Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.3 Inddrivelse af danske bøder og danske krav vedrørende social sikring i udlandet

Reglerne for inddrivelse af bøder i Norden fremgår af lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og cirkulære nr. 220 af 16. december 1963 som ændret ved cirkulære nr. 148 af 3. august 1994  og cirkulære nr. 9284 af 30. april 2015.

Regelsættet om inddrivelse af krav vedrørende social sikring fremgår af forordning nr. 883/2004, som ændret ved forordning nr. 988/2009, samt gennemførelsesforordning 987/2009. De to forordninger anvendes i EU-området siden den 1. maj 2010. Fra den 1. april 2012 gælder forordningerne i forhold til Schweiz og fra den 1. juni 2012 anvendes de i forhold til Norge, Island og Liechtenstein.

Begge forordninger er ændret ved forordning nr. 465/2012 med virkning fra den 28. juni 2012 i forhold til EU-landene og fra den 2. februar 2013 i forhold til Norge, Island og Liechtenstein. De ændrede regler gælder endnu ikke for Schweiz, før landet har tiltrådt den nye forordning. Derfor gælder de oprindelige regler i grundforordningen og gennemførelsesforordningen fortsat for Schweiz.

Forordning nr. 883/2004 finder anvendelse på enhver lovgivning om social sikring, der vedrører: 

 • Ydelser ved sygdom
 • Ydelser ved moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab
 • Ydelser ved invaliditet
 • Ydelser ved alderdom
 • Ydelser til efterladte
 • Ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdom
 • Ydelser ved dødsfald
 • Arbejdsløshedsydelser
 • Efterløn
 • Familieydelser.

Se artikel 3, stk. 1 i forordningen.

Danmark har givet meddelelse om, at følgende love og ordninger er omfattet fra anvendelsestidspunktet for forordningen:

 • Sundhedsloven
 • Lov om dagpenge ved sygdom
 • Lov om dagpenge ved fødsel
 • Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)
 • Lov om social pension
 • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
 • ATP-ordningen efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Lov om tjenestemandspension
 • Lov om arbejdsskadesikring
 • Lov om fleksydelse
 • Ledighedsydelse
 • Lov om en børne- og ungeydelse
 • Lov om børnetilskud mv. bortset fra reglerne om bidragsforskud
 • Regler i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsespolitik om retten til revalideringsindsats og "redskaberne" dertil
 • Visse ydelser efter lov om social service
 • Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven.

Skyldige bidrag til social sikring i et medlemsland kan inddrives, og ydelser, der med urette er blevet udbetalt af et medlemsland, kan tilbagesøges i et andet medlemsland. Bestemmelsen herom findes i artikel 84 i forordning nr. 883/2004. Der henvises til de detaljerede regler i artiklerne 71-85 i forordning nr. 987/2009.

Ordningen indebærer to dækningsmuligheder i det bistandssøgte land:

 1. modregning via "søstermyndigheden" - i tilsvarende udbetalingsart- i det bistandssøgte land, eller hvis dette ikke er muligt
 2. (fuld) inddrivelse via kompetent (inddrivelses)instans i det bistandssøgte land.

I det bistandssøgte land vil den pågældende type af krav kunne inddrives efter det lokale regelsæt, der er gældende for egen tilsvarende type af krav.

I relation til forældelse og forældelsesafbrydende skridt henvises til artikel 83 og artikel 84 i forordning nr. 987/2009.

Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 9228 af 23. maj 2013 om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.