Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.2.2.3.1 Hvilke sager behandles i fogedretten?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke sager, der kan behandles i fogedretten.

Afsnittet indeholder:

 • Fogedrettens kompetence
 • Udlæg
 • Andre sager
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Fogedrettens kompetence

Fogedretten er i princippet kompetent til at prøve alle indsigelser mod udlæg, der foretages af pantefogeden. Fogedrettens kompetence omfatter kun indsigelse mod udlæg med mindre der er en særlig lovhjemmel. Se afsnittet "andre sager" nedenunder.

Det vil sige, at fogedretten, som hovedregel ikke er kompetent til at afgøre indsigelser mod andre inddrivelsesmåder end udlæg, fx pålæg om lønindeholdelse.

Hvis pantefogeden i tilknytning til en udlægsforretning nægter at tiltræde en afdragsordning efter RPL § 525, kan skyldner protestere over dette, og denne protest kan indbringes for fogedretten. Se SKM2011.318.ØLR hvor Østre Landsret fandt, at en skyldner i medfør af SKINDL § 6 kan klage til fogedretten over et afslag på en afdragsordning efter RPL § 525.

Fogedretten kan dog ikke tage stilling til en sag, hvor RIM har givet afslag på en afdragsordning, når dette ikke er sket i tilknytning til en udlægsforretning. Dette afslag kan evt. påklages gennem det administrative klagesystem, men bemærkes dog, at Landsskatteretten i SKM2010.833.LSR, har truffet afgørelse om, at afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed.

Fogedretten tager også stilling til de indsigelser, der fremsættes under en afhentningsforretning på baggrund af et udlæg foretaget af pantefogeden.

Pantefogedens beregning af retsafgift i forbindelse med udlægsforretningen kan også påklages til fogedretten. Se § 3 i retsafgiftsbekendtgørelsen.

Udlæg

Indsigelser mod pantefogedens udlæg afgøres af fogedretten. Se SKINDL § 6.

Fogedretten behandler indsigelser primært efter reglerne i RPL §§ 499-503.

De indsigelser, der kan indbringes for fogedretten, skal enten vedrøre

 • det krav, der foretages udlæg for eller
 • selve udlægsforretningens foretagelse.

Indsigelser mod udlæg foretaget af pantefogeden kan derfor vedrøre:

 • Hjemlen for udpantningsretten
 • Kravets eksistens, herunder om kravet er ophørt
 • Kravets størrelse og forfaldstid
 • Fremgangsmåden under udlægsforretningen
 • Genstanden for udlæg
 • Afhentning af udlagte genstande
 • Beregning af retsafgiften

særligt vedrørende skattekrav

Fogedretten kan ikke tage stilling til skattemyndighedernes ansættelse af beregningsgrundlaget, skattepligten og selve skatteberegningen.

Bemærk

Referatet i UfR 2004.2797 VL angiver:

"Landsretten udtalte med henvisning til forarbejderne til skatteinddrivelsesloven, at det uden sikre holdpunkter for det modsatte er betænkeligt at afskære en skyldner, der ikke har været til stede under en fogedforretning, fra den adgang til genoptagelse, der fremgår af retsplejelovens § 504, nr. 4. Da der ikke forelå et sådant sikkert grundlag, blev kendelsen ophævet, og sagen blev hjemvist til fortsat behandling i fogedretten med henblik på stillingtagen til, om sagen burde genoptages i medfør af retsplejelovens § 504".

Andre sager

Skyldners klager over kravets eksistens og størrelse vedrørende kontrolafgifter efter:

 • Færdselsloven, LBK 2017.01.05, nr. 38
 • Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, LBK 2014.03.20, nr. 255
 • Jernbaneloven, LBK 2015-05-27 nr. 686
 • Lov om trafikselskaber LBK 2015.03.20. nr 323

indbringes for fogedretten, uanset om skyldners indsigelse vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under RIMs inddrivelse af kravet. Se § 18 i INDOG og Inddrivelsesbekendtgørelsens § 42.

Reglerne for fogedrettens behandling af indsigelser om krav vedrørende kontrolafgift vil således i alle tilfælde kunne angå kravets berettigelse, berettigelsen af en afgørelse om lønindeholdelse og om en gennemført modregning. I SKM2014.4.LSR fandt Landsskatteretten, at en klage over lønindeholdelse til dækning af gæld, vedrørende gebyr i forbindelse med en kontrolafgift efter Jernbaneloven, skulle indbringes for fogedretten.

I SKM2010.106.ØLR, fandt Østre Landsret ikke, at der skal være foretaget lønindeholdelse eller gennemført modregning, før fogedretten kan behandle indsigelse om kravets berettigelse. Fogedretten havde afvist at behandle en indsigelse om berettigelsen af en parkeringsafgift, hvor RIM havde tillagt skyldners indsigelser opsættende virkning. Landsretten udtalte, at INDOG § 18 ikke kan forstås således, at der, uanset restanceinddrivelsesmyndigheden har tillagt en indsigelse opsættende virkning i medfør af INDOG § 2, stk. 2, skal være foretaget lønindeholdelse eller gennemført modregning, før fogedretten kan behandle indsigelser om kravets berettigelse. Sagen blev derfor hjemvist til fogedretten.

