Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.2.2.2.3 Sagsbehandlingen i skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan Skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten behandler klager over RIMs afgørelser.

Afsnittet indeholder:

  • Hvor behandles klagen ?
  • Klager - Opsættende virkning?
  • Afgørelsen.

Hvor behandles klagen ?

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten.  En sag vil skulle anses for principiel, hvis

  • klagen vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige,
  • klagen vedrører større økonomiske værdier,
  • klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for ny lovgivning eller væsentlig fortolkning af lovgivning i øvrigt,
  • der i sagen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde, eller
  • klagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

Se SFL § 35 b, stk. 1.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, kan den ledende retsformand efter inddragelse af skatteankeforvaltningen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser, skal afgøres af skatteankeforvaltningen. Efter bemærkningerne er det ikke hensigten at ændre på, at kontorsagerne fortsat vil være karakteriseret ved at være klager over afgørelser af inddrivelsesmæssig karakter, af bevillingsmæssig karakter eller af enkel karakter.

Dette  medfører at de inddrivelsessager, der frem til 01.01.2014 alene kunne påklages administrativt til Landsskatteretten, og som tidligere blev behandlet som såkaldte »kontorsager« fremadrettet afgøres af skatteankeforvaltningen som endelig administrativ klageinstans.

Skyldner har mulighed for at

  • udtale sig skriftligt eller mundtligt over for skatteankeforvaltningen, hvis sagen behandles her, 
  • anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt under et retsmøde i Landsskatteretten, hvis klagen skal behandles af Landsskatteretten.

Klager - Opsættende virkning?

Klager på inddrivelsesområdet har ikke opsættende virkning. RIM kan dog beslutte, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse tillægges opsættende virkning. Se INDOG § 2, stk. 2.

Afgørelsen

Afgørelser truffet af skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Se SFL § 35 f.

Spørgsmål som er afgjort af skatteankeforvaltningen eller Landsskatterettens kan indbringes for domstolene inden 3 måneder. Se SFL § 49.

Se også

Se også afsnit A.A.10.3 Domstolsprøvelse om Domstolsprøvelse

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.