Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.4.3.2 Momsgrundlaget: Faktisk opgørelse af kantineleverancernes kostpris

Udover at sælge kantineydelser til virksomhedens ansatte, fungerer en virksomhedskantine også som de ansattes frokoststue, hvor der kan indtages egen medbragt mad og drikkevarer. Kantinens levering af kantineydelser til de ansatte er derfor ikke sammenlignelig med fx et cafeterias eller en restaurants salg af mad- og drikkevarer.

Da der dermed ikke findes sammenlignelige leverancer, skal virksomhedskantiner anvende kostprisen som momsgrundlag.

Selvom virksomheden også sælger kantineydelser til ikke-interesseforbundne parter til samme lave pris svarende til prisen under kostpris til ansatte, fx til gæster i kantinen, kan salgsprisen ikke anvendes som momsgrundlag, da prisen ikke kan anses for at være erhvervsmæssigt begrundet, når salgsprisen ikke er fastsat sådan, at den giver dækning for alle henførbare omkostninger til leveringen.

Hvis salgsprisen til ikke-interesseforbundne parter skal kunne anses for virksomhedens normalværdi, skal dette salg endvidere udgøre den største andel af virksomhedens kantineomsætning. Det betyder, at virksomhedens salg til ikke-interesseforbundne parter skal udgøre mere end 50 % af virksomhedens omsætning af kantineleverancer. Se i denne forbindelse SKM2009.424.SKAT.

Hvilke udgifter skal medregnes?

Ved beregning af kantineleverancernes kostpris skal der medregnes alle de udgifter, der kan henføres til fremstilling og salg af kantineydelserne, fx:

  • Råvareindkøb m.v.
  • Afskrivning på maskiner, inventar mv.
  • Løn og andre personaleudgifter
  • Lokaleudgifter (reparation- og vedligeholdelse, vand, varme og elektricitet) vedrørende egentlige køkkenlokaler, hvor mad og drikkevarer mv. tilberedes, opbevares og sælges samt andre lokaler i fysisk tilknytning til køkkenlokalerne, som anvendes til administrative opgaver i forbindelse med kantinedriften.
  • udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen.

Udgifter, der vedrører spiselokale/frokoststue, skal ikke indgå i beregningen af kostprisen, fx:

  • Udgifter til løn mv. til afrydning og rengøring af service (opvask)
  • Rengøring af spiselokale/frokoststue
  • Drift (varme og elektricitet) vedrørende spiselokale/frokoststue
  • Reparation og vedligeholdelse af inventar og lokaler, der anvendes til spiselokale/frokoststue.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.