Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.3 Indledning af rekonstruktionsbehandling

Indhold

Dette afsnit beskriver indledningen af en rekonstruktionsbehandling.

Afsnittet indeholder:

Værneting

Begæring om rekonstruktionsbehandling

 • Beskikkelse og afsættelse af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand
 • Sikkerhedsstillelse
 • Møde om forslag til rekonstruktionsplan.

Værneting

En begæring om rekonstruktionsbehandling indgives til skifteretten på det sted, hvorfra skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves. Se KL § 3, stk. 1.

Begæring om rekonstruktionsbehandling

Både skyldneren og en fordringshaver kan anmode skifteretten om rekonstruktionsbehandling, hvis skyldneren er insolvent. Se KL § 11, stk. 1.

Er det skyldneren selv, der indgiver begæringen om rekonstruktionsbehandling, antages det, at skyldneren er insolvent. Se KL § 18, nr. 1.

Er der indgivet flere begæringer om rekonstruktionsbehandling, afgør skifteretten selv, hvilken der skal behandles først. Se henvisningen til KL § 21, stk. 1.

Indledning af rekonstruktionsbehandling er afhængig af, hvem der indgiver begæringen

Har skyldneren indgivet begæringen om rekonstruktionsbehandling, indleder skifteretten rekonstruktionsbehandling straks ved begæringens modtagelse. Se KL § 11, stk. 3.

Er begæringen derimod indgivet af en fordringshaver, og har skyldneren samtykket i begæringen, kan skifteretten straks indlede rekonstruktionsbehandling. Se KL § 11, stk. 4, 1. pkt. Hvis skyldnerens samtykke ikke foreligger, indkalder skifteretten skyldneren til et møde, hvor begæringen behandles. Se KL § 11, stk. 4, 2. pkt.

Er skyldneren en fysisk person, og samtykker skyldneren ikke senest på det nævnte møde i skifteretten, anses begæringen for en konkursbegæring, der straks behandles. Se KL § 11, stk. 5, 1. pkt. Det samme gælder, hvis skyldneren er en sammenslutning, hvori mindst én af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser. Se KL § 11, stk. 5, 2. pkt.

En begæring om rekonstruktionsbehandling behandles før en begæring om konkurs, og en konkursbegæring bortfalder, hvis der stadfæstes en rekonstruktion. Se KL § 24, 2. og 3. pkt.

Beskikkelse og afsættelse af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand

En begæring om rekonstruktionsbehandling er uden virkning, hvis den ikke indeholder forslag til beskikkelse af en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Se KL § 11, stk. 2.

Beskikkelse

Hvis skifteretten imødekommer en begæring om rekonstruktionsbehandling, beskikker den straks en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Se KL §11 a, stk. 1, 1. pkt. Skifteretten er ikke bundet af begæringens forslag til, hvem der skal beskikkes. Se KL § 11 a, stk. 1, 2. pkt.

Rekonstruktørens og tillidsmandens opgaver

Rekonstruktøren skal sammen med skyldneren undersøge mulighederne for at rekonstruere den nødlidende virksomhed, mens tillidsmanden skal bistå skyldneren og rekonstruktøren med regnskabskyndig kompetence, herunder vurderingsopgaver mv.

Afsættelse

Skifteretten kan afsætte en rekonstruktør eller tillidsmand, hvis særlige grunde taler for det. Den, der har fremsat en begæring om rekonstruktionsbehandling, skal da inden for en frist på normalt højst en uge have lejlighed til over for skifteretten at fremsætte et forslag til beskikkelse af en ny rekonstruktør eller tillidsmand. Det samme gælder, hvis rekonstruktøren eller tillidsmanden selv fratræder. Afsættes samtlige rekonstruktører, og kan der ikke beskikkes en eller flere nye rekonstruktører, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører. Se KL §11 g.

Sikkerhedsstillelse

Indledning af en rekonstruktionsbehandling uden skyldnerens samtykke er betinget af, at der bliver stillet sikkerhed for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. En fordringshaver, der har begæret rekonstruktionsbehandling, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerhedsstillelsen, og kun i det omfang omkostningerne ikke dækkes af skyldnerens midler. Se KL §11 a, stk. 4.

Skifteretten kan efter rekonstruktørens begæring bestemme, at yderligere sikkerhed skal stilles. Stilles sikkerheden ikke, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører. Se KL §11 a, stk. 5.

Skifteretten kan undtagelsesvist bestemme, at statskassen indestår for omkostninger, der ikke kan dækkes af skyldnerens midler og en eventuel stillet sikkerhed. Se KL §11 a, stk. 6.

Indledning af en rekonstruktionsbehandling er betinget af, at den, der har fremsat begæring om rekonstruktionsbehandling, stiller sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling efter KL § 27, stk. 1. Se KL §11 a, stk. 7. Det gælder, uanset om begæringen indgives af en fordringshaver eller skyldneren selv, og sikkerheden skal stilles ved siden af en eventuel sikkerhedsstillelse efter KL §11 a, stk. 4-5.

