Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne for afgift på øl.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik. 

Regel

Der er afgift på øl, som produceres i Danmark eller importeres her til landet. Se øl- og vinafgiftsloven (ØLVINAL) § 1, stk. 1. 

Ølafgiften omfatter også maltbaserede alkoholsodavand. Udover selve ølafgiften, er der en tillægsafgift på maltbaserede alkoholsodavand. Se ØLVINAL § 3B.

Lovgrundlag

Afgift på øl fremgår af xlovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven).x

Loven er bl.a. ændret med lov nr. 789 af 28. juni 2013. Lovændringen omfatter bl.a. en nedsættelse af ølafgiften samt bortfald af de indekseringer af ølafgiften, som skulle være sket pr. 1. januar 2015 og 1. januar 2018. Afgiftslettelserne gælder ikke for alkoholsodavand. Derfor er tillægsafgiften for maltbaserede alkoholsodavand forhøjet den 1. juli 2013 samt i 2015 og 2018, hvor tillægsafgifterne i forvejen indekseres. Som konsekvens af at afgiften på øl er nedsat og indekseringen for øl er ophævet, er satserne i den særlige afgiftslettelse for mindre bryggerier (ølmoderationsordningen) også justeret.

xDer bliver opkrævet en tillægsafgift af ølafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alkopops, ready-to-drink-drikke mv.) fra den 1. juni 2005. Afgiften af alkoholsodavand er pr. 1. august 2010 udvidet til også at omfatte cider og frugtvin, herunder cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand. Se lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017.x

Der er med hjemmel i øl- og vinafgiftsloven udstedt bekendtgørelse nr. 187 af 26. februar 2013 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (ØLVINALbek). Bekendtgørelsen er ændret ved bekendtgørelse nr. 1496 af 13. december 2013.

Reglerne for afgift af øl og vin er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Reglerne for forsendelse og kontrol af vinafgiftspligtige varer er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er beskrevet i afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Historik

Afgiften på øl i sin nuværende form blev indført i 1891.

Den nuværende øl- og vinafgiftslov, lov nr. 1015 af 19. december 1992, trådte i kraft d. 1. januar 1993 og indeholdt blandt andet en tilpasning til EU's bestemmelser.

Loven er efterfølgende ændret et antal gange og er senest bekendtgjort ved xlovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.x (ØLVINAL).

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.