Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.4.7.2 Beregning af afgiftsgrundlag

Indhold

Dette afsnit beskriver beregning af afgiftsgrundlag for regulering for brændværdi og omregning fra øvre til nedre brændværdi.

Afsnittet indeholder:

  • Regulering for brændværdi
  • Omregning fra øvre til nedre brændværdi

Regulering for brændværdi

Afgiftssatsen for naturgas og bygas er angivet for en normal m3 (Nm3) med en nedre brændværdi på 39,6 MJ (megajoule).

Ved en lavere eller højere nedre brændværdi end 39,6 MJ/Nm3 foretages en forholdsmæssig regulering af afgiften. Se GASAL § 1, stk. 4.

Gasnetvirksomheder og øvrige gasafgiftsregistrerede virksomheder kan regulere (korrigere) mængden af gas beregnet ud fra brændværdien på 39,6 MJ/Nm3 eller korrigere standardafgiftssatsen pr. Nm3 i samme forhold, som brændværdien afviger fra 39,6 MJ/Nm3.

Korrektionsfaktoren vil være faktisk brændværdi for gassen divideret med 39,6. Af hensyn til indberetning på afgiftsangivelsen foretages korrektionen enten på mængden af gas eller på afgiftssatsen.

Afgiftsberegning efter korrektion af gasmængde:

Afgiftspligtig (korrigeret) gasmængde = korrektionsfaktor * gasmængde
Afgift = korrigeret gasmængde * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3.

eller

Afgiftsberegning efter korrektion af afgiftssats:

Korrigeret afgiftssats = korrektionsfaktor * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3
Afgift = gasmængde * korrigeret afgiftssats.

Virksomhederne skal kunne dokumentere og redegøre for korrektionerne. 

Omregning fra øvre til nedre brændværdi

Afgiftssatserne er angivet i forhold til nedre brændværdi.

Den øvre brændværdi angiver brændslets samlede energiindhold. Under forbrændingen dannes vanddamp ud fra brændslets indhold af brint og ud fra brændslets naturlige vandindhold. Denne vanddamps energi kan som udgangspunkt ikke anvendes i anlægget, men udledes gennem skorstenen som tab.

Den nedre brændværdi angiver energimængden, når der ses bort fra brændslets naturlige vandindhold.

I såkaldte kondenserende gaskedler sker der dog en vis udnyttelse af varmeenergien i vanddampen før udledning i skorstenen.  

EU-landene har i forbindelse med markedsåbningen for gas besluttet at anvende en fælles enhed, der er fastsat til 1 kWh baseret på øvre brændværdi. Forbrug af gas er siden den fulde markedsåbning i Danmark den 1. januar 2004 blevet opgjort og meddelt markedets gasaktører (gasnetvirksomheder) i kWh på grundlag af gassens øvre brændværdi. 

I GASAL (og i CO2AL) anvendes nedre brændværdi (39,6 MJ pr. normal m3) som grundlag for beregning af afgiften. Gasnetvirksomhederne anvender også nedre brændværdi ved fakturering af gasleverancen til slutbrugerne, men i alle andre sammenhænge anvendes den øvre brændværdi.  

Der skal derfor ske en omregning fra øvre til nedre brændværdi. Ved omregningen anvendes en fast faktor på 12,157 kWh/m3. Se GASAL § 1, stk. 5 og CO2AL § 2, stk. 5.

Faktoren på 12,157 er den øvre brændværdi på naturgas udtrykt i kWh/m3 - på samme måde som 39,6 er den nedre brændværdi på naturgas udtrykt i MJ/m3. Den nedre brændværdi kan også udtrykkes som 11 kWh/m3.

Eksempel på anvendelse af omregningsfaktoren til bestemmelse af afregningskubikmeter

Korrigeret forbrug aflæst på måler: 3.219 m3.

Den øvre brændværdi for gasleverancer i den pågældende måned er: 12,181 kWh /m3.

Antallet af afregningskubikmeter beregnes til: 3.219 m3 * (12,181/12,157) = 3.225 m3

Det er det beregnede og fakturerede antal afregningskubikmeter (3.225 m3 ifølge eksemplet), der skal anvendes ved opgørelse/beregning af afgift efter gasafgiftsloven (og CO2-afgiftsloven).

Dette gælder for alle virksomheder, der er registrerede for afgifter af gas.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.