Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.8.3 Ydelser leveret i forbindelse med spil mv.

Indhold

Dette afsnit handler om ydelser i forbindelse med spil mv. og om den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af ydelserne.

Ydelser i forbindelse med spil mv.

Tips- og lottoforhandlere, visse spillehaller, kiosker mv., der ikke selv har spilletilladelse, leverer typisk forskellige ydelser til den egentlige udbyder af de pågældende spil. Disse forhandlere modtager normalt et vederlag (provision) herfor. Fx sælger kiosker tips og lotto i Danske Spils navn og modtager en provision herfor.

Ydelser leveret i forbindelse med spil er momspligtige. De ydelser kiosker m.fl. leverer i forbindelse med salg af tips, lotto og lignende lotterier er derfor momspligtige, jf. ML (momsloven) § 4 ML (momsloven), stk. 1.

Det betyder, at kiosker m.fl. skal betale moms af det honorar de modtager fra spiludbyderen, fx Danske Spil A/S, for at levere ydelserne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de ydelser, som spillesteder (spillehaller, kiosker m.m.) leverer til spiludbyderen (den der har spilletilladelsen) i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater i form af at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøre arealerne og servicere spillerne med pengeveksling m.m. kan anses for at være formidlingsydelser leveret af spillestederne i eget navn og for fremmed regning, jf. ML § 4, stk. 4.

Da spil om penge er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12, er de formidlingsydelser spillestederne leverer i eget navn og for fremmed regning også fritaget for moms. Formidlingsydelserne er derfor lønsumsafgiftspligtige efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1. 

Det betyder, at spillestederne ikke skal betale moms af det honorar, de modtager fra spiludbyderen for at levere ydelserne.

Bemærk

Praksis vedrørende den momsmæssige behandling af ydelser i forbindelse med spil mv. blev ændret med virkning fra 1. januar 2012. Se SKM2010.137.SKAT.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.5.12 om momfritagelse for lotterier og lignende samt spil om penge
  • D.B.2.8.4 om ydelser i forbindelse med gevinstgivende spilleautomater.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.