Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.3.1 Frivillige kreditorordninger sammenholdt med insolvensbehandling efter konkursloven

Indhold

Afsnittet sammenholder de frivillige kreditorordninger med konkurslovens insolvensbehandlingsformer. 

Afsnittet indeholder:

  • Insolvensbehandling efter konkursloven
  • Fordele ved en frivillig kreditorordning. 

Insolvensbehandling efter konkursloven

Konkursloven indeholder regler om henholdsvis rekonstruktion, konkurs og gældssanering. 

Disse former for insolvensbehandling er karakteriseret ved, at der kan sendes en begæring til skifteretten. Dette bevirker, at skifteretten som en offentlig instans har indsigt i og kontrol med den insolvensbehandling, der foretages. 

Øvrige karakteristika er, at der etableres en fristdag og åbnes mulighed for omstødelse. 

Herudover bevirker begæringen nogle ret væsentlige indgreb i både skyldnerens og fordringshavernes rettigheder. Skyldneren kan således ikke mere frit råde over sine aktiver. Fordringshaverne er i et vist omfang afskåret fra at udøve deres ret til individualforfølgning og bliver herved mere eller mindre tvunget til at deltage i insolvensbehandlingen. 

Det er et hovedprincip i konkurslovens regler om insolvensbehandling, at skyldnerens fordringshavere skal ligestilles. 

Fordele ved en frivillig kreditorordning

Der er dog ingen forpligtelse til at indgive en begæring til skifteretten. Skyldneren har derfor mulighed for at gennemføre en frivillig ordning med fordringshaverne uden begæring til skifteretten, hvilket i praksis forudsætter, at ingen fordringshaver vil søge at skaffe sig dækning for sit tilgodehavende eller modsætte sig ordningen i øvrigt. 

En af fordelene ved at undlade at indgive en begæring er, at nødvendige og uopsættelige dispositioner kan gennemføres hurtigt, fordi de ikke skal forelægges for skifteretten eller en rekonstruktør. 

En frivillig kreditorordning kan også tilstræbes i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling. Indgås en sådan ordning, bliver skyldneren solvent, og rekonstruktionsbehandlingen ophører da. Se KL § 15, stk. 1, og afsnit G.A.3.4.2.7 Rekonstruktionsbehandlingens ophør Rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.