Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.7.9 Opgørelse af afgift på elektricitet: Netvirksomheder

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder fra 1. april 2016 for registrerede virksomheder, der leverer elektricitet til forbrug her i landet.

Afsnittet indeholder:

  • Måling og fakturering mv. af elektricitet
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Måling og fakturering mv. af elektricitet

Netvirksomheder skal måle forbruget af elektricitet hos de forbrugere, der er tilsluttet virksomhedens net, samt måle eget forbrug af elektricitet.

Netvirksomheden skal føre regnskab over det nævnte forbrug og over mængden af elektricitet, der leveres og distribueres for andre registrerede virksomheder.

Se ELAL § 7, stk. 1.

►Netvirksomhedens ansvar efter § 7, stk. 1, omfatter også pligt til at måle forbruget af elektricitet hos forbrugere på en direkte linje, der er tilsluttet virksomhedens net. Se ELAL § 7a, stk. 1.◄

Ved udlevering af afgiftspligtig elektricitet skal fakturaen fra en registreret virksomhed til elhandelsvirksomheden indeholde følgende oplysninger:

  • udstedelsesdato
  • leverandørens navn
  • købers navn og adresse navn
  • afgiftens størrelse.

Fakturaen skal derudover indeholde separat oplysning om udleveret elektricitet omfattet af et særligt afgiftsforhold, jf. ELAL § 9, stk. 1. Udleveret elektricitet skal oplyses for hvert særligt afgiftsforhold. Det gælder fx leverancer af elektricitet til nedsat afgift (elvarmeafgift). 

Se ELAL § 7, stk. 3, 1. pkt.

Se også

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Netvirksomhedernes afgiftspligtige leverancer i en kalendermåned er de leverancer, for hvilke der i den pågældende måned er udstedt fakturaer, herunder a conto opkrævninger samt virksomhedens eget forbrug af elektricitet. Se ELAL § 8, stk. 1. I praksis er der tale om netvirksomhedernes fakturering af engrosydelser inkl. elafgift til elhandelsvirksomhederne. Netvirksomheder sælger ikke varen elektricitet

Dette medfører, at alle fakturaer og a conto opkrævninger, der udstedes i en måned, skal tages med ved opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer for den samme måned. Der gælder samme regler uanset om fakturaen/a conto opkrævningen sendes med post eller elektronisk.

En eventuel forfaldsdato eller dato for sidste rettidige betaling kan ikke lægges til grund for opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer.

Fakturadatoen skal dermed anvendes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde elektricitet ved netvirksomhedernes afregning af elafgift.

Det fremgår af lov nr. 1389 af 5. oktober 2022, § 5, stk. 5, at foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne af elektricitet før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen af elafgiften. Der er tale om en undtagelse til den traditionelle tidsbaserede opgørelse af elafgiften i § 5, stk. 4. 

►Se også afsnit E.A.4.3.6.1 Afgiftssatser og beregning.◄ 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.