Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.7.12 Krav til oplysning om afgiftens størrelse til momsregistrerede virksomheder

Dette afsnit beskriver kravene til oplysning om afgiftens størrelse til momsregistrerede virksomheder.

Afgiftens størrelse skal fremgå med den samlede elafgift, samt den del af afgiften, som er godtgørelsesberettiget, hvis modtageren er en momsregistreret virksomhed, jf. ELAL § 11, stk. 1. Fakturaen skal også oplyse om størrelsen på minimumsafgiften efter ELAL § 11 c, stk. 1, det vil sige 0,4 øre/kWh. Minimumsafgiften er alene relevant for elektricitet, som er til anden anvendelse end opvarmning af helårsboliger mv. for hvilke, der gælder en særlig sats for forbrug over en vis størrelse.

Ovennævnte krav til oplysning om afgiftens størrelse gælder både for elhandelsvirksomheders og for andre elhandlerers fakturering til momsregistrerede virksomheder.

Se ELAL § 7, stk. 3, 8. pkt.

Eksempel

I gennemsnit bruger et landbrug fx 30.000 kWh årligt. Den ikke godtgørelsesberettigede andel vil udgøre 120 kr. pr. år eller 10 kr. pr. måned.

Den tilfakturerede elafgift skal opdeles således:

Eksempel:

Forbrug: 2.500 kWh.

Afgiftssats 88,5 øre pr. kWh (2016-sats)

A.

Elafgift pr. måned

2.212,50 kr.

B.

- heraf 0,4 øre pr. kWh minimumsafgift 

10,00 kr.

C.

- heraf elafgift bortset fra minimumsafgift (88,1 øre pr. kWh i 2016)

2.202,50 kr.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.