Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.11 Selvstændige grupper af personer LAL § 1, stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed er omfattet af lønsumsafgiftspligten for selvstændige grupper af personer. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. ..."  

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 19 fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, i henhold til nr. 1-6, 13 og 15, for så vidt angår transport af syge eller tilskadekomne personer med transportmidler specielt konstrueret til dette formål, og nr. 17, 18 og 21 eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning."

Regel

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 19 (selvstændige grupper af personer). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Selvstændige grupper af personer er derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Selvstændige grupper af personer er fx:

  • Fællessekretariater.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.5.19 om selvstændige grupper af personer for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
  • D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
  • D.B.2.9 om persontransport
  • D.B.4 om, hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
  • D.B.4.6 om, hvordan taxabestillingskontorer skal opgøre lønsumsafgiften
  • D.B.3 om, hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3 om registrering af virksomheden.

Momsfritagelsen for taxibestillingskontorer findes pr. 1. januar 2019 i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 15, sammenholdt med ML (momsloven) § 4, stk. 4. Taxibestillingskontorer er derfor fortsat lønsumsafgiftspligtige. Se afsnit D.B.2.9 Persontransport LAL § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 6 om lønsumsafgiftspligten for persontransport.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.