Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.1.2 Hovedlov og efterfølgende lovændringer

Dette afsnit giver et overblik over den første lønsumsafgiftslov og de efterfølgende lovændringer.

Skema med hovedloven og efterfølgende lovændringer

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

830 af 19. december 1989

Lov om lønsumsafgift for virksomheder inden for den finansielle sektor. Loven trådte i kraft den 1. juli 1990. 

892 af 21. december 1991

Lov om ændring af lov om lønsumsafgift for virksomheder inden for den finansielle sektor. Den afgiftspligtige kreds af virksomheder blev udvidet til at omfatte alle de momsfri aktiviteter, der tidligere var omfattet af ambien. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1992.

364 af 14. maj 1992

Lov om ændring af visse afgiftslove (afkortning af kredittider). Kredittiden blev ændret for kvartalsangivelser fra 3 måneder og 20 dage til 3 måneder og 15 dage. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1993.

1020 af 19. december 1992

Lov om ændring af toldloven, merværdiafgiftsloven (momsloven) og kildeskatteloven m.v. (Betalingsbestemmelser). Gebyr for en foreløbig fastsættelse. Lovændringen trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

1073 af 23. december 1992

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Forhøjelse af gebyr for erindringsskrivelser). Gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betaling af lønsumsafgift. Lovændringen trådte i kraft 1. april 1993.

376 af 18. maj 1994

Lov om ændring af forskellige afgiftslove m.v. (Konsekvensændringer m.v.). Lønsumsafgiftsloven blev ændret som følge af ændringer af momsloven. De lønsumsafgiftspligtige virksomheder var indtil dette tidspunkt afgrænset af LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, bl.a. ved henvisning til ML (momsloven) § 2, stk. 3. Ved ændringen af lønsumsafgiftsloven blev denne henvisning ændret til en række specifikke numre i ML (momsloven) § 13. Ved lovændringen bortfaldt også to af skatteministerens bemyndigelser. Dels en bemyndigelse til at bestemme, at offentlige virksomheder skulle registreres og dels en bemyndigelse til at bestemme, at andre virksomheder end halvoffentlige virksomheder og religiøse samfund ikke skulle betale lønsumsafgift. Endelig indeholdt lovændringen visse præciseringer omkring lønindeholdelse og videregivelse af oplysninger. Lovændringerne trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og med virkning fra den 1. juli 1994. 

1114 af 21. december 1994

Lov om ændring af momsloven, lønsumsafgiftsloven og toldloven (Ændringer som følge af EU's udvidelse m.v.). Redaktionelle ændringer af lønsumsafgiftspligten i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1-2. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1995.

423 af 14. juni 1995

Lov om ændring af afgift om lønsum m.v. (Neutralisering af nedsættelse af arbejdsmarkedsbidrag og ATP-betaling). Lønsumsafgiftssatserne og lønsumsafgiftsgrundlaget blev forhøjet for en række virksomheder. Forhøjelsen blev gennemført over en årrække og var først helt gennemført for indkomståret 2000. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1997.

1204 af 27. december 1996

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af gæld til det offentlige (Effektivisering af det offentliges restanceinddrivelse). Bøder, der afgøres administrativt, kan inddrives ved udpantning og lønindeholdelse. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1997.

1223 af 27. december 1996

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og konkursloven (Ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.) Lønsumsafgiftsloven blev ændret som følge af ændringer i dødsboskifteloven. Efter de nye dødsboskifteregler skal krav anmeldes inden 8 uger efter bekendtgørelse af proklama. Som følge heraf blev der indsat bestemmelser i lønsumsafgiftsloven omkring afregning for dødsboer. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1997.

442 af 10. juni 1997

Lov om ændring af momsloven og lønsumsafgiftsloven (Telekommunikationsydelser m.v.). Bestemmelsen i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 2a, stk. 3, om at skatteministeren kunne bestemme, at virksomheder, der afholdt arrangementer, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige arrangementer kunne fritages for lønsumsafgift, bortfaldt. Baggrunden var, at sådanne virksomheder ikke var omfattet af lønsumsafgiftspligten i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, hvorfor bestemmelsen var overflødig. Lovændringerne trådte i kraft 1. juli 1997.

889 af 3. december 1997

Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afkortning af kredittiden m.v.). Angivelses og betalingsfristen for de kvartalsvise opgørelsesperioder for lønsumsafgift blev nedsat fra 3 måneder og 15 dage til 15 dage. Som en konsekvens af denne ændring bortfaldt samtidig hermed også den særlige regel om samtidig afregning for en tidligere opgørelsesperiode, når indehaveren af en registreret virksomhed dør, og der udstedes proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer. Derudover blev afgiftsgrundlaget ændret for de virksomheder, der hidtil skulle opgøre afgiftsgrundlaget som lønsummen med tillæg af investeringsfondsgrundlaget. Efter lovændringen er afgiftsgrundlaget for disse virksomheder i stedet lønsummen med tillæg af konjunkturudligningsgrundlaget. Lovændringerne trådte i kraft den. 1. januar 1998.

