Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.7.11 Andre elhandleres fakturering af elafgift

Dette afsnit beskriver reglerne for andre elhandleres fakturering af elafgift. Der er tale om andre elhandlere end elhandelsvirksomheder.

Andre elhandlere kan fx være en udlejer af fast ejendom, som opdeler fakturaen og viderefakturerer afgift til momsregistrerede lejere i en bygning, hvori forbruget af elektricitet måles ved bimålere, som ikke er registreret i datahubben.

Ved salg af afgiftspligtig elektricitet til en momsregistreret virksomhed, eller til en forbruger, der anvender elektricitet i form af kørestrøm til personbefordring med eltog, skal andre elhandlere udstede en faktura med følgende oplysninger:

  • udstedelsesdato

  • sælgers navn og adresse

  • varemodtagers (købers) navn

  • leveringssted 

  • afgiftens størrelse

  • varemodtagers (købers) oplyste CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen eller for forbrugeren af kørestrømmen.

Den momsregistrerede virksomhed eller forbrugeren af elektricitet i form af kørestrøm skal selv oplyse dens aktuelle CVR-eller SE-nummer til elhandleren.

Der gælder dermed de samme regler som for elhandelsvirksomheders salg af elektricitet til momsregistrerede virksomheder m.fl.

Se ELAL § 7, stk. 3, 6. pkt.

Andre elhandlere må ikke påføre fakturaen oplysning om elafgift, før andre elhandlere har modtaget en faktura med elafgift. Dette indebærer, at disse andre elhandlere ikke må forudfakturere elafgift til momsregistrerede virksomheder m.fl., før elhandleren har modtaget en faktura fra en elhandelsvirksomhed med elafgift for perioden.

Se ELAL § 7, stk. 3, 7. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.