

Sundhedsbidrag
Beregningsgrundlaget er den skattepligtige indkomst, dvs. summen af den personlige indkomst, positiv eller negativ nettokapitalindkomst og efter ligningsmæssige fradrag. Sundhedsbidraget beregnes med 8% i indkomstårene til og med 2011, hvorefter det aftrappes og bundskatteprocenten tilsvarende forhøjes. Sundhedsbidraget er endeligt aftrappet i 2019, jf. Forårspakke 2.0. Satsen for sundhedsbidraget udgør >6% for indkomståret 2013<.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.