1098 af 29. december 1997

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Ændret klagestruktur m.v.) Ændring af klagestruktur. En del af Told- og Skattestyrelsens hidtidige kompetence til at behandle klagesager i 2. instans blev overflyttet til Landsskatteretten. Lovændringerne trådte i kraft 1. april 1998.

1056 af 23. december 1998

Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, skattekontrolloven og forskellige andre love. Som følge af euroens indførsel i en række EU-lande, blev regnskabsbestemmelserne i lønsumsafgiftsloven ændret, så regnskabet herefter kunne føres i fremmed valuta efter reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven. Lovændringerne trådte i kraft 1. januar 1999.

380 af 2. juni 1999

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven, toldloven og en række afgiftslove. Regler om myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse. Lovændringerne trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

165 af 15. marts 2000

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. Konsekvensændring som følge af opkrævningsloven. Lønsumsafgiftsloven skal ses i sammenhæng med opkrævningsloven, som er et led i regeringens fortsatte arbejde med forenklinger for erhvervslivet. Det betyder, at fristen for indlevering af angivelser samt for betaling fremover ikke direkte vil fremgå af lønsumsafgiftsloven, men derimod af opkrævningsloven. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2001.

461 af 31. maj 2000

Lov om ændring af momsloven, lønsumsafgiftsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven samt lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Sikkerhedsstillelse ved registreringsanmeldelse for virksomheder, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, jf. stk. 6 eller SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1 eller stk. 4, blev indsat i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 10a. Fra den 1. januar 2001 erstattes LAL (lønsumsafgiftsloven) § 10 af LAL (lønsumsafgiftsloven) § 11a i lov nr. 165 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter. Lovændringerne trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.  

1029 af 22. november 2000

Lov om ændring af en række skatte- og afgiftslove (Afskaffelse af hæftestraf samt indførelse af straffeansvar og adgang til skønsmæssig ansættelse i forbindelse med selvangivelse af ejendomsværdiskat) Hæftestraffen blev afskaffet. Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2001.

1299 af 20. december 2000

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. Kredittiden for virksomheder, der opgør lønsumsafgiftsgrundlaget efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 2, nr. 1 (den finansielle sektor - metode 2) afkortet. I henhold til opkrævningsloven skal disse virksomheder anvende kalendermåneden som afregningsperiode. Ændringen har virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere.

392 af 6. juni 2002

Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. Fritagelse for folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven. Fritagelse for undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statslige tilskud. Fritagelse for undervisning i børnehaveklasse og 1. - 10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud. Lovændringerne trådte i kraft 1. juli 2002.

325 af 18. maj 2005

Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse). Ændringer i lønsumsafgiftslovens straffebestemmelser. Loven trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

428 af 6. juni 2005

Lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.). Konsekvensændringer af lønsumsafgiftsloven som følge af skatteforvaltningsloven. Loven trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. november 2005.

517 af 7. juni 2006

Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum (Ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser og indsættelse af hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår for visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder). Lovhjemmel til at virksomheder med et negativt lønsumsafgiftsgrundlag opgjort efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 1, kan modregne den negative lønsumsafgift i efterfølgende indkomstårs positive lønsumsafgift. Loven trådte i kraft den 1. juli 2006.

§ 4, stk. 6.

526 af 17. juni 2008

Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed m.v.). Lønsumsafgiftsfritagelsen for offentlige virksomheder ophæves. Skatteministerens bemyndigelse til at fritage virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler blev afskaffet. Samtidig indføres en række nye undtagelser fra lønsumsafgiftspligten i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2:

  • Specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 5
  • Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre
  • Museumsvirksomhed omfattet af museumsloven eller i tilknytning til universitetsloven
  • Gymnasial undervisning
  • Undervisning på musikskoler omfattet af musikloven
  • Almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse
  • Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven, åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser og uddannelser omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, dog ikke professionshøjskolers udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed.

Hovedorganisationer inden for folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, vedrørende de aktiviteter, som er omfattet af LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1 stk. 2, nr. 1 fritages for lønsumsafgift.

Offentlige virksomheder, der ikke er omfattet af LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 1, skal opgøre lønsumsafgiften som 3,08 pct. lønsummen med tillæg af 2,5 pct. af 90 pct. af lønsummen.

Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2009.

§ 2, stk. 3

§ 2a, nr. 2

§ 1, stk. 2

§ 1, stk. 3

§ 5, stk. 5

1344 af 19. december 2008

Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse). LAL (lønsumsafgiftsloven) § 21, stk. 2, ophævet. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2009.

§ 21, stk. 2

520 af 12. december 2009

Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.). Lønsumsafgiftspligten for administration af fast ejendom, rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed ophæves. Lønsumsafgiftssatserne for virksomheder omfattet af LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 2 og stk. 5 ændres til procentsatser, som beregnes af virksomhedens lønsum. Fra 1. januar 2013 hæves lønsumsafgiften for finansielle virksomheder til 10,5 pct. af virksomhedens lønsum. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2011.

