Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.3 Fordele ved at have AEO-status

AEO-status anerkendes i alle EU medlemsstater, hvilket betyder, at AEO-bevillingshaveren opnår samme fordele i alle medlemsstater.

Se EUTK artikel 38, stk. 4.

AEO-fordelene afhænger af, hvilken type AEO-bevilling, der er tildelt.

Se EUTK artikel 38, stk. 5 og 6 samt GF artikel 23 og 24.

For reglerne vedr. eksisterende bevillingers gyldighed efter 1, maj 2016, se afsnit F.A.4.7 Overgangsbestemmelser Overgangsbestemmelser.

AEOC-fordele

En AEOC-bevilling giver mulighed for, at udnytte forenklede toldbestemmelser. Det betyder, at kriterier for en given toldforenkling ikke skal undersøges igen, såfremt disse kriterier allerede er undersøgt i forbindelse med udstedelsen af AEOC-bevillingen.

Se EUTK artikel 38, stk. 5.

Herudover giver en AEOC-bevillinger følgende fordele:

  • Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller

  • Underretning om toldkontrol, før varerne frembydes

  • Kontrollen gennemføres som en prioriteret opgave

  • Efter anmodning kan kontrollen foretages et andet sted, end der hvor varerne frembydes

Se DF artikel 24.

 

AEOS-fordele

En AEOS-bevilling giver mulighed for at drage fordel af de i lovgivningen fastsatte sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser.

Se EUTK artikel 38, stk. 6.

Disse fordele er følgende:

  • Færre angivelses krav forud for afgang

  • Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller

  • Underretning om toldkontrol, før varerne frembydes

  • Underretning om kontrol før varernes ankomst til EU, når der er indgivet en summarisk angivelse. Der skal samtidig ske underretning til transportøren, når denne også er indehaver af en AEOS-bevilling

  • Kontrollen gennemføres som en prioriteret opgave

  • Efter anmodning kan kontrollen foretages et andet sted, end der hvor varerne frembydes

Se DF artikel 23 til 25. Se EUTK artikel 38, stk. 7.

Undtagelser fra AEO-fordele:

Kravet om underretning forud for kontrol, kan fraviges, hvis det bringer resultatet af kontrollen i fare.

Ligeledes kan de fordelagtige behandlinger vedr. risikovurdering og kontrol fraviges, hvis dette sker i forbindelse med særligt forhøjede trusselsniveauer, eller følger af anden EU-lovgivning om kontrol. Dog skal der ske en prioriteret behandling af AEOS virksomheder.

Se DF artikel 25.

Økonomiske operatører etableret uden for Unionens toldområde kan opnå en række fordele, hvis de overholder gældende betingelser og krav i deres eget land, som svarer til de betingelser og krav, der er gældende for autoriserede økonomiske operatører i EU.

Tildelingen af fordele for økonomiske operatører, der er etableret uden for EU, skal være baseret på reciprocitetsprincippet, og være støttet af en international aftale eller EU-lovgivningen inden for en fælles handelspolitik.

Disse aftaler om gensidig anerkendelse af AEO-status benævnes også MRA (Mutual Recognition Agreement). De medfører, at indehavere af AEOS-bevillinger opnår visse fordele i forhold til sikkerhed og sikring ved samhandel imellem EU og det pågældende tredje land. På samme måde opnår økonomiske operatører med "AEO-status" i et tredje land tilsvarende fordele ved importen til EU.

For at blive omfattet af fordelene af MRA-aftalerne kræver det at indehavere af AEOS-bevillinger i forbindelse med AEO-ansøgningen har givet tilsagn om udveksling af oplysninger med tredje lande.

Se EUTK artikel 38, stk. 7.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.