Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.5.6 Genstande indlagt i bygningen

Indhold

Afsnittet beskriver de effekter, der gribes af ejendommens pant efter TL §§ 37 og 38.

Afsnittet indeholder:

  • Beboelsesejendomme
  • Erhvervsejendomme
  • Indlagt i bygningen
  • På ejerens bekostning.

Beboelsesejendomme

Egentlige bygningsbestanddele såsom døre, vinduer, el-installationer, sanitetsgenstande og lignende er omfattet af TL § 38.

Varmekilder, der har en mere varig placering, er også omfattet, hvilket indebærer, at oliefyr, gasfyr, brændeovne, pejse og lignende er omfattet af bestemmelsen, uanset om de er hovedvarmekilden eller blot et supplement.

Bestemmelsen finder analog anvendelse på de genstande, der i øvrigt befinder sig på grunden i form af træer, hegn, rækværk, havelåger, flagstang, drivhuse og redskabsskure mv.

Begrebet husholdningsmaskiner omfatter kun hårde hvidevarer (ikke miksere, blendere mv.), hvilket efter foreliggende domspraksis vil sige komfurer, køleskabe, frysere, emhætter, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og lignende.

Som hovedregel kan man sige, at TL § 38 omfatter løsøregenstande og tilbehør, der sædvanligvis efterlades i en beboelsesejendom, når den fraflyttes ved salg.

Erhvervsejendomme

TL § 38 gælder for alle typer ejendomme, hvorimod TL §§ 37 kun gælder for erhvervsejendomme. Afgrænsningen mellem løsøre efter TL §§ 37  og tilbehør efter TL § 38 sker ud fra, om løsøret eller tilbehøret er indlagt til brug for bygningens anvendelse til erhvervsvirksomhed, eller om det er indlagt til brug for en særlig erhvervsvirksomhed.

Kraftanlæg, elevatorer, varmeanlæg, køleanlæg og ventilationsanlæg mv. må betragtes som indlagt til bygningens anvendelse som erhvervsejendom og er derfor omfattet af TL § 38.

For erhvervsejendomme kan man som hovedregel også sige, at løsøre og tilbehør, der bliver i bygningen ved en virksomheds fraflytning, er omfattet af TL § 38.

Indlagt i bygningen

TL § 38 omfatter kun løsøregenstande, der kan betragtes som tilbehør til bygningen.

At løsøregenstanden skal være indlagt i bygningen, betyder at

  • genstanden ikke må være mobil, fordi den skal være bestemt til stationær brug (uden at det dog kan kræves, at den er mur- og nagelfast)
  • anbringelsen ikke blot er midlertidig og
  • installationen af genstanden i bygningen er tilendebragt.

Genstande, der ikke opfylder disse betingelser, er ikke omfattet af TL § 38, men de kan dog udmærket være omfattet af TL §§ 37, ligesom de kan være omfattet af RPL § 509.

På ejerens bekostning

TL §§ 37 og 38 omfatter ikke løsøre eller tilbehør, der er anskaffet af andre end ejeren af bygningen. Er løsøret eller tilbehøret anskaffet af andre, hører det ikke under ejendommens pant.

Vestre Landsret har dog fastslået, at en lejet tørretumbler og kummefryser, der var installeret i en beboelsesejendom, var omfattet af TL § 38, fordi anbringelsen ikke blot var midlertidig, hvorfor de var indlagt i bygningen. De var dermed omfattet af begrebet "husholdningsmaskiner" i TL § 38. Det kan derfor ikke betragtes som eneafgørende, om ejendommens ejer har købt eller lejet løsøret. Se UfR 1990, 203 VLK.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1990, 203 VLK

Husholdningsmaskiner  i form af tørretumbler og kummefryser, der var lejet og indlagt i bygningen blev anset for at være omfattet af ejendommens pant efter TL § 38.

Tørretumbler og kummefryser omfattet af TL § 38.

 
Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.