Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.3 Inddrivelse af danske bøder og danske krav vedrørende social sikring i udlandet

Reglerne for inddrivelse af bøder i Norden fremgår af lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og cirkulære nr. 220 af 16. december 1963 som ændret ved cirkulære nr. 148 af 3. august 1994  og cirkulære nr. 9284 af 30. april 2015.

Regelsættet om inddrivelse af krav vedrørende social sikring fremgår af forordning nr. 883/2004, som ændret ved forordning nr. 988/2009, samt gennemførelsesforordning 987/2009. De to forordninger anvendes i EU-området siden den 1. maj 2010. Fra den 1. april 2012 gælder forordningerne i forhold til Schweiz og fra den 1. juni 2012 anvendes de i forhold til Norge, Island og Liechtenstein.

Begge forordninger er ændret ved forordning nr. 465/2012 med virkning fra den 28. juni 2012 i forhold til EU-landene og fra den 2. februar 2013 i forhold til Norge, Island og Liechtenstein. De ændrede regler gælder endnu ikke for Schweiz, før landet har tiltrådt den nye forordning. Derfor gælder de oprindelige regler i grundforordningen og gennemførelsesforordningen fortsat for Schweiz.

Forordning nr. 883/2004 finder anvendelse på enhver lovgivning om social sikring, der vedrører: 

 • Ydelser ved sygdom
 • Ydelser ved moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab
 • Ydelser ved invaliditet
 • Ydelser ved alderdom
 • Ydelser til efterladte
 • Ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdom
 • Ydelser ved dødsfald
 • Arbejdsløshedsydelser
 • Efterløn
 • Familieydelser.

Se artikel 3, stk. 1 i forordningen.

Danmark har givet meddelelse om, at følgende love og ordninger er omfattet fra anvendelsestidspunktet for forordningen:

 • Sundhedsloven
 • Lov om dagpenge ved sygdom
 • Lov om dagpenge ved fødsel
 • Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)
 • Lov om social pension
 • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
 • ATP-ordningen efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Lov om tjenestemandspension
 • Lov om arbejdsskadesikring
 • Lov om fleksydelse
 • Ledighedsydelse
 • Lov om en børne- og ungeydelse
 • Lov om børnetilskud mv. bortset fra reglerne om bidragsforskud
 • Regler i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsespolitik om retten til revalideringsindsats og "redskaberne" dertil
 • Visse ydelser efter lov om social service
 • Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven.

Skyldige bidrag til social sikring i et medlemsland kan inddrives, og ydelser, der med urette er blevet udbetalt af et medlemsland, kan tilbagesøges i et andet medlemsland. Bestemmelsen herom findes i artikel 84 i forordning nr. 883/2004. Der henvises til de detaljerede regler i artiklerne 71-85 i forordning nr. 987/2009.

Ordningen indebærer to dækningsmuligheder i det bistandssøgte land:

 1. modregning via "søstermyndigheden" - i tilsvarende udbetalingsart- i det bistandssøgte land, eller hvis dette ikke er muligt
 2. (fuld) inddrivelse via kompetent (inddrivelses)instans i det bistandssøgte land.

I det bistandssøgte land vil den pågældende type af krav kunne inddrives efter det lokale regelsæt, der er gældende for egen tilsvarende type af krav.

I relation til forældelse og forældelsesafbrydende skridt henvises til artikel 83 og artikel 84 i forordning nr. 987/2009.

Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 9228 af 23. maj 2013 om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.