Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.5.3 Særeje

Indhold

Dette afsnit handler om særeje.

Afsnittet indeholder:

Fælles regler

Det almindelige formuefællesskab kan brydes ved, at der før eller under ægteskabet etableres særeje.

Særeje kan etableres ved

  • ægtepagt mellem ægtefællerne
  • ved et gavebrev fra en gavegiver eller
  • ved arv ifølge et testamente.

Se lov om ægteskabets retsvirkninger §§ 28 og 28 a.

To former for særeje

Der findes to former for særeje:

  • Skilsmissesæreje
  • Fuldstændigt særeje.

Se lov om ægteskabets retsvirkninger § 28 stk. 1.

For begge former for særeje gælder, at særejet kan omfatte et enkelt aktiv, flere aktiver eller den enkelte parts samlede aktiver. Det kan desuden bestemmes, at alt, hvad den enkelte part erhverver efter ægteskabets indgåelse, skal være særeje for den pågældende.

Ægtepagtens gyldighed

For at være gyldig skal en ægtepagt mellem ægtefællerne oprettes skriftligt, underskrives af ægtefællerne og tinglyses. Se lov om ægteskabets retsvirkninger §§ 35 og 37.

Det skal bemærkes, at tinglysning ikke blot er en gyldighedsbetingelse over for ægtefællernes kreditorer, men også i forholdet mellem ægtefællerne indbyrdes.

Ægtepagter oprettet før den 1. oktober 1990 skulle godkendes af de daværende statsamter, hvis ægtepagten medførte vederlagsfri overdragelse fra den ene ægtefælle til den anden. Manglende godkendelse fra statsamtet medførte ugyldighed for ægtepagten.

Reglerne før og fra den 1. oktober 1990

De nuværende regler om fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje blev indført med virkning fra den 1. oktober 1990.

  • Særeje, der er oprettet før den 1. oktober 1990, vil blive betragtet som fuldstændigt særeje, medmindre andet kan udledes af ægtepagten.
  • Særeje, der er oprettet fra den 1. oktober 1990, vil blive betragtet som skilsmissesæreje, medmindre andet kan udledes af forholdene.

Særeje oprettet efter den 1. oktober 1990 kan også være udformet, så særejet omfatter en bestemt brøkdel af ejerens

  • samlede formue,
  • af bestemte aktiver eller
  • af et enkelt aktiv.

Særejet kan derudover tidsbegrænses, så det ophører efter en bestemt periode eller på et bestemt tidspunkt, eller der kan ved kombination af brøkdelsreglen og tidsbegrænsningen laves en aftrapningsordning.

Den del af formuen, som ikke indgår i et brøkdelssæreje, indgår i fællesformuen.

Alle former for særeje kan være kombineret med hinanden og/eller med fælleseje.

For særejeaktiver gælder, at der kun kan ske kreditorforfølgning i aktiverne hos den part, som ejer dem.

For arv, som ved testamente er gjort til særeje for arvingen, gælder, at bestemmelser om særeje i testamenter, der er oprettet inden den 1. oktober 1990, skal forstås som bestemmelser om skilsmissesæreje, medmindre andet fremgår af omstændighederne. Dette gælder dog ikke, hvis testator er afgået ved døden inden den 1. oktober 1990, eller hvis den testamentariske bestemmelse er gjort uigenkaldeligt. Se lov nr. 396 af 13. juni 1990 om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. § 17.

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje betyder, at parternes formueforhold ikke berøres af, at ægteskab indgås. Hver af parterne betragtes som et selvstændigt økonomisk subjekt.

Fuldstændigt særeje indebærer, at særejet i forbindelse med bodeling kun tilhører den ene part. Det gælder både ved separation, skilsmisse og dødsfald.

Det betyder, at der ved ejerens død skal ske skifte. Den længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med afdødes særeje.

Indtægter af fuldstændigt særeje, der er oprettet før den 1. oktober 1990, er fællesindtægter og indgår i formuefællesskabet, mens indtægter af fuldstændigt særeje, der er oprettet fra den 1. oktober 1990, er særeje.

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje betyder, at særejet udelukkende betragtes som særeje, så længe ægteskabet består og i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse.

Særejet vil derfor kun tilhøre den ene part i ægteskabet ved separation eller skilsmisse.

Skilsmissesærejet ophører ved dødsfald, og den længstlevende ægtefælle kan derfor sidde i uskiftet bo med den afdødes tidligere skilsmissesæreje.

Indtægter af skilsmissesæreje er særeje.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.