Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.2.1 Aktiver skal have en økonomisk værdi

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fastsættelse af værdien af et aktiv
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Der kan foretages udlæg i så stor en del af skyldnerens formue, som er nødvendig til at

  • dække kravet og omkostninger ved forretningen og
  • det udlagtes opbevaring indtil auktionen.

Se RPL § 507, stk. 1.  Kravet omfatter hovedstolen med tillæg af omkostninger og renter. Omkostningerne kan være omkostninger til advokat, påkravsgebyrer og retsafgift mv.

Udlæg foretages derfor ikke kun til dækning af selve kravet, men også til dækning af

  • renter
  • omkostninger ved udlægsforretningen og
  • udgifterne til afhentning, opbevaring og bortsalg af aktivet på tvangsauktion.

Det udlagte skal være en del af skyldners formue efter RPL § 507, stk. 1. Aktivet skal derfor have en økonomisk værdi, dvs. at aktivet skal kunne indbringe et provenu.

Fastsættelse af værdien af et aktiv

Ved vurderingen af om et aktiv har en økonomisk værdi, skal RIM gå ud fra, hvad aktivet kan indbringe ved salg på en tvangsauktion, og ikke hvad det eventuelt kan indbringe i fri handel ved salg til en liebhaver.

Det er pantefogeden, der skønsmæssigt fastsætter værdien af aktivet, men både skyldner og pantefogeden kan forlange, at det udlagte vurderes af en sagkyndig. Se RPL § 507, stk. 3.

Udgangspunktet er derfor også, at hvis et aktiv ikke kan sælges på tvangsauktion, kan der heller ikke gøres udlæg i det.

Som et eksempel på aktiver, der ikke kan sælges på en auktion, kan fx nævnes lejerettigheder.

Selv om goodwill ikke kan sælges har Højesteret fastslået, at goodwill må anses for et frit omsætteligt formuegode. Derfor kan der i princippet godt foretages udlæg, selv om den omhandlede goodwill ikke kan sættes på tvangsauktion. Se UfR.1995.500H.

Se også

  • UfR.1997.775H, hvor udlæg i skibsanpart kunne foretages, selv om den ikke havde nogen positiv værdi.
  • UfR.1992.352Ø, hvor udlæg i bankgaranti ikke kunne foretages, da den ikke var noget aktiv for skyldneren.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR.2013.3063H

Da en mælekvote kunne overdrages til en anden bedrift uden samtidig overdragelse af et landbrugsareal ligesom den kunne sælges på kvotebørsen, fandt Højesteret, at en mælkekvote måtte anses for et formueaktiv, der kunne foretges udlæg i.

 

Bemærk:

Mælkekvoteordningen er efter bkg nr. 432 af 30. april 2014 ophørt den 31. marts 2015

 

UfR.1997.775H

Fogedretten havde nægtet at foretage udlæg i en række kommanditanparter (skibsanparter m.m.) med henvisning til, at de efter det oplyste havde en negativ værdi. Denne afgørelse blev stadfæstet af landsretten. Under hensyn til anparternes særlige karakter og muligheden for at værdien senere bliver positiv, fandt Højesteret, at en negativ værdi ikke udgør tilstrækkeligt grundlag for at nægte udlæg, selv om det må antages, at et anpartsbevis, der har en negativ værdi, ikke kan sættes på tvangsauktion.

 

UfR.1995.500H

Ved Højesterets kendelse af 24. februar 1993 (U.1993.392) blev det fastslået, at en virksomheds goodwill som udgangspunkt må anses for et frit omsætteligt formuegode, hvori der bl.a. kan stiftes panterettigheder, som kan sikres ved tinglysning efter reglerne om underpant i løsøre, uanset om panthaveren kan sætte den pantsatte goodwill på tvangsauktion. Kreditor fandtes at have en berettiget interesse i at søge sit krav mod skyldneren sikret gennem udlæg i den goodwill, der var knyttet til den af skyldneren drevne forretning, uanset om den omhandlede goodwill kunne sættes på tvangsauktion, hvorfor kreditors påstand blev taget til følge.

 

Landsretsdomme

U.1992.352Ø

Købere af en fast ejendom stillede bankgaranti for købesummen. Efter handelens ophævelse og efter at have fået dom over køberne, ville sælger gøre udlæg i garantien. Dette var ikke muligt, da garantien ikke var noget aktiv for de domfældte

 
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.