Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.2.2.2.3 Sagsbehandlingen i skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan Skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten behandler klager over RIMs afgørelser.

Afsnittet indeholder:

  • Hvor behandles klagen ?
  • Klager - Opsættende virkning?
  • Afgørelsen.

Hvor behandles klagen ?

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten.  En sag vil skulle anses for principiel, hvis

  • klagen vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige,
  • klagen vedrører større økonomiske værdier,
  • klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for ny lovgivning eller væsentlig fortolkning af lovgivning i øvrigt,
  • der i sagen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde, eller
  • klagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

Se SFL § 35 b, stk. 1.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, kan den ledende retsformand efter inddragelse af skatteankeforvaltningen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser, skal afgøres af skatteankeforvaltningen. Efter bemærkningerne er det ikke hensigten at ændre på, at kontorsagerne fortsat vil være karakteriseret ved at være klager over afgørelser af inddrivelsesmæssig karakter, af bevillingsmæssig karakter eller af enkel karakter.

Dette  medfører at de inddrivelsessager, der frem til 01.01.2014 alene kunne påklages administrativt til Landsskatteretten, og som tidligere blev behandlet som såkaldte »kontorsager« fremadrettet afgøres af skatteankeforvaltningen som endelig administrativ klageinstans.

Skyldner har mulighed for at

  • udtale sig skriftligt eller mundtligt over for skatteankeforvaltningen, hvis sagen behandles her, 
  • anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt under et retsmøde i Landsskatteretten, hvis klagen skal behandles af Landsskatteretten.

Klager - Opsættende virkning?

Klager på inddrivelsesområdet har ikke opsættende virkning. RIM kan dog beslutte, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse tillægges opsættende virkning. Se INDOG § 2, stk. 2.

Afgørelsen

Afgørelser truffet af skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Se SFL § 35 f.

Spørgsmål som er afgjort af skatteankeforvaltningen eller Landsskatterettens kan indbringes for domstolene inden 3 måneder. Se SFL § 49.

Se også

Se også afsnit A.A.10.3 Domstolsprøvelse om Domstolsprøvelse

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.