Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.5.3 Fratagelse af rådigheden over udlagte aktiver

Indhold

Dette afsnit handler om fratagelse af rådigheden over udlagte aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Løsøre
  • Værdipapirer og fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis
  • Skyldnerens oplysningspligt mv.
  • Forholdet til tredjemand.

Regel

Pantefogeden har i et vist omfang ret til at fratage skyldneren rådigheden over udlagt løsøre og udlagte værdipapirer og fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis. Se RPL § 523. Bestemmelsen vil også kunne anvendes, hvor der ikke kun er tale om fratagelse af selve det udlagte aktiv, men også om ting mv., som knytter sig til det udlagte aktiv, fx om en udlagt bils nøgler eller papirer.

Løsøre

Pantefogeden kan bestemme, at løsøre, hvori der er foretaget udlæg, skal fratages skyldneren. Se RPL § 523, stk. 1. Fratagelsen af løsøret kan ske straks under udlægsforretningen, men det kan også ske senere. Se RPL § 504, nr. 2.

Pantefogeden kan dog ikke fratage skyldneren rådigheden over løsøret i følgende situationer:

  • Hvis tredjemands ret er til hinder herfor.  Se RPL § 523, stk. 1. Hvis genstanden fx er købt på kredit med gyldigt ejendomsforbehold, kan der derfor ikke ske rådighedsberøvelse. Der kan heller ikke ske rådighedsberøvelse, hvis der er underpant i løsøret. Pantefogeden kan heller ikke forlange genstanden udleveret, så længe der består en håndpanteret eller en tilbageholdsret over genstanden. I de to sidstnævnte tilfælde vil aktivet typisk ikke være i skyldnerens besiddelse.
  • Hvis der er indgået en afdragsordning med skyldneren, som overholdes. Se RPL § 525, stk. 1.

Pantefogeden skal fratage skyldneren det udlagte løsøre i de situationer,

  • hvor det skal sælges ved auktion snarest muligt,
  • hvor der er risiko for, at skyldneren vil råde uberettiget over løsøret, eller
  • hvor der ikke kan ske en tilstrækkelig registrering af løsøret, fordi der er tale om et varelager eller lignende.

Er udlægsforretningen foretaget uden skyldnerens tilstedeværelse, skal pantefogeden være tilbageholdende med at foretage rådighedsberøvelse, da der ikke er nogen sikkerhed for, at løsøret tilhører skyldneren.

Værdipapirer og fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis

Ved udlæg i værdipapirer og i fordringer, for hvilke der er udstedt skriftligt bevis, skal pantefogeden tage dokumentet i forvaring. Se RPL § 523, stk. 2.

Det er uden betydning, om det er et omsætningsgældsbrev eller en simpel fordring. Det afgørende er, om der er udstedt et skriftligt dokument.

Skyldnerens oplysningspligt mv.

Skyldneren har pligt til at oplyse, hvor det udlagte aktiv befinder sig. Hvis skyldneren under udlægsforretningen ikke vil oplyse, hvor det udlagte aktiv befinder sig, skal pantefogeden overbringe sagen til fogedretten (den judicielle foged). Det er herefter op til den judicielle foged at træffe afgørelse om, hvorvidt skyldneren ved politiets foranstaltning skal tages i forvaring, indtil han indvilliger i at opfylde sin pligt. Se RPL § 497, stk. 2.

Skyldneren skal desuden give pantefogeden adgang til at fjerne det udlagte aktiv. Derimod har skyldneren ikke pligt til aktivt at medvirke ved udleveringen af det udlagte aktiv eller til at transportere det udlagte aktiv til et bestemt sted.

Forholdet til tredjemand

Er det udlagte aktiv i tredjemands besiddelse, kan pantefogeden give tredjemand besked om, at aktivet ikke må udleveres til skyldneren. Se RPL § 523, stk. 4. Udleverer tredjemand - uanset pantefogedens underretning - det udlagte aktiv til skyldneren, er tredjemand som udgangspunkt ansvarlig for det eventuelle tab, som RIM lider i den forbindelse. Denne konsekvens skal oplyses i underretningen til tredjemand.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.