Bemærk

 • Klager, der ikke vedrører kontrolafgifter, fx. licensrestancer er ikke omfattet af § 18 i INDOG og indbringes derfor for Landsskatteretten efter det almindelige regelsæt.
 • Der er særlige klageregler vedrørende klager over idømte og vedtagne bøder, offerafgift, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, som det efter lovgivningen påhviler politiet at opkræve. Se afsnit G.A.3.7.1 Bøder: politibøder, administrative bøder og tvangsbøder Bøder: politibøder, administrative bøder og tvangsbøder

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-
meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.329.ØLR

I en sag, havde SKAT ikke tillagt skyldners indsigelse mod en parkeringsafgift opsættende virkning efter INDOG § 2, stk. 2. Skyldner protesterede mod dette og gjorde gældende, at der gælder en uskyldsformodning og derfor burde inddrivelsen være tillagt opsættende virkning.

SKAT gjorde under sagen gældende, at hovedreglen er, at et krav ikke skal tillægges opsættende virkning, men at SKAT har mulighed for at beslutte dette. SKAT henvist endvidere til, at den Europæiske Menneskerettigheds-domstol har fastslået, at EMRK art. 6 ikke er til hinder for, at en strafferetlig sanktion kan fuldbyrdes inden der foreligger en endelig domstolsafgørelse.

Fogedretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette og at SKATs tvangsinddrivelse forud for sagens indenretlige afgørelse havde været berettiget.

Østre Landsret gav SKAT medhold i, at der kunne foretages inddrivelse af parkeringsafgiften, uanset at der var gjort indsigelse mod afgiftens berettigelse. Østre Landsret kom til dette resultat, selvom Landsretten samtidig fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med urette.

SKM2017.278.BR

SKAT havde foretaget udlæg, på baggrund af en anmodning fra de tyske skattemyndigheder.

Skyldner gjorde gældende, at inddrivelsesdirektivet var implementeret i strid med grundlovens § 20, og i øvrigt var i strid med det danske retsforbehold. Herudover gjorde skyldner gældendende, at der skulle tillades fuld bevisførelse for den tyske fordrings rigtighed ved fogedretten.

Fogedretten lagde til grund, at spørgsmålet om inddrivelsesdirektivets lovlighed i forhold til grundlovens § 20 ikke var blevet prøvet ved EU-domstolen eller indirekte ved en præjudiciel forelæggelse. Fogedretten var derfor ikke kompetent til at efterprøve, om dele af inddrivelsesdirektivet var uanvendeligt i dansk ret. Fogedretten fandt endvidere, at direktivet ikke var i strid med det danske retsforbehold. Direktivet skulle derfor lægges til grund i sagen.

Som følge heraf fandt fogedretten, at spørgsmålet om den underliggende tyske fordrings rigtighed hørte under de tyske myndigheders kompetencer, hvorfor der ikke blev tilladt bevisførelse for kravets rigtighed ved fogedretten.

SKM2011.318.ØLR

En skyldner fremsatte under en udlægsforretning indsigelse mod, at pantefogeden meddelte afslag på skyldners anmodning om, at kunne afdrage restancen over 10 måneder, jf. RPL. § 525, stk. 2.

Østre Landsret fandt som følge af denne bestemmelses forarbejder og SKINDL § 5, at en skyldner i medfør af SKINDL § 6, kan klage til fogedretten over et sådant afslag. Landsretten udtalte, at der for fogedretten kun undtagelsesvist vil kunne være grundlag for at træffe afgørelse om en afdragsordning efter RPL. § 525, stk. 2, og fandt i den konkrete sag, at der ikke var grundlag for at imødekomme skyldners ønske om en afdragsordning.

SKM2010.106.ØLR

SKAT havde indbragt berettigelsen af en parkeringsafgift for fogedretten. Indbringelsen var tillagt opsættende virkning. Fogedretten afviste at behandle sagen.

Landsretten fandt ikke, at der skal være foretaget lønindeholdelse eller gennemført modregning, før fogedretten kan behandle indsigelse om kravets berettigelse. Sagen blev hjemvist til fogedretten.

UfR 2004.2797 VL

Retsplejelovens § 504 om genoptagelse af fogedforretning gælder også prøvelse af told- eller pantefogedudlæg.

Landsskatteretskendelser

SKM2014.4.LSR

Klage over lønindeholdelse til dækning af gæld, vedrørende gebyr i forbindelse med en kontrolafgift efter Jernbaneloven, skulle indbringes for fogedretten

SKM2010.833.LSR

Landsskatteretten afviste en klage angående en afdragsordning for en igangværende virksomhed. Der blev lagt vægt på, at inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, alene omfatter personer, herunder afdragsordninger for afmeldte virksomheder, og at afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.