Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.3.5.1.2.2 Andre leverancer af elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Beviser
  • Særregel for små virksomheder.

Regel

I forbindelse med levering af elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester under andre omstændigheder end dem, der er nævnt i momsforordningens artikel 24a (telefonbokse, telefonkiosker, wi-fi-hotspot og internetcaféer mv.) og artikel 24b, litra a), b) og c) (leverancer via fastnet, mobilnet og dekodere eller lignende), formodes det, at kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted det sted, der er fastlagt som sådant af leverandøren på grundlag af to separate beviser, der ikke er indbyrdes modstridende, blandt de i momsforordningens artikel 24f nævnte beviser. Se momsforordningens artikel 24b, stk. 1, litra d).

Se også

  • D.A.6.2.3.5.1.1 Leverancer til afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige personer
  • D.A.6.2.3.5.1.2.1 Fastnet, mobilnet og dekodere eller lignende
  • D.A.6.2.6.11 Teleydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 4
  • D.A.6.2.6.12 Radio- og tv-spredningsydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 5
  • D.A.6.2.8.12 Elektroniske leverede ydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 3.

Beviser

Ved anvendelse af reglerne i artikel 58 i momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2008/8/EF, (ML (momsloven) § 21 c) og med henblik på at opfylde kravene i momsforordningens artikel 24b, litra d), eller artikel 24d, stk. 1 (om afvisning af formodninger), tjener navnlig følgende som bevis:

a) kundens faktureringsadresse

b) internetadressen (IP-adressen) for den anordning, der anvendes af kunden, eller enhver form for geolokaliseringsmetode

c) bankoplysninger som f.eks. det sted, hvor den bankkonto, der anvendes til betaling, befinder sig, eller den pågældende banks faktureringsadresse for kunden

d) den mobile landekode (MCC) for den internationale identitet for mobilabonnent (IMSI), der er lagret på det abonnentidentitetsmodul (SIM- kort), som kunden anvender

e) det sted, hvor den fastnetlinje, gennem hvilken ydelsen leveres til kunden, befinder sig

f) andre kommercielt relevante oplysninger.

Se momsforordningens artikel 24f.

Særregel for små virksomheder

Fra 1. januar 2019 er der i momsforordningens artikel 24b, stk. 2, indført en særregel for små virksomheder. Se Rådets Gennemførelsesforordning (EU) 2017/2459.

Særreglen finder anvendelse i forbindelse med levering af elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester under andre omstændigheder end dem, der er nævnt i momsforordningens artikel 24a (telefonbokse, telefonkiosker, wi-fi-hotspot og internetcaféer mv.) og artikel 24b, litra a), b) og c) (leverancer via fastnet, mobilnet og dekodere eller lignende). Dvs. at særreglen finder anvendelse på leverancer omfattet af artikel 24b, stk. 1, litra d).

Særreglen finder anvendelse på leverandører med hjemsted for den økonomiske virksomhed eller fast forretningssted i EU.

Hvis den samlede værdi af leverancer omfattet af artikel 24b, stk. 1, litra d), uden moms, fra den afgiftspligtige persons hjemsted eller faste forretningssted i EU ikke overstiger 100.000 EUR i det indeværende og det forudgående kalenderår, finder særreglen anvendelse. Se den nye artikel 24b, stk. 2. For danske leverandører - uden faste forretningssteder i andre EU-lande -finder særreglen anvendelse, hvis omsætningen uden moms ikke overstiger 744.150 kr. i det indeværende og det forudgående kalenderår. Se den nye artikel 24b, stk. 4.

Særreglen betyder, at det formodes, at kunden er etableret eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted på det sted, som leverandøren har udpeget på grundlag af et enkelt bevis leveret af en anden person, der er involveret i leveringen af ydelserne. Denne anden person skal være en anden person end leverandøren eller kunden. Beviset skal være et af de beviser, som er som anført i artikel 24f, litra a)-e). Se "Beviser" ovenfor. Beviset kan derfor ikke være "andre kommercielt relevante oplysninger.

Hvis tærsklen på 100.000 Euro (744.150 kr.) overskrides inden for et kalenderår, finder særreglen i stk. 2 ikke anvendelse fra og med dette tidspunkt og frem til det tidspunkt, hvor betingelserne i stk. 2 atter er opfyldt. Se den nye artikel 24b, stk. 3.

Den tilsvarende værdi i national valuta af beløbet på 100.000 Euro beregnes ved at anvende den vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank offentliggjorde på datoen for vedtagelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/2459, dvs. den 5. december 2017. Se den nye artikel 24b, stk. 4.

Se også

Se også afsnit D.A.6.2.3.5.1.3 Afvisning af formodninger om afvisning af formodninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.