Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.13 Udgivelse og import af aviser LAL § 1, stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift for udgivelse og import af aviser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 2. punktum.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.  

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 2. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 18."

Regel

Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser til videresalg, skal betale lønsumsafgift. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 2. punktum.

Ved import af aviser forstås i denne forbindelse køb af aviser i udlandet, dvs. både EU-lande og lande uden for EU, herunder Færøerne og Grønland.

Ved vurderingen af, om en publikation skal anses for en avis i lønsumsafgiftslovens forstand, skal der lægges vægt på om avisen er momsfritaget efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 18.

Detailhandlere, som kiosker og lignende, der kun sælger aviser købt hos danske bladhuse, danske importører eller danske underleverandører, skal ikke betale lønsumsafgift. Årsagen er, at detailhandleren hverken udgiver eller importerer aviser.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3 om registrering af virksomheden.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.10.1.7 om aviser for den nærmere afgræsning af momsfritagelsen
  • D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
  • D.B.4.5 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.