Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.2.6.2 Opgørelse af afgiften

Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige regler, der er  for opgørelse af vinafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for opgørelse af vinafgiften for autoriserede oplagshavere
  • Regler for opgørelse af vinafgiften for registrerede varemodtagere
  • Regler for opgørelse af vinafgiften ved fjernsalg.

Regler for opgørelse af vinafgiften for autoriserede oplagshavere

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret  fra virksomhedens godkendte lokaler. Se ØLVINAL § 9.

Se også

Se også afsnit E.A.1.2 Systematik for punktafgiftsområdet om systematik for punktafgiftsområdet.

Den afgiftspligtige udlevering er den mængde beskattet vin, som virksomheden har udleveret i månedens løb.

Den afgiftspligtige mængde skal opgøres på grundlag af det nominelle indhold (volumen) i de emballager, som vinen udleveres til forbrug i, dvs. den faktisk udleverede mængde.

Varerne skal regnes med til udleveringen, uanset om de er endeligt solgt eller leveret i konsignation mv.

Varer, der er overført til virksomhedens egne detailudsalg og restaurationer skal regnes med i udleveringen for den måned, hvor overførslen har fundet sted.

Varer, der er udleveret som handelsprøver eller udtaget til forbrug i virksomheden, skal også regnes med til den afgiftspligtige mængde.

Fradrag i den afgiftspligtige mængde

Den autoriserede oplagshaver kan få fradrag i den afgiftspligtige mængde. Se ØLVINAL § 10.

Der gives fradrag for følgende:

  1. Vin, som er tilført en anden autoriseret oplagshaver i Danmark
  2. Vin, som er tilført en virksomhed i et andet EU-land, som er berettiget til at modtage varerne under suspension af afgiften
  3. Vin, som udføres til steder udenfor EU
  4. Vin, som er fritaget for afgift efter ØLVINAL § 11  (diplomater mv.)
  5. Vin, som er gået tabt hos virksomheden eller under transport som følge af varernes art, eller ved brand, brækage eller lignende
  6. Vin, der returneres, når køberen får godtgjort prisen, inklusiv afgiften.

Den administrative praksis for fradrag i vinafgiften, herunder reglerne for svind, brækage mv., svarer til praksis for fradrag i ølafgiften.  

Se også

Se også afsnit E.A.3.3.6.2 Opgørelse af afgiften om opgørelse af ølafgiften.  

Regler for opgørelse af vinafgiften for registrerede varemodtagere

Virksomheder, der er registrerede som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget. Se ØLVINAL § 9, stk. 2.

Registrerede varemodtagere kan ikke få fradrag i den afgiftspligtige mængde, som autoriserede oplagshavere kan.

Se også

Se også afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi om opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi.

Regler for opgørelse af vinafgiften ved fjernsalg

Udenlandske virksomheder, som er autoriseret eller registreret for salg af afgiftspligtige varer til Danmark, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige mængde eller værdi af afgiftspligtige varer eller ydelser, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

Muligheder for fritagelse og godtgørelse er afhængig af den enkelte virksomheds registreringsforhold.

Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab

Se også

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.