Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.2.3 Leverancer til ikke-afgiftspligtige momsregistrerede juridiske personer

Indhold

Dette afsnit beskriver, at ikke-afgiftspligtige momsregistrerede juridiske personer anses for "afgiftspligtige personer" ved køb af ydelser, også selv om de ikke er "afgiftspligtige personer" efter momslovens almindelige regler.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel: Momsregistreret statslig institution.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 15, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for ydelser, anses en juridisk person, der er registreringspligtig eller registreret for erhvervelse af varer fra andre EU-lande i henhold til §§ 50 eller 50 a eller tilsvarende bestemmelser i et andet EU-land, ligeledes for at være en afgiftspligtig person."

Momssystemdirektivets artikel 43, stk. 1, nr. 2, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for tjenesteydelser anses:

...

2) en ikke afgiftspligtig momsregistreret juridisk person for at være en afgiftspligtig person."

Regel

En ikke-afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig eller registreret for erhvervelse af varer i henhold til ML (momsloven) §§ 50 eller 50 a (eller tilsvarende bestemmelser i et andet EU-land) anses for at være en afgiftspligtig person ved køb af ydelser. Se ML (momsloven) § 15 stk. 2, og momsforordningens, artikel 17, stk. 2.

Dette gælder, selv om købet ikke er foretaget til brug for personens afgiftspligtige virksomhed. Reglen gælder altså, uanset om den juridiske person har handlet i sin egenskab af afgiftspligtig person ved købet af ydelsen. Reglen gælder dog ikke ved køb af ydelser til personalets personlige brug. Se afsnit D.A.6.2.2.4 Leverancer til afgiftspligtige personer, når leverancen er til personlig brug for den afgiftspligtige person eller dennes personale om leverancer til afgiftspligtige personer til dennes eller personalets personlige brug.

Formålet med reglen er at lette de administrative byrder for erhvervslivet, idet leverandører ikke skal foretage yderligere undersøgelser vedrørende kundens status, når kunden er momsregistreret. Se fjerde betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

Se også

Se også afsnit D.A.14.4 om §§ 50-50 a og registreringspligt for erhvervelse af varer.

Eksempel: Momsregistreret statslig institution

En statslig institution udfører udelukkende aktiviteter som offentlig myndighed og er dermed ikke en afgiftspligtig person. Institutionen køber varer i Tyskland, som institutionen skal betale erhvervelsesmoms af ifølge ML (momsloven) § 11, stk. 1, nr. 1, og skal derfor registreres. Se ML (momsloven) § 50.

Hvis institutionen indkøber en ydelse til brug for sin ikke afgiftspligtige myndighedsudøvelse, anses ydelsen for leveret til en afgiftspligtig person (B2B). Dette gælder, selv om ydelsen er indkøbt til brug for institutionens myndighedsudøvelse, og institutionen dermed ikke har optrådt som afgiftspligtig person ved købet i henhold til momslovens almindelige regler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.