Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.8 Vedligeholdelse, renovering, reparation og rengøring

Vedligeholdelse, renovering og reparation af en bygning eller en del af en bygning, herunder arbejde som f.eks. rengøring, flisearbejde, tapetsering og parketlægning, er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra k).

Vedligeholdelse, renovering og reparation af permanente strukturer som f.eks. rørledningsnet til gas, vand, kloakering og lignende, er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra l).

Vedligeholdelse og reparation, inspektion og overvågning af maskiner eller udstyr, er ydelser vedrørende fast ejendom, hvis disse maskiner eller dette udstyr betragtes som fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra n).

Vedligeholdelse og reparation, inspektion eller overvågning af maskiner eller udstyr, der ikke udgør eller ikke vil udgøre en del af den faste ejendom, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra f).

Hvis der ikke er tale om ydelser nævnt i momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra k), l), og n), eller stk. 3, litra f), skal der ses på, om ydelsen kan anses for at have en tilstrækkelig direkte tilknytning til fast ejendom efter momsforordningens artikel 31a, stk. 1. Se D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.1.

Se evt. også D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.5 om ydelser fra sagkyndige.

Om sondringen mellem udførelse af arbejde på fast ejendom og udlejning af udstyr og/eller personale, se D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.