Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.2.2.2.2.2 RIMs sagsbehandling af klager - Remonstrationsordningen

Indhold

Remonstrationsordningen er blevet genindført ved Lov nr. 298 af 22. marts 2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. Remonstrationsordningen gælder således for klager over RIMs afgørelser, der er modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden efter 1. april 2016.

Dette afsnit beskriver, RIMs sagsbehandling af klager på inddrivelsesområdet, herunder reglerne om remonstration.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for remonstration
 • Remonstrationsbehandlingen
 • Frister for RIMs fremsendelse af klagen til Skatteankestyrelsen
 • Indholdet af RIMs udtalelse

Regler for remonstration

Reglerne om at RIM på grundlag af en klage kan genoptage sagen, fremgår af INDOG § 17 og inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 40 -42.

Bemærk

Remonstrationsordningen gælder ikke for

 • indsigelser mod udlæg foretaget af RIM, idet disse behandles af fogedretten, jf. SKINDL § 6.
 • indsigelser om kravets oprindelige eksistens eller størrelse, idet disse behandles af fordringshaveren, jf. INDOG § 2, stk. 2, 2. pkt.
 • indsigelser over kravets eksistens og størrelse vedrørende kontrolafgifter omfattet af § 18 i INDOG, uanset om indsigelserne vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under RIMs inddrivelse af kravet. Se afsnit G.A.2.2.3.1 Hvilke sager behandles i fogedretten?.
 • afgørelser, der enten har en anden klageinstans end Landsskatteretten eller slet ikke kan påklages i det administrative klagesystem

Remonstrationsbehandlingen

Remonstrationsbehandlingen vil grundlæggende kunne resultere i tre forskellige beslutninger:

 • Afgørelsen fastholdes. RIM videresender klagen til Landsskatteretten.
 • Klageren får fuldt ud medhold. RIM meddeler det til klager.
 • Klageren får delvist medhold. RIM meddeler det til klager og vejleder samtidig klager om adgangen til at fastholde klagen.

RIMs 14 dages frist

RIM skal meddele remonstrationsafgørelsen til klager senest 14 dage efter, at sagen er "fuldt oplyst". Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 41, stk. 1.

Det er ikke nærmere fastlagt, hvad der forstås ved "fuldt oplyst". Men sagen må siges at være "fuldt oplyst", når RIM har indhentet eventuelle yderligere oplysninger til brug for sagsbehandlingen og eventuel partshøring.

RIM må ikke misbruge fristen på de 14 dage til kunstigt at suspendere fristen for en sag, hvor det kan være svært at overholde fristen.

Skyldners fastholdelsesfrist ved delvist medhold

Når RIM har meddelt skyldner, at man kun kan give skyldner delvist medhold, skal skyldner meddele det til RIM, hvis han vil fastholde klagen. Det skal ske senest 1 måned efter, at skyldner har modtaget meddelelsen om delvis medhold i klagen. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 41, stk. 4.

Frister for RIMs fremsendelse af klagen til Skatteankestyrelsen

Der gælder ingen lovbestemt frist for RIMs fremsendelse af skyldners klage til skatteankestyrelsen.

Følgende kan dog lægges til grund:

 • Hvis RIM fastholder afgørelsen, skal klagen videresendes til Landsskatteretten senest 14 dage efter, at sagen er fuldt oplyst for RIM.
 • Hvis skyldner får delvist medhold, skal klagen fremsendes til Landsskatteretten senest 14 dage efter, at RIM har modtaget skyldners meddelelse om, at klagen fastholdes.

Indholdet af RIMs udtalelse

Hvis

 • RIM fastholder afgørelsen eller
 • skyldner får delvist medhold, og skyldner fastholder klagen

skal RIM sende klagen til skatteankestyrelsen sammen med en udtalelse om sagen. Se inddrivelsesbekendtgørelsens. § 41, stk. 2.

RIM skal fremsende følgende til Landsskatteretten:

 • Klagen
 • Den afgørelse, der klages over
 • Dokumenter, som klageren har ønsket at anvende som bevis
 • RIMs udtalelse

Det skal præciseres, at RIM i forbindelse med fremsendelse til skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten skal fremsende supplerende materiale, herunder dokumenter og andet materiale, som klager ikke har medsendt og som RIM anser for at være relevant ved afgørelse af sagen. 

Hvis der fx har været ført korrespondance med klagers advokat i forbindelse med sagens behandling i 1. instans, skal denne korrespondance vedlægges det materiale, RIM vedlægger udtalelsen.

Det skal også fremgå af udtalelsen, hvis der i punkter i den påklagede afgørelse, som RIM anser for urigtige. RIM skal begrunde denne opfattelse. Udtalelsen kan herudover indeholde RIMs bemærkninger til skyldners klage eller dele af klagen.

Udtalelsen skal derfor have følgende indhold og bør udarbejdes efter den angivne skabelon:

1. Identifikationsoplysninger

 • Journal nr.:
 • Klagers navn og adresse:
 • CPR-nr./CVR-/SE-nr.:
 • Klagers evt. repræsentant:

2. Oplysning om restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse(r)

 • Myndighed og sagsbehandler:
 • Dato for afgørelsen i 1. instans:
 • Dato for skyldners klage:
 • Dato for restanceinddrivelsesmyndighedens meddelelse om udfaldet af remonstrationen:
 • Dato for skyldners fastholdelse af klagen:

3. Hvad klages der over?

Kort angivelse af klagesagens indhold, f.eks. "Klagen skyldes, at skattecentret ikke har imødekommet klagers ansøgning om eftergivelse af en momsrestance."

4. Sagens faktiske forhold

RIM skal fremhæve de faktiske omstændigheder, der har haft betydning for sagens afgørelse og kommentere de eventuelle faktiske oplysninger, som måtte fremgå af skyldners klage.

RIM skal oplyse, om der er punkter i den påklagede afgørelse, der anses for urigtige, ligesom denne opfattelse skal begrundes.

5. RIMs afgørelse og begrundelse herfor

RIM skal fremhæve den relevante regelanvendelse, herunder fortolkningen af anvendte regler samt henvisning til praksis.

 RIM skal kommentere eventuelle nye argumenter m.v., som måtte fremgå af skyldners klage.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.