Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.5.6 Genstande indlagt i bygningen

Indhold

Afsnittet beskriver de effekter, der gribes af ejendommens pant efter TL §§ 37 og 38.

Afsnittet indeholder:

  • Beboelsesejendomme
  • Erhvervsejendomme
  • Indlagt i bygningen
  • På ejerens bekostning.

Beboelsesejendomme

Egentlige bygningsbestanddele såsom døre, vinduer, el-installationer, sanitetsgenstande og lignende er omfattet af TL § 38.

Varmekilder, der har en mere varig placering, er også omfattet, hvilket indebærer, at oliefyr, gasfyr, brændeovne, pejse og lignende er omfattet af bestemmelsen, uanset om de er hovedvarmekilden eller blot et supplement.

Bestemmelsen finder analog anvendelse på de genstande, der i øvrigt befinder sig på grunden i form af træer, hegn, rækværk, havelåger, flagstang, drivhuse og redskabsskure mv.

Begrebet husholdningsmaskiner omfatter kun hårde hvidevarer (ikke miksere, blendere mv.), hvilket efter foreliggende domspraksis vil sige komfurer, køleskabe, frysere, emhætter, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og lignende.

Som hovedregel kan man sige, at TL § 38 omfatter løsøregenstande og tilbehør, der sædvanligvis efterlades i en beboelsesejendom, når den fraflyttes ved salg.

Erhvervsejendomme

TL § 38 gælder for alle typer ejendomme, hvorimod TL §§ 37 kun gælder for erhvervsejendomme. Afgrænsningen mellem løsøre efter TL §§ 37  og tilbehør efter TL § 38 sker ud fra, om løsøret eller tilbehøret er indlagt til brug for bygningens anvendelse til erhvervsvirksomhed, eller om det er indlagt til brug for en særlig erhvervsvirksomhed.

Kraftanlæg, elevatorer, varmeanlæg, køleanlæg og ventilationsanlæg mv. må betragtes som indlagt til bygningens anvendelse som erhvervsejendom og er derfor omfattet af TL § 38.

For erhvervsejendomme kan man som hovedregel også sige, at løsøre og tilbehør, der bliver i bygningen ved en virksomheds fraflytning, er omfattet af TL § 38.

Indlagt i bygningen

TL § 38 omfatter kun løsøregenstande, der kan betragtes som tilbehør til bygningen.

At løsøregenstanden skal være indlagt i bygningen, betyder at

  • genstanden ikke må være mobil, fordi den skal være bestemt til stationær brug (uden at det dog kan kræves, at den er mur- og nagelfast)
  • anbringelsen ikke blot er midlertidig og
  • installationen af genstanden i bygningen er tilendebragt.

Genstande, der ikke opfylder disse betingelser, er ikke omfattet af TL § 38, men de kan dog udmærket være omfattet af TL §§ 37, ligesom de kan være omfattet af RPL § 509.

På ejerens bekostning

TL §§ 37 og 38 omfatter ikke løsøre eller tilbehør, der er anskaffet af andre end ejeren af bygningen. Er løsøret eller tilbehøret anskaffet af andre, hører det ikke under ejendommens pant.

Vestre Landsret har dog fastslået, at en lejet tørretumbler og kummefryser, der var installeret i en beboelsesejendom, var omfattet af TL § 38, fordi anbringelsen ikke blot var midlertidig, hvorfor de var indlagt i bygningen. De var dermed omfattet af begrebet "husholdningsmaskiner" i TL § 38. Det kan derfor ikke betragtes som eneafgørende, om ejendommens ejer har købt eller lejet løsøret. Se UfR 1990, 203 VLK.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1990, 203 VLK

Husholdningsmaskiner  i form af tørretumbler og kummefryser, der var lejet og indlagt i bygningen blev anset for at være omfattet af ejendommens pant efter TL § 38.

Tørretumbler og kummefryser omfattet af TL § 38.

 
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.