Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

D.B.2.10 Bedemænd og begravelsesforretninger m.fl. LAL § 1, stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af ydelser i direkte tilknytning til bisættelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Eksempler på ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. ..." 

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 16 fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser."

Regel

Virksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 16 (bedemandsvirksomhed). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Der skal derfor betales lønsumsafgift af ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser.

Ydelserne leveres fx af:

 • Bedemænd
 • Begravelsesforretninger.

Alle ydelser, som begravelsesforretninger leverer i direkte forbindelse med bisættelser og begravelser, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Se TfS 1994, 694.

Kørsel med rustvogn over landegrænser er dog fritaget for lønsumsafgift, som personbefordring direkte til eller fra udlandet. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 6, TfS 1988, 593 samt afsnit D.B.2.9 Persontransport LAL § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 6 om lønsumsafgiftspligten for persontransport. 

Bemærk

Religiøse samfund skal også betale lønsumsafgift af ydelser i nær tilknytning til bisættelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 2a og afsnit D.B.2.12.3 Religiøse samfund er fritaget for lønsumsafgift af anden økonomisk virksomhed om religiøse samfund og anden økonomisk virksomhed.

Se også

Se også:

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3 om registrering af virksomheden.

Eksempler på ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser

Der er en række eksempler på ydelser, som har direkte tilknytning til bisættelser og begravelser:

 • Udlejning af gravsted og kapel
 • Erhvervelse og fornyelse af retten til gravsted
 • Ligbrænding, herunder opbevaring af kister i kølerum
 • Gravning og tilkastning af grav
 • Nedsætning af urne
 • Flytning af kister og urner
 • Ligbæring
 • Ligvognskørsel
 • Klokkeringning samt orgelspil og anden musik og sang i kapellet
 • Ordning af papirer og assistance i forbindelse med bisættelse.

Bemærk

Når ydelserne leveres af menighedsråd i deres egenskab af begravelsesmyndighed og ikke leveres i konkurrence med erhvervsvirksomheder, er ydelserne ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 3. Der skal derfor ikke opkræves moms i relation til disse leverancer. Det har ingen betydning, om disse leverancer leveres mod vederlag. Se SKM2009.423.SKAT.

Ydelser, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, er ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1998, 694. LSR

En begravelsesforretning var omfattet af lønsumsafgiftspligten for ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.