§ 1, stk. 1-2, § 4, stk. 2, nr. 3-4

§ 5, stk. 2, § 5, stk. 3, § 5, stk. 5

718 af 25. juni 2010

Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.). Lovændringerne trådte i kraft 1. april 2011.

§ 10, stk. 1, litra d)

1361 af 8. december 2010

Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing). Fritaget for lønsumsafgift blev uddannelser omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, dog ikke professionshøjskolers udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed. Der skete endvidere præciseringer i forhold til lov nr. 520 af 12. december 2009, som endnu ikke var trådt i kraft. Lønsumsafgiftssatserne for virksomheder omfattet af LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 2, nr. 1 -3, blev ændret til procentsatser, som beregnes af virksomhedens lønsum. Forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen for finansielle virksomheder, blev fremrykket fra 1. januar 2013 til 1. januar 2011. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2011.

§ 1, stk. 2, nr. 11

§ 5, stk. 2

§ 5, stk. 3

1373 af 28. december 2011

Lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgangen m.v.) I § 1, stk. 2, nr. 11 udgår "under Kulturministeriet".

1382 af 28. december 2011

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.) Aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. skal medregnes til lønsummen, selv om aflønningen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven.

§ 4, stk. 3

277 af 27. marts 2012

Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love (udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser af faktureringsreglerne m.v.). Museumsvirksomhed, der ikke er omfattet af museumsloven eller i tilknytning til universitetsloven, fritages også for at betale lønsumsafgift på lige fod med museumsvirksomhed, der er omfattet af museumsloven eller i tilknytning til universitetsloven.

§ 1, stk. 2, nr. 7

1255 af 18. december 2012

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Skattefritagelse for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor). Lønsumafgiftssatsen for den finansielle sektor forhøjes fra 10,5 pct. til 10,9 pct. Satsen vil stige gradvist frem til og med 2021, hvor satsen vil udgøre 12,3 pct.

§ 5, stk. 2

1394 af 23. december 2012 

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love (Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.). Lønsumsafgiftssatserne for alle andre end den finansielle sektor forhøjes med 1,04 pct.  

§ 5, stk. 1

§ 5, stk. 3

§ 5, stk. 4

§ 5, stk. 5

792 af 28. juni 2013

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (Aftaler om Vækstplan DK m.v. - nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.). Lønsumafgiftssatsen for den finansielle sektor forhøjes fra 11,1 pct. til 11,4 pct i 2014. Satsen vil stige gradvist frem til og med 2021, hvor satsen vil udgøre 15,3 pct.

§ 5, stk. 2

1532 af 27. december 2014

Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love(Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.). Ændring af lønsumsafgiften for selvstændige grupper, der leverer ydelser, der er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, for så vidt angår den del af gruppens lønsum, der er medgået til disse fritagne ydelser leveret til virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1 og nr. 2. Lovændringerne trådte i kraft 1. januar 15.

§ 4, stk. 2, nr. 2

§ 4, stk. 2, nr. 3

§ 4, stk. 2, nr. 4

§ 5, stk. 2

§ 5, stk. 3

§ 6, stk. 2

1539 af 27. december 2014

Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.). I LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 2, ændres "efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler" til: "efterskoler og frie fagskoler". Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2015.

§ 10

1558 af 13. december 2016

Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.). I LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11 ændres "særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven, åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser og uddannelser omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, dog ikke professionshøjskolers udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed." til: "særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., uddannelser omfattet af universitetsloven, uddannelser omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser, uddannelser omfattet af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, uddannelser omfattet af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, uddannelser omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler."

§ 6

Lov nr. 745 af 8. juni 2018

Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.). I LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11, ændres "og uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler" til: ",uddannelser omfattet af lov om forberedende grunduddannelse og afsøgningsforløb omfattet af lov om kommunal indsats for unge under 25 år". Lovændringen træder i kraft den 1. august 2019. 

§ 28

Lov nr. 1130 af 11. september 2018

Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.). Bestemmelsen i LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 2, nr. 2 om, at afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum for selvstændige grupper, der leverer ydelser, der er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, for så vidt angår den del af gruppens lønsum, der er medgået til disse momsfritagne ydelser leveret til virksomheder omfattet af nr. 1 og dette nummer, ophæves. Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2019.

§ 7

Lov nr. 591 13. maj 2019

Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)

§ 1, stk. 1, 1. og 2. pkt.

§ 4, stk. 5

Lov nr. 832 af 14. juni 2022

Bemyndigelse til skatteministeren til i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen at fastsætte regler om, hvilken foreløbig fradragsprocent for moms, som virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metoden for finansielle virksomheder, skal anvende ved opgørelsen af lønsumsafgift, og om tidspunktet for angivelsen af regulering af lønsumsafgift som følge af den endelige opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms. 

Nyt stk. 7 i § 4

►Lov nr. 755 af 13. juni 2023◄

►Ny undtagelse fra pligten til at betale lønsumsafgift. Energivirksomheder skal ikke betale lønsumsafgift af aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger.◄

►Nyt nr. 12 i § 1, stk. 2◄ 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.