Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.7.1 Generelle opgørelses- og afregningsregler for registrerede virksomheder

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder for registrerede virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Levering af elektricitet uden elafgift
  • Eget forbrug af elektricitet.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter elafgiftsloven er måneden. Afgiften skal opgøres og indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Se ELAL § 8, stk. 1. Afgiften skal indberettes digitalt til Skatteforvaltningen, Se TastSelv Erhverv på www.skat.dk. 

Levering af elektricitet uden elafgift

Registrerede virksomheder skal ikke betale afgift af følgende leverancer af elektricitet:

  • Elektricitet, der leveres til virksomheder, som erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, og som er registrerede efter ELAL § 4 (Se ELAL § 5, stk. 1, litra a)
  • Elektricitet, der leveres til virksomheder, som er registrerede efter § 4, stk. 3-5 (Se ELAL § 5, stk. 1, litra b)
  • Elektricitet, der udføres (leveres) til udlandet (Se ELAL § 5, stk. 1, litra c).

Virksomheder, der er registrerede efter ELAL § 4, kan som nævnt ovenfor levere elektricitet uden afgift til andre virksomheder, der er registrerede efter ELAL § 4, når virksomhederne erhvervsmæssigt afsætter elektricitet eller til forbrugsregistrerede virksomheder. Der gælder således en generel afgiftsfritagelse ved leverancer af elektricitet mellem registrerede virksomheder.

Dette indebærer blandt andet, at en netvirksomhed kan levere elektricitet uden afgift til andre registrerede netvirksomheder, til registrerede el-producenter omfattet af ELAL § 3, stk. 1, nr. 2 og til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for elektricitet.

Registrerede el-producenter kan få leveret elektricitet uden afgift fra det kollektive elforsyningsnet til det forbrugssted, hvor elproduktionsanlægget er beliggende. Fra 1. april 2016 gælder det virksomhedens aftagenummer eller aftagenumre ved forbrugsstedet.

Efter el-engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 er afgiftsfritagelsen for leverancer af elektricitet til registrerede virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, betinget af, at elektriciteten leveres til et aftagenummer, som kun vedrører netop en virksomhed nævnt i ELAL § 5, stk. 1, litra a.  

Betingelsen for leverancer af elektricitet til aftagenumre vedrører ikke elektricitet, der overføres direkte mellem to registrerede virksomheder, som er omfattet af ELAL § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 (netvirksomheder). Det er herved forudsat, at den pågældende elektricitet ikke leveres til et aftagenummer til forbrug, og at den dermed ikke indgår i el-engrosafregningen, herunder faktureringen fra en registreret virksomhed til en elhandelsvirksomhed. I praksis kan der være tale om, at en registreret netvirksomhed får leveret elektricitet fra Energinets transmissionsnet via en anden registreret netvirksomheds distributionsnet. Den leverede elektricitet måles på en såkaldt udvekslingsmåler, som er registreret i datahubben. De registrerede netvirksomheder fakturerer for deres transportydelser. Der skal ikke betales elafgift af elektricitetsleverancen mellem de to registrerede netvirksomheder.

Se ELAL § 5, stk. 2. 

Efter el-engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 er afgiftsfritagelsen for elektricitet til forbrugsregistrerede virksomheder betinget af, at elektriciteten leveres til et aftagenummer, som kun vedrører en forbrugsregistreret virksomhed.

Se ELAL § 5, stk. 3.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.8 Opgørelse og afregning om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Eget forbrug af elektricitet

Virksomhedens forbrug af egne varer sidestilles med udlevering. Det vil sige, at virksomheden skal medregne eget forbrug af elektricitet ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, herunder elektricitet anvendt til formål omfattet af ML (momsloven) § 42, stk. 1.

Det gælder fx varer, som virksomheden har anvendt til

  • indehaverens privatforbrug
  • opvarmning af funktionærboliger med videre
  • andre formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer og ydelser.

Ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage forbruget af elektricitet, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål, dvs. der skal betales en afgift på 0,4 øre/kWh. Se ELAL § 11 og § 11 c.

Bemærk

Momsregistrerede virksomheder skal fra den 1. januar 2021 betale 0,4 øre pr. kWh i både rumvarmeafgift og i procesafgift. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at måle og opgøre elbruget anvendt henholdsvis til proces og til rumvarme mv., og sondringen mellem en momsregistreret virksomheds forbrug af afgiftspligtig elektricitet anvendt til proces og rumvarme mv. er ophævet. Se lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.