Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.1.3 Lønsumsafgift - generelt

Dette afsnit beskriver indledningsvist, hvordan lønsumsafgiften fungerer og hvilke virksomheder, der kan blive omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Lønsumsafgiften er en national afgift, der omfatter virksomheder, som har momsfrie aktiviteter i henhold til momsloven, dog med visse undtagelser hertil. Det betyder, at virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16 eller 19, kan blive pligtige til at betale lønsumsafgift.

Det er således virksomheder med nedenstående momsfrie aktiviteter, der kan blive pligtig til at betale lønsumsafgift:

  • Sundhedssektoren
  • Undervisning og kursusvirksomhed
  • Sportsaktiviteter og sportsarrangementer
  • Kulturelle aktiviteter
  • Forsikringsvirksomhed
  • Finansielle aktiviteter
  • Lotterier og lignende samt spil om penge
  • Persontransport
  • Bedemænd og begravelsesforretning
  • Selvstændige grupper af personer

Der er fire metoder til at opgøre af lønsumsafgiften, der opgøres som lønsumsafgiftsgrundlaget * sats. Lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres forskelligt afhængig af, hvilken metode virksomheden er omfattet af ligesom satsen er forskellig afhængig af metode.

Metoden en virksomhed bliver omfattet af afhænger af virksomhedens aktiviteter og organisationsform. De fire metoder har hver især forskellige metoder til at opgøre afgiftsgrundlaget, ligesom satserne ved de fire metoder er forskellige.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.