Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.2.4.7 Dækningsrækkefølge mv. for lønindeholdte beløb

Indhold

Dette afsnit beskriver de gældende regler vedrørende dækningsrækkefølgen på lønindeholdte beløb.

Afsnittet indeholder:

  • Kildeskattelovens regler
  • Det fælles lønindeholdelsessystem

Kildeskattelovens regler

En indeholdelse går forud for andre krav mod den pågældende A-indkomst, herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Se KSL § 46, stk. 3

Indregnede restskatter og skatterestancer, lønindeholdte beløb efter INDOG § 10 og A-skat dækkes i følgende dækningsrækkefølge:

  1. Lønindeholdte beløb efter INDOG § 10
  2. Indregnet restskat
  3. AM-bidrag for det aktuelle indkomstår.
  4. A-skat for det aktuelle indkomstår.

Se § 10 i kildeskattebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat

Opsplitning af den indeholdte A-skat

Det fremgår af § 11 i kildeskattebekendtgørelsen, at:

Stk. 1. Opgørelsen af lønindeholdte beløb efter INDOG § 10 foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af indeholdelsesprocenten for A-skat henholdsvis den lønindeholdelsesprocent, som har dannet grundlag for indeholdelsesprocenten ifølge det skattekort eller bikort, der er gyldigt på tidspunktet for indeholdelsen.

Stk. 2. Nedsættes det samlede beløb, der er indeholdt i A-skat og lønindeholdelse efter INDOG § 10 efter, at told- og skatteforvaltningen har foretaget en fordeling efter stk. 1, fragår nedsættelsesbeløbet i den opgjorte A-skat forud for det lønindeholdte beløb efter INDOG § 10.

Stk. 3. Told og skatteforvaltningen sender de lønindeholdte beløb efter INDOG § 10 til Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

Det fælles Lønindeholdelsessystem

En afgørelse om lønindeholdelse skal indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

Det Fælles Lønindeholdelsesregister har til opgave at

  • registrere og ajourføre oplysninger om afgørelser om lønindeholdelse
  • påse, at indbetaling fra den indeholdelsespligtige finder sted i overensstemmelse med afgørelsen om lønindeholdelse
  • modtage indbetalinger fra den indeholdelsespligtige samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne
  • styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør.

Se lønindeholdelsesregisterlovens § 2.

Dækningsrækkefølgen

se afsnit G.A.2.3 Dækningsrækkefølge Dækningsrækkefølge

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.