Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.2.2.3.2.1 Pantefogedens kompetence

Indhold

Dette afsnit beskriver pantefogedens kompetence, når skyldner fremsætter indsigelser under en udlægsforretning.

Afsnittet indeholder.

  • Indsigelser under udlægsforretningen
  • Tvivlsspørgsmål.

Indsigelser under udlægsforretningen

Pantefogeden har ikke kompetence til at behandle tvister under en udlægsforretning, og der kan ikke foretages en egentlig bevisførelse for pantefogeden. Se SKINDL § 6.

Fremsætter skyldneren eller tredjemand indsigelse under udlægsforretningen, skal pantefogeden straks indbringe den for fogedretten.

Pantefogeden må ikke uden behandling afvise en indsigelse, men han kan udøve et fornuftigt skøn. Det betyder:

  • På den ene side skal udlægsforretningen udsættes, indtil forholdet er afklaret, hvis der foreligger en åbenbar fejl - fx at fordringen ser ud til at være betalt.
  • På den anden side skal pantefogeden gennemføre udlægsforretningen på normal vis, hvis indsigelsen ikke umiddelbart kan tages til følge. Derefter skal pantefogeden indbringe klagen for fogedretten.

Vælger pantefogeden at gennemføre udlægsforretningen, selvom skyldneren eller tredjemand fremkommer med indsigelse, skal indsigelsen indføres ordret i udlægsbogen.

Skyldner underrettes om, at sagen vil blive forelagt for fogedretten, og at han vil modtage en kopi af det materiale, som RIM fremsender til fogedretten.

Tvivlsspørgsmål

Pantefogeden kan indbringe tvivlsspørgsmål for fogedretten til afgørelse, selvom skyldner ikke fremsætter indsigelser. Pantefogeden kan også indbringe sagen for fogedretten, hvis han - inden udlægstilsigelsen udsendes - har kendskab til, at skyldneren helt klart vil protestere mod udlægsforretningen. Se SKINDL § 6, stk. 1, sidste pkt.

Når pantefogeden skal vurdere, om han straks skal bede fogedretten om at foretage udlægsforretning eller selv skal foretage denne, afhænger det af, om adgangen til at få fyldestgørelse forspildes, hvis der ikke straks foretages udlæg.

Når RIM fremsender sagen til fogedretten sendes en udskrift af udlægsbogen sammen med et processkrift. Se afsnit G.A.2.2.3.2.3 RIMs sagsforberedelse RIMs sagsforberedelse, om udarbejdelse af processkrift.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.