Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne for afgift på øl.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik. 

Regel

Der er afgift på øl, som produceres i Danmark eller importeres her til landet. Se øl- og vinafgiftsloven (ØLVINAL) § 1, stk. 1. 

Ølafgiften omfatter også maltbaserede alkoholsodavand. >Til og med 31. december 2017 var der udover selve ølafgiften en tillægsafgift på maltbaserede alkoholsodavand. Tillægsafgiften er ophævet i henhold til § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017<.

Lovgrundlag

Afgift på øl fremgår af lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven). >Loven er ændret ved § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017<.

>Til og med 31. december 2017 blev der opkrævet en tillægsafgift af ølafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alkopops, ready-to-drink-drikke mv.). I henhold til § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 er denne tillægsafgift ophævet fra og med 1. januar 2018<.

Der er med hjemmel i øl- og vinafgiftsloven udstedt bekendtgørelse nr. 187 af 26. februar 2013 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (ØLVINALbek). Bekendtgørelsen er ændret ved bekendtgørelse nr. 1496 af 13. december 2013.

Reglerne for afgift af øl og vin er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Reglerne for forsendelse og kontrol af vinafgiftspligtige varer er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er beskrevet i afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Historik

Afgiften på øl i sin nuværende form blev indført i 1891.

Den nuværende øl- og vinafgiftslov, lov nr. 1015 af 19. december 1992, trådte i kraft d. 1. januar 1993 og indeholdt blandt andet en tilpasning til EU's bestemmelser.

Loven er efterfølgende ændret et antal gange og xændringerne er indarbejdet i xlovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (ØLVINAL), >som er ændret ved lov nr. 1686 af 26. december 2017<.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.