Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.2.2.3.2.1 Pantefogedens kompetence

Indhold

Dette afsnit beskriver pantefogedens kompetence, når skyldner fremsætter indsigelser under en udlægsforretning.

Afsnittet indeholder.

  • Indsigelser under udlægsforretningen
  • Tvivlsspørgsmål.

Indsigelser under udlægsforretningen

Pantefogeden har ikke kompetence til at behandle tvister under en udlægsforretning, og der kan ikke foretages en egentlig bevisførelse for pantefogeden. Se SKINDL § 6.

Fremsætter skyldneren eller tredjemand indsigelse under udlægsforretningen, skal pantefogeden straks indbringe den for fogedretten.

Pantefogeden må ikke uden behandling afvise en indsigelse, men han kan udøve et fornuftigt skøn. Det betyder:

  • På den ene side skal udlægsforretningen udsættes, indtil forholdet er afklaret, hvis der foreligger en åbenbar fejl - fx at fordringen ser ud til at være betalt.
  • På den anden side skal pantefogeden gennemføre udlægsforretningen på normal vis, hvis indsigelsen ikke umiddelbart kan tages til følge. Derefter skal pantefogeden indbringe klagen for fogedretten.

Vælger pantefogeden at gennemføre udlægsforretningen, selvom skyldneren eller tredjemand fremkommer med indsigelse, skal indsigelsen indføres ordret i udlægsbogen.

Skyldner underrettes om, at sagen vil blive forelagt for fogedretten, og at han vil modtage en kopi af det materiale, som RIM fremsender til fogedretten.

Tvivlsspørgsmål

Pantefogeden kan indbringe tvivlsspørgsmål for fogedretten til afgørelse, selvom skyldner ikke fremsætter indsigelser. Pantefogeden kan også indbringe sagen for fogedretten, hvis han - inden udlægstilsigelsen udsendes - har kendskab til, at skyldneren helt klart vil protestere mod udlægsforretningen. Se SKINDL § 6, stk. 1, sidste pkt.

Når pantefogeden skal vurdere, om han straks skal bede fogedretten om at foretage udlægsforretning eller selv skal foretage denne, afhænger det af, om adgangen til at få fyldestgørelse forspildes, hvis der ikke straks foretages udlæg.

Når RIM fremsender sagen til fogedretten sendes en udskrift af udlægsbogen sammen med et processkrift. Se afsnit G.A.2.2.3.2.3 RIMs sagsforberedelse RIMs sagsforberedelse, om udarbejdelse af processkrift.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.