Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.2.2.2.2.1 Indgivelse af klage

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for indgivelse af en klager over RIMs afgørelser.

Afsnittet indeholder:

Formkrav til klagen

Klagen skal være skriftlig og begrundet, og den afgørelse, der påklages, skal følge med klagen.  Se INDOG § 17 og SFL § 35 a, stk. 3.

Klagefrister

Klagefristen er 3 måneder og regnes fra adressatens modtagelse af den afgørelse, der klages over. Se INDOG § 17 og SFL § 35 a, stk. 3. Klagen skal efter 1. april 2016  indgives til restanceinddrivelsesmyndigheden. Se INDOG § 17.

Hvis klagen indgives efter udløbet af klagefristen kan der dog se bort fra en fristoverskridelse, når der er særlige omstændigheder, der taler herfor. Se INDOG § 17 og SFL § 35 a, stk. 6.

Modtages en klage efter klagefristens udløb, sender RIM straks klagen videre til Skatteankestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt særlige omstændigheder taler for, at klage behandles uanset fristoverskridelsen. Se INDOG § 17, stk. 2.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder kan følgende kriterier indgå:

  • Længden af fristoverskridelsen
  • Årsagen til fristoverskridelsen
  • Betydningen for klageren
  • Sandsynligheden for medhold.

Der skal være særlige omstændigheder i øvrigt, der kan begrunde en realitetsbehandling. Derfor kan en lille fristoverskridelse ikke alene medføre, at der ses bort fra overskridelsen.

Skatteankestyrelsen kan give klageren en frist til at udbedre evt. mangler. Se SFL § 35 a, stk. 7.

Ændringer i de faktiske forhold

Sager, hvor en skyldner med henvisning til sine ændrede økonomiske forhold, klager over en afgørelse, skal ikke betragtes som en klagesag.

I stedet har skyldner mulighed for at bede RIM vurdere, om afgørelsen skal ændres, evt. efter foretagelse af en betalingsevnevurdering. Hvis afgørelsen fastholdes eller ikke ændres i det omfang skyldneren ønsker det, kan skyldneren indgive en klage til skatteankestyrelsen i overensstemmelse med den almindelige frist på 3 måneder.

Bemærk

Klageadgangen til Landsskatteretten eller skatteankestyrelsen gælder heller ikke for

  • indsigelser mod udlæg foretaget af RIM, idet disse behandles af fogedretten, jf. SKINDL § 6.
  • indsigelser om kravets oprindelige eksistens eller størrelse, idet disse behandles af fordringshaveren, jf. INDOG § 2, stk. 2, 2. pkt.
  • indsigelser over kravets eksistens og størrelse vedrørende kontrolafgifter omfattet af § 18 i INDOG, uanset om indsigelserne vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under RIMs inddrivelse af kravet. Se afsnit G.A.2.2.3.1 Hvilke sager behandles i fogedretten?.
  • afgørelser, der enten har en anden klageinstans end Landsskatteretten eller slet ikke kan påklages i det administrative klagesystem

Gebyr og omkostningsgodtgørelse

Der skal ikke betales afgift efter de almindelige regler, når klagen vedrører en afgørelse efter INDOG. Se SFL § 35 c, stk. 2, nr. 2).

Inddrivelsessager ved Landsskatteretten eller skatteankestyrelsen er undtaget fra reglerne om omkostningsgodtgørelse i skattesager.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.