Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.6.6 Kommission

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er kommission?
  • Udlæg ved kommissionssalg.

Hvad er kommission?

Ved kommission forstås et handelsforhold, hvor en person (kommissionæren) indgår handler med tredjemand i eget navn men for en andens (kommittentens) regning og risiko. Forholdet er reguleret i kommissionsloven. At kommissionæren handler for en andens regning og risiko indebærer, at det økonomiske resultat - positivt eller negativt - falder på kommittenten.

Eksempel

A vil sælge en stor trykkerimaskine. Han retter henvendelse til en person B, med særligt branchekendskab til dette marked og spørger, om han vil sælge den som kommissionssalg. A er da kommittenten og sælgeren B er kommissionæren. Hvis sælgeren finder en køber til maskinen, så handler køber med A, dog via sælgeren som mellemmand. Sælgeren sørger for handlen, men den indgås for A´s regning og risiko. Ejendomsretten til maskinen går således ikke over til kommissionæren B, men vedbliver at være hos A

Udlæg ved kommissionssalg

Udlæg hos kommittenten, der er skyldner

Der kan foretages udlæg i de varer, der efter kommissionsaftalen er hos kommissionæren samt selvfølgelig de varer, der er hos kommittenten.

Der kan endvidere foretages udlæg i det krav, kommittenten har mod kommissionæren for varer, der allerede er solgt af kommissionæren.

Kommissionæren har håndpanteret i de varer, som kommittenten har stående hos kommissionæren og for den betaling, han har krav på for sit arbejde med salget af varerne. Udlægget skal respektere denne håndpanteret. Se kommissionslovens § 31.

Der kan også foretages udlæg i de kontante midler, der er hos kommissionæren, og som stammer fra solgte varer. Betingelsen herfor er, at det er aftalt, at kommissionæren skal holde sådanne midler afsondret fra sine øvrige midler, at afsondringen er gennemført, og at der løbende har været ført kontrol hermed.

Udlæg hos kommissionæren, der er skyldner

Der kan ikke foretages udlæg i kommissionsvarerne, idet disse tilhører kommittenten.

Der kan heller ikke foretages udlæg i kontante midler, der stammer fra salget af kommissionsvarer, hvis de holdes adskilt fra kommissionærens øvrige midler.

Pantefogeden skal derfor undersøge, om der hos kommissionæren reelt er etableret en sådan adskillelse af kontante midler. Hvis det ikke er tilfældet, kan der foretages udlæg i de midler, kommissionæren er i besiddelse af.

Der kan endvidere foretages udlæg i den betaling, som kommissionæren har krav på for salgsarbejdet.

Der skal i alle tilfælde tages hensyn til RPL § 509 om trangsbeneficiet og efterlades kommissionæren tilstrækkelige midler, hvis kommissionæren er en fysisk person.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.