Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.2.6.2 Opgørelse af afgiften

Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige regler, der er  for opgørelse af vinafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for opgørelse af vinafgiften for autoriserede oplagshavere
  • Regler for opgørelse af vinafgiften for registrerede varemodtagere
  • Regler for opgørelse af vinafgiften ved fjernsalg.

Regler for opgørelse af vinafgiften for autoriserede oplagshavere

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret  fra virksomhedens godkendte lokaler. Se ØLVINAL § 9.

Se også

Se også afsnit E.A.1.2 Systematik for punktafgiftsområdet om systematik for punktafgiftsområdet.

Den afgiftspligtige udlevering er den mængde beskattet vin, som virksomheden har udleveret i månedens løb.

Den afgiftspligtige mængde skal opgøres på grundlag af det nominelle indhold (volumen) i de emballager, som vinen udleveres til forbrug i, dvs. den faktisk udleverede mængde.

Varerne skal regnes med til udleveringen, uanset om de er endeligt solgt eller leveret i konsignation mv.

Varer, der er overført til virksomhedens egne detailudsalg og restaurationer skal regnes med i udleveringen for den måned, hvor overførslen har fundet sted.

Varer, der er udleveret som handelsprøver eller udtaget til forbrug i virksomheden, skal også regnes med til den afgiftspligtige mængde.

Fradrag i den afgiftspligtige mængde

Den autoriserede oplagshaver kan få fradrag i den afgiftspligtige mængde. Se ØLVINAL § 10.

Der gives fradrag for følgende:

  1. Vin, som er tilført en anden autoriseret oplagshaver i Danmark
  2. Vin, som er tilført en virksomhed i et andet EU-land, som er berettiget til at modtage varerne under suspension af afgiften
  3. Vin, som udføres til steder udenfor EU
  4. Vin, som er fritaget for afgift efter ØLVINAL § 11  (diplomater mv.)
  5. Vin, som er gået tabt hos virksomheden eller under transport som følge af varernes art, eller ved brand, brækage eller lignende
  6. Vin, der returneres, når køberen får godtgjort prisen, inklusiv afgiften.

Den administrative praksis for fradrag i vinafgiften, herunder reglerne for svind, brækage mv., svarer til praksis for fradrag i ølafgiften.  

Se også

Se også afsnit E.A.3.3.6.2 Opgørelse af afgiften om opgørelse af ølafgiften.  

Regler for opgørelse af vinafgiften for registrerede varemodtagere

Virksomheder, der er registrerede som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget. Se ØLVINAL § 9, stk. 2.

Registrerede varemodtagere kan ikke få fradrag i den afgiftspligtige mængde, som autoriserede oplagshavere kan.

Se også

Se også afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi om opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi.

Regler for opgørelse af vinafgiften ved fjernsalg

Udenlandske virksomheder, som er autoriseret eller registreret for salg af afgiftspligtige varer til Danmark, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige mængde eller værdi af afgiftspligtige varer eller ydelser, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

Muligheder for fritagelse og godtgørelse er afhængig af den enkelte virksomheds registreringsforhold.

Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab

Se også

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.