Møde om forslag til rekonstruktionsplan

Skifteretten indkalder skyldneren og fordringshaverne til et skifteretsmøde for at drøfte rekonstruktørens forslag til en rekonstruktionsplan for virksomheden. Mødet skal holdes senest fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Se KL §11 a, stk. 2.

Bekendtgørelse af mødet

Skifteretten indrykker en bekendtgørelse om mødet i Statstidende, og er skyldneren en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren straks registrere mødeindkaldelsen i Erhvervsstyrelsens it-system.

Meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen

Senest en uge efter sin beskikkelse skal rekonstruktøren sende en meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen til samtlige kendte fordringshavere og andre, bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen, og til skifteretten. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren også registrere meddelelsen i Erhvervsstyrelsens it-system. Se KL § 11 b, stk. 1. Meddelelsen skal vedlægges skyldnerens seneste årsrapport eller uddrag heraf og indeholde:

 • Oplysning om skyldnerens vigtigste aktiver og passiver og så vidt muligt en fordringshaverfortegnelse med angivelse af stillede sikkerheder. Se KL § 11 b, stk. 2, nr. 1.
 • Oplysning om skyldnerens regnskabsføring. Se KL § 11 b, stk. 2, nr. 2.
 • En redegørelse for årsagerne til og formålet med rekonstruktionsbehandlingen. Se KL § 11 b, stk. 2, nr. 3.
 • Oplysning om tidspunktet for mødet med fordringshaverne. Se KL § 11 b, stk. 2, nr. 4.

Rekonstruktøren skal sende meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen til virksomhedspanthavere og fordringspanthavere straks efter sin beskikkelse. Se KL § 11 b, stk. 3.

Forslag til rekonstruktionsplan

Senest en uge før mødet med fordringshaverne skal rekonstruktøren sende sit forslag til rekonstruktionsplanen til samtlige kendte fordringshavere og til skifteretten. Se KL § 11 c, stk. 1. Rekonstruktionsplanen skal indeholde:

 • En begrundet redegørelse for hvilken type rekonstruktionsforslag, der agtes fremsat, og en vurdering af, om der foreligger væsentlige forhold, der kan hindre gennemførelsen af den tilstræbte rekonstruktion. Se KL § 11 c, stk. 2, nr. 1.
 • Så vidt muligt oplysning om skyldnerens balance på dagen for rekonstruktionsbehandlingens indledning med angivelse af afvigelser som følge af senere indtrufne ændringer. Se KL § 11 c, stk. 2, nr. 2.
 • Oplysning om, hvorvidt tillidsmanden finder, at der er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport. Se KL § 11 c, stk. 2, nr. 3.
 • En redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen. Se KL § 11 c, stk. 2, nr. 4.

Forslaget til en rekonstruktionsplan skal være tiltrådt af skyldneren (eller rekonstruktøren, hvis denne har overtaget ledelsen) og vedlægges tillidsmandens vurdering af skyldnerens aktiver og en erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden om, hvorvidt planen efter deres skøn er mulig at gennemføre. Se KL § 11 c, stk. 3.

Skifteretten bestemmer, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis

 • forslaget til en rekonstruktionsplan ikke opfylder kravene i KL § 11 c, stk. 2-3, senest på mødet med fordringshaverne, eller
 • skyldnerens balance ikke foreligger senest på mødet.

Se KL § 11 c, stk. 4.

Krav om tilstedeværelse på mødet med fordringshaverne

Skyldneren, rekonstruktøren og tillidsmanden skal være til stede på mødet med fordringshaverne. Se KL § 11 d, stk. 1. Hvis skyldneren udebliver uden lovligt forfald, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, medmindre skifteretten på mødet bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden. Se KL § 11 d, stk. 2.

Forslaget til rekonstruktionsplan - drøftelse og afstemning

På mødet med fordringshaverne drøftes forslaget til rekonstruktionsplan. Forslaget kan ændres på mødet. Se KL § 11 e, stk. 1. Forslaget er vedtaget, medmindre et flertal af fordringshaverne stemmer imod, og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. Ændringsforslag til forslaget til en rekonstruktionsplan er vedtaget, hvis et flertal af fordringshaverne stemmer for, og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. KL § 13 d, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Se KL § 11 e, stk. 2.

Hvis en rekonstruktionsplan ikke vedtages, ophører rekonstruktionsbehandlingen

Skifteretten bestemmer, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis der ikke på mødet vedtages en rekonstruktionsplan, ligesom skifteretten på mødet kan beskikke en eller flere yderligere rekonstruktører eller en anden tillidsmand. Se KL § 11 e, stk. 3-4.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.