Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.5.5 Sammenblanding af aktiver

Indhold

Dette afsnit handler om ægtefællernes sammenblanding af aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Retningslinjer
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Retningslinjer

Ægtefæller vil ofte i det daglige ikke betragte aktiver som tilhørende den ene eller den anden af dem. Derfor vil aktiver, som et ægtepar anskaffer, af dem selv blive betragtet som anskaffet til og af familien og ikke til den ene eller den anden af ægtefællerne.

I forbindelse med udlægsforretninger kan RIM derfor komme til at stå overfor, at ægtefællerne ikke umiddelbart kan redegøre for, hvem af ægtefællerne der har anskaffet aktiverne, og til hvis bodel de hører.

Når RIM skal bedømme sådanne situationer, kan følgende retningslinjer danne grundlag for afgørelse af ejerforholdet:

  • Ægtefællernes forklaring lægges til grund, men det må tages i betragtning, at ægtefællerne har en fælles interesse i at undgå udlæg.
  • Ægtefællerne har bevisbyrden for ejerforholdet, og derfor har begge ægtefæller i denne situation oplysningspligt. Se i den forbindelse fx TfS 1995.11.VLK.
  • Der kan kræves dokumentation for ejerforholdet i form af kvittering eller kontrakt på købet, eventuelt suppleret med oplysninger om ægtefællernes indkomst- og formueforhold til bedømmelse af, om den påståede ejer har haft midler til indkøbet.

Hvis RIM på grundlag af ægtefællernes forklaringer og dokumentation ikke vurderer, at ejerforholdet er som påstået, kan sagen forelægges for den judicielle foged, hvor det også er ægtefællerne, som har bevisbyrden. Det må dog tages i betragtning, at den judicielle foged som oftest lægger ægtefællernes forklaring til grund, hvis den virker troværdig, hvorfor RIM må kunne sandsynliggøre, at ejerforholdet er anderledes end anført af ægtefællerne.

Er der tale om, at det er en ægtepagt, som bestrides af RIM, er det RIM, der har bevisbyrden for, at ægtepagten ikke er gyldig.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995.11.VLK

Skattemyndighederne havde foretaget udlæg for mandens skyldige moms i en bil, som tilhørte manden. Denne påstod imidlertid, at udlægget skulle ophæves, da han henviste til, at bilen på udlægstidspunktet tilhørte hans hustru, der havde købt bilen.

Landsretten udtalte, at manden og dennes ægtefælle havde været de nærmeste til at sikre sig bevis for, at købesummen var blevet erlagt af ægtefællen.

Da der ikke var ført bevis herfor, blev skattemyndighedernes udlæg opretholdt.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.