Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.10 Bedemænd og begravelsesforretninger m.fl. LAL § 1, stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af ydelser i direkte tilknytning til bisættelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Eksempler på ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum, har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. ..." 

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 16, fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser."

Regel

Virksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 16 (bedemandsvirksomhed). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Der skal derfor betales lønsumsafgift af ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser.

Ydelserne leveres fx af:

 • Bedemænd
 • Begravelsesforretninger.

Alle ydelser, som begravelsesforretninger leverer i direkte forbindelse med bisættelser og begravelser, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Se TfS 1994, 694.

Kørsel med rustvogn over landegrænser er dog fritaget for lønsumsafgift, som personbefordring direkte til eller fra udlandet. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 6, TfS 1988, 593 samt afsnit D.B.2.9 Persontransport LAL § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 6 om lønsumsafgiftspligten for persontransport. 

Bemærk

Religiøse samfund skal også betale lønsumsafgift af ydelser i nær tilknytning til bisættelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 2a og afsnit D.B.2.12.3 Religiøse samfund er fritaget for lønsumsafgift af anden økonomisk virksomhed om religiøse samfund og anden økonomisk virksomhed.

Se også

Se også afsnit:

 • D.A.5.16 om bedemandsvirksomhed og begravelsesforretninger m.fl. for den nærmere afgræsning af momsfritagelsen
 • D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • D.B.4 om, hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • D.B.3 om, hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3 om registrering af virksomheden.

Eksempler på ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser

Der er en række eksempler på ydelser, som har direkte tilknytning til bisættelser og begravelser:

 • Udlejning af gravsted og kapel
 • Erhvervelse og fornyelse af retten til gravsted
 • Ligbrænding, herunder opbevaring af kister i kølerum
 • Gravning og tilkastning af grav
 • Nedsætning af urne
 • Flytning af kister og urner
 • Ligbæring
 • Ligvognskørsel
 • Klokkeringning samt orgelspil og anden musik og sang i kapellet
 • Ordning af papirer og assistance i forbindelse med bisættelse.

Bemærk

Når ydelserne leveres af menighedsråd i deres egenskab af begravelsesmyndighed og ikke leveres i konkurrence med erhvervsvirksomheder, er ydelserne ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 3. Der skal derfor ikke opkræves moms i relation til disse leverancer. Det har ingen betydning, om disse leverancer leveres mod vederlag. Se SKM2009.423.SKAT.

Ydelser, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, er ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1998, 694. LSR

En begravelsesforretning var omfattet af lønsumsafgiftspligten for ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.