Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.4.3.3 Administrativt forenklede ordninger

Indhold

Dette afsnit beskriver nogle ordninger, som er fastsat administrativt for at forenkle momsopkrævningen i virksomhedskantiner.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Ordning 1
 • Ordning 2
 • Fradrag/reduktion i momsgrundlaget for bespisning af forretningsforbindelser mv.
 • Virksomheder med fuld fradragsret
 • Virksomheder med delvis fradragsret
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I stedet for at foretage en faktisk opgørelse af kostprisen ved opgørelse af momsgrundlaget for salg af kantineydelser til ansatte kan virksomhederne anvende en administrativt forenklet metode. Se SKM2008.1004.SKAT og SKM2008.1044.SKAT.

Bemærk

Hvis virksomheden vælger den forenklede metode, er der efter gældende regler herfor fuld fradragsret for moms af indkøb til kantinedriften, herunder for moms af indkøb af råvarer, køkkenmaskiner, interne produktionsomkostninger mv. og ekstern arbejdskraft, beskæftiget med indkøb, tilberedning og salg af kantineleverancer.

I det omfang at virksomheden har delvis fradragsret for moms af fællesomkostninger/generalomkostninger i virksomheden, er der ligeledes kun delvis fradragsret for moms af den del af de nævnte indkøb til kantinedriften, der kan henføres til bespisning af forretningsforbindelser og personale i forbindelse med møder.

Hvis kantinen også producerer mad til virksomhedens interne brug, fx i forbindelse med daglig bespisning af medarbejdere, gratis frugt, kaffe, te mv., som står til rådighed for medarbejderne, bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde (der ikke er konkret (uvarslet) beordret overarbejde) og diverse sociale arrangementer (personalefester, julefrokost og lignende), er der som udgangspunkt ikke fradragsret for momsen af købet af varerne til disse formål. Virksomheden kan vælge at tage fuldt fradrag for moms af købet af varerne, og skal i givet fald betale udtagningsmoms, jf. ML (momsloven) § 5, stk. 2. Eller virksomheden kan tage delvis fradrag for moms af købet af varerne, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 2, og skal i givet fald ikke betale udtagningsmoms.

Se også

Se også afsnit D.A.4.3.3 Definition: Udtagning Udtagning af varer og ydelser til ikke fradragsberettigede formål ML (momsloven) § 5, stk. 2

Se også afsnit D.A.11.5.3 Kost til indehaver og personale ML § 42, stk. 1, nr. 1 Kost til indehaver og personale ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 1

Ordning 1

Ordning 1 kan vælges i de situationer, hvor virksomheden, udover at være leverandør i forhold til medarbejderne, også selv varetager driften af virksomhedskantinen. Hvis der indkøbes en samlet ydelse fra en ekstern operatør, kan ordning 1 ikke anvendes. Se nedenfor vedrørende ordning 2.

Momsgrundlaget for hele kantinens aktivitet beregnes af følgende elementer (alle eksklusive moms):

 • Indkøbsprisen af råvarer + 5 %,
 • ekstern arbejdskraft til beskæftigelse med indkøb, tilberedning og salg i kantinen, og
 • lønninger til eget personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen - 25 %.

De 5 %, der beregnes af råvareprisen, anses for at dække virksomhedens udgifter til indkøb af køkkenmaskiner, interne produktionsomkostninger mv.

De 25 %, der fragår lønudgiften til eget personale, anses for at udgøre lønninger til afrydning og rengøring mv. af spiselokalet, der er en generel omkostning for virksomheden og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget for kantinedriften. Hvis en ansat kun er delvist beskæftiget i kantinen, er det dermed kun 75 % af den andel af lønnen, der vedrører kantinedriften, der skal indgå i beregningen.

Hvis virksomheden faktisk opgør den andel af lønudgiften til eget personale, der vedrører afrydning m.v. contra indkøb, tilberedning og salg i kantinen, kan virksomheden anvende denne konkrete fordeling i stedet for "75/25-fordelingen". Se SKM2015.672.LSR.

Koncernforbundne selskaber, som indgår i et omkostningsfællesskab i forbindelse med selskabernes egen varetagelse af kantinedriften, kan anvende ordning 1.

Eksempel

Indkøb af råvarer

1.500.000 kr.
Indirekte omkostninger 5% x 1.500.000 kr. 75.000 kr.
Ekstern arbejdskraft (indkøb, tilberedning og salg), f.eks. vikarer 30.000 kr.
Løn til egne ansatte, der er beskæftiget i kantinen 864.000 kr.
- heraf løn til indkøb, tilberedning og salg 75% x 864.000 kr. 648.000 kr.
Momsgrundlag 2.253.000 kr.
Salgsmoms 25% x 2.253.000 kr. 563.250 kr.

Ordning 2

Ordningen kan vælges i de situationer, hvor virksomheden er leverandør i forhold til medarbejderne, men ikke selv varetager driften af virksomhedskantinen, idet virksomheden fra en ekstern operatør har købt en samlet ydelse. 

Hvis virksomheden indkøber en samlet ydelse, der består af råvarer, arbejdskraft og køkkenmaskiner mv., fra en underleverandør, beregnes momsgrundlaget af:

 • Den samlede indkøbspris (eksklusive moms) og
 • lønninger til personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen - 25 %

De 25 %, der fragår lønudgiften, anses for at udgøre lønninger til afrydning mv., der er en generel omkostning for virksomheden og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget for kantinedriften. Hvis en medarbejder kun er delvist beskæftiget i kantinen, er det dermed kun 75 % af den andel af lønnen, der vedrører kantinedriften, der skal indgå i beregningen.

Hvis virksomheden faktisk opgør den andel af lønudgiften til eget personale, der vedrører afrydning m.v. contra indkøb, tilberedning og salg i kantinen, kan virksomheden anvende denne konkrete fordeling i stedet for "75/25-fordelingen". Se SKM2015.672.LSR.

Virksomheder, som lader kantineoperatøren producere maden i virksomhedens køkken, kan anvende en standardsats på 2,5% af den samlede betaling til operatøren for kantinedriften i stedet for at opgøre afskrivning på maskiner, inventar, lokaleudgifter, forsyning og andre indirekte omkostninger i forbindelse med fremstilling af maden. Standardsatsen kan anvendes fra og med 1. september 2016. Se SKM2017.8.SKAT.

Eksempel

Samlet pris for managementaftale (inkl. løn og FEE)

3.000.000 kr.

Lønandel 864.000 kr. 2.136.000 kr.
- heraf løn til indkøb, tilberedning og salg 75% x 864.000 kr. 648.000 kr. 2.784.000 kr.
Indirekte omkostninger 2,5% x 2.784.000 kr. 69.600 kr.
Momsgrundlag 2.853.600 kr.
Salgsmoms 25% x 2.853.600 kr. 713.400 kr.

Fradrag/reduktion i momsgrundlaget for bespisning af forretningsforbindelser m.v.

I det omfang virksomheden anvender kantineydelser til formål, der ikke er omfattet af reglerne om udtagningsbeskatning efter ML § 5 - fx bespisning af forretningsforbindelser eller personale i forbindelse med møder i virksomheden - kan virksomheden foretage en reduktion af momsgrundlaget, som virksomheden har beregnet i henhold til en af ovenstående forenklede ordninger. Se afsnit D.A.11.5.7.3 Repræsentation ML § 42, stk. 1, nr. 5 om repræsentation ML § 42, stk. 1, nr. 5 og afsnit D.A.4.3.3 Definition: Udtagning om i hvilke tilfælde betingelserne for fradragsret for servering under møder i virksomheden bliver anset for opfyldt.

Reduktionen kan i det enkelte regnskabsår ske med samme andel, som virksomheden leverede gratis kantineydelser til de nævnte formål i det forudgående regnskabsår. Nystartede virksomheder kan anvende et velbegrundet skøn.

Virksomheder, der ikke ønsker at opgøre en faktisk procentandel, kan anvende en reduktionsprocent på 3, der dog så ikke kan reguleres.

Virksomheder med fuld fradragsret

Hvis virksomheden i det forudgående regnskabsår anvendte 10 % af virksomhedens kantineleverancer til gratis bespisning af forretningsforbindelser og personalet i forbindelse med møder i virksomheden, kan virksomheden beregne salgsmoms af 90 % af det beregnede momsgrundlag.

I det følgende regnskabsårs første momsafregningsperiode skal virksomheden regulere momsgrundlaget i overensstemmelse med regnskabsårets faktiske andel af gratis leverede kantineydelser til formål, som der ikke skal betales udtagningsmoms af. Der skal dog ikke ske regulering, hvis udsvinget er mindre end 5 procentpoint.

Virksomheder med delvis fradragsret

Virksomheder med delvis fradragsret kan også anvende en af ovennævnte forenklede ordninger.

Virksomheden har dog ikke fuld fradragsret for udgifter til bespisning i kantinen af forretningsforbindelser og personalet under møder i virksomheden, idet disse udgifter anses for at være fælles-/generalomkostninger for virksomheden.

Hvis virksomheden vælger at anvende en af de forenklede ordninger til opgørelse af momsgrundlaget for virksomhedens salg af kantineydelser, kan virksomheden vælge at anvende en metode, hvor der tages fuldt fradrag for moms af den del af udgifterne, der kan henføres til salg, og delvis fradrag for moms for den del af udgifterne, der kan henføres til bespisning af forretningsforbindelser og personale i forbindelse med møder i virksomheden.

Hvis virksomheden har en fradragsprocent på 80, og virksomheden anvender 10 % af kantineleverancerne gratis til formål, der ikke er omfattet af reglerne om udtagningsbeskatning efter ML (momsloven) § 5 - fx gratis bespisning af forretningsforbindelser eller personalet i forbindelse med møder i virksomheden - har virksomheden ikke fuldt fradragsret for moms af udgifter vedrørende råvarer, interne produktionsomkostninger, køkkenmaskiner, mv. Virksomheden kan for de 90 % af indkøbene - d.v.s. den del af kantineydelserne, der anvendes til salg til ansatte - fratrække 100 %, men for de 10 % af indkøbene kan virksomheden kun fratrække 80 %.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer    

Landsskatteretskendelser

SKM2015.672.LSR

De danske regler om kantinemoms fandtes ikke at være i strid med EU-retten. Se omtalen af Landsskatterettens kendelse i D.A.8.1.4.2 Opgørelse af momsgrundlaget ved interessefællesskab. Klager fandtes derudover ikke at være berettiget til at foretage et generelt fradrag på 40 pct. af lønninger til eget personale ved opgørelse af momsgrundlaget for kantinen.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.