Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.4.5 Undtagelse metode 3: Udgivelse og import af aviser LAL § 4, stk. 5

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiften skal opgøres, når virksomheden skal benytte metode 3. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvem skal betale lønsumsafgift efter metode 3?
  • Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes?
  • Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5, har følgende ordlyd:

"For virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, herunder aviser leveret elektronisk, er afgiftsgrundlaget værdien af virksomhedens salg af aviser."

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 5, stk. 4, har følgende ordlyd:

"For virksomheder omfattet af § 4, stk. 5, er afgiften 3,54 pct. af afgiftsgrundlaget."  

Hvem skal betale lønsumsafgift efter metode 3?

Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, herunder aviser leveret elektronisk, skal betale lønsumsafgift efter metode 3.

Virksomheder, der kun sælger aviser, der er indkøbt i Danmark, skal ikke betale lønsumsafgift. Eksempler herpå er kiosker og andre detailhandelsbutikker.

Kun aviser, der er omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 18, anses for aviser i lønsumsafgiftslovens forstand.

Bemærk

Se afsnit D.B.2.13 Udgivelse og import af aviser LAL § 1, stk. 1 for den nærmere afgrænsning af, hvornår virksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten for udgivelse og import af aviser.

Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes?

For metode 3 er lønsumsafgiftssatsen 3,54 %.

Lønsumsafgiften beregnes som:

Værdien af salg af aviser * 3,54 %.

Eksempel

En virksomhed, der udgiver aviser, har solgt aviser for 10.000.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

10.000.000 kr. * 3,54 % = 354.000 kr.

Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres?

Lønsumsafgiftsgrundlaget er værdien af den udgivende eller importerende virksomheds avissalg. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5. Det betyder, at omsætningen fra aviser, som udgives her i landet eller importeres fra udlandet, skal medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget. Værdien opgøres som udgangspunkt efter momslovens regler.

Dagblade skal også medregne værdien af eksportsalg af aviser til lønsumsafgiftsgrundlaget i henhold til LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5. Der er ikke lovhjemmel til at fritage eksportsalg af aviser ved opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget. Se Told- og Skattestyrelsens afgørelse i TfS 1998, 660.

Gratisaviser er umiddelbart ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for deres aktiviteter med at udgive aviser, da de ikke har omsætning, der er omfattet af ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 18.

Der er ikke tale om avissalg, når en virksomhed, der udgiver eller importerer aviser, leverer fri avis eller friabonnementer til medarbejdere og pensionerede medarbejdere. Værdien af disse aviser skal derfor ikke medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget. Landsskatteretten har taget stilling til spørgsmålet og fandt, at udtrykket salg ud fra en almindelig sproglig forståelse ikke kan antages at omfatte momslovens udtagningsbegreb. Se SKM2003.169.LSR.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.10.1.7 om aviser for den nærmere afgræsning af momsfritagelsen
  • D.B.4.6 om metodernes prioritering
  • D.B.4.7 om virksomheder med blandede aktiviteter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.169.LSR

Værdien af friabonnementer til medarbejdere og pensionerede medarbejdere skulle ikke medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget.

 

Skattestyrelsen

TfS1998.660.TSS

Værdien af eksportsalg af aviser skulle medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget i henhold